Saltar navegación.

ADMISIÓN CURSO 2024/2025

A partir do 1 de marzo ábrese o prazo de admisión de novos alumnos e alumnas para o vindeiro curso académico 2024/25.

 

PRAZO E LUGAR DE ENTREGA DAS SOLICITUDES: Do 1 ao 20 de marzo. Na secretaría do centro.

 

O alumnado que desexe iniciar a súa escolaridade na etapa de Educación Infantil de 3 anos será o nado no ano 2021

Os impresos de solicitude poden recollerse no colexio ou ben descargalos aquí:

SOLICITUDE DE PRAZA

DOCUMENTACIÓN

Ou cubrilos electrónicamente na aplicación da Xunta:

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/------------------Manual familias para cubrir a instancia na aplicación

E entregala firmada no centro. Tamén se pode cubrir por sede electrónica para o que se precisa certificado electrónico ou a chave 365 para poder asinala.

Os alumnos/as que xa están matriculados no presente curso escolar no colexio teñen a reseva de praza xa feita para a continuidade no mesmo o vindeiro curso escolar.

Se algún alumno/a vai cambiar de centro no vindeiro curso, terá que facer a solicitude de admisión nese centro no prazo establecido e comunicalo a súa vez no noso colexio.

A listaxe provisional de admitidos publicarase no taboeiro de anuncios do centro o 25 abrilContra a listaxe provisional, poderanse formular reclamacións no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte á súa publicación. Estas reclamación entenderanse estimadas ou desestimadas coa publicación da listaxe definitiva.

A listaxe definitiva de admitidos publicarase no taboeiro de anuncios do centro o 15 maioContra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo de un mes contado a partires do día seguinte á súa publicación.

O prazo de formalización de matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

 

VACANTES CURSO 2024/2025

4º EDUCACIÓN INFANTIL 20 (3 NEAE)
5º EDUCACIÓN INFANTIL 0
6º EDUCACIÓN INFANTIL 0
1º EDUCACIÓN PRIMARIA 7 (3 NEAE)
2º EDUCACIÓN PRIMARIA 7
3º EDUCACIÓN PRIMARIA 9
4º EDUCACIÓN PRIMARIA 9
5º EDUCACIÓN PRIMARIA 0
6º EDUCACIÓN PRIMARIA 10

 

 


 Normativa reguladora do proceso de admisión para o curso 2024/25

  • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).