Skip to Content

Novas

 

 

 

ORGANIGRAMA DO CENTRO CURSO 2021-22

 

 

 

 

 

 

Servizo de transporte 2021/22

Todo o alumnado que solicitou praza de transporte para o curso escolar 2021-2022  quedou admitido como usuario deste servizo.

Este serivzo poderá sufrir modificacións para o alumnado que teña praza concedida con carácter excepcional (menos de 2 km., e os que viven fóra da área de influencia), como dita a instrucción 1/2021 sobre o servizo de transporte:

Con motivo da previsible entrada en funcionamento o 1 de decembro de 2021 dos novos contratos de transporte escolar que se están a licitar de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, de non haber capacidade nos autobuses que vaian a realizar as rutas, decaerán as autorizacións excepcionais que se tivesen concedido pola orde en que estivesen baremadas, ata a capacidade máxima dos vehículos.

 De producirse cambios o centro o comunicará con anterioridade ás familias. 

 

 Apertura prazo colaboradores comedor

Ábrese o prazo de admisión de solicitudes para actuar como colaboradores voluntarios nas tarefas de atención e apoio ao alumnado usuario de comedor para o curso 21/22 do CEIP Plurilingüe da Rabadeira.  (facer click no título para continuar lendo)

 
 
 Reunión familias alumnado 3 anos
O 6 de setembro ás 17:00 horas será a reunión cas familias de 4º Educación Infantil, no Salón de Actos do centro.
 
 
 Actividades Extraescolares e Servizo Madrugadores

Xestionado pola ANPA do colexio, o 9 de setembro, inicio do curso escolar, comezarán as Actividades Extraescolares e o Servizo de Madrugadores.
 
 
Listaxes definitvas de admitidos de Comedor
Publicamos no taboleiro do centro as listaxes difinitivas de admitidos de comedor para o vindeiro curso académico 2021-2022.
 
 
Listaxes definitivas do fondo solidario de libros e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar
As listaxes definitivas do fondo solidario de libros e axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar atópanse na secretaría do centro dende hoxe. O luns 19 e o martes 20 de xullo de 9:00-13:00 h. entregaranse os libros (de 3º e 4º EP) e os vales de material.
Os que non sexan recollidos nesas datas deberán esperar ata o 1 de setembro.  
 
 
Listaxe provisional de admitidos en comedor 2021/22
 
As familias que entregaron as solicitudes para o servizo de comedor do vindeiro curso académico 2021-22,  na semana do 5 de xullo resultaron todas admitidas.
 
Poden pasar a consultar as listaxes no taboleiro da entrada do centro.
 
 
 
 
Uso da plataforma Abalar
 
 No caso de que algunhas familias detecten que non lles chegan os avisos emitidos dende o centro a través de mensaxería Abalar poden enviar un mail ao centro ceip.rabadeira@edu.xunta.es para solucionar dita incidencia.

 

 
 
Aviso referente aos libros de texto curso 2021-2022.
 
Segundo as instruccións ditadas para o vindeiro curso, a hora de libre configuración do centro adicarase a reforzo da área que determine o centro.
Non se impartirá francés en 4º e 6º no curso 2021-22.
Actualizada a listaxe  dos libros de texto de cuarto tendo en conta esta situación.
 
 
Había un erro na listaxe dos libros de de Ed. Primaria. Elíminase o libro de VALORES SOCIAIS E CÍVICOS: Saber hacer contigo, para o curso 2021-22

 

  

 

INSTRUCIÓNS TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 21-22

 

Para solicitar praza no servizo de transporte escolar, as familias deberán descargar e cubrir os seguintes documentos segundo proceda:

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR:

 

 

TIPOS DE USUARIOS

 

Quen é USUARIO LEXÍTIMO? Serán usuarios lexítimos do transporte escolar gratuíto as persoas alumnas cuxo domicilio se encontre fóra do núcleo urbano no que radique o centro escolar e, en calquera caso, a unha distancia deste superior a 2 km, calculada utilizando o itinerario máis directo, sen desvíos e rodeos innecesarios.

 

Para poder ser usuario lexítimo do servizo o alumnado deberá estar escolarizado no centro que lle corresponda, segundo a situación do seu domicilio e a distribución das áreas de influencia establecida, ou contar cun dictame ou comunicación de escolarización forzosa emitido pola administración educativa.

 

No caso de contar cun ditame ou comunicación de escolarización forzosa emitido pola administración educativa a administración valorará excepcionalmente ampliar provisionalmente a ruta afectada se os tempos permiten a realización do servizo ou entregar axuda compensatoria. (Debe aportarse copia ou certificarse).

 

 

Quen é USUARIO EXCEPCIONAL?O alumnado que non teña carácter de usuario lexítimo do transporte escolar, poderá solicitar o uso do servizo con carácter excepcional.

 

Aqueles usuarios excepcionais que soliciten facer uso do transporte escolar poderán ser autorizados para o seu uso excepcional se cumpren os seguintes requisitos:

 

- Existan prazas dispoñibles reservadas para escolares no correspondente autobús.

 

- Utilizan unha parada xa existente, sen modificación das rutas nin creación de novas paradas.

 

Esta autorización terá carácter provisional e revogable.

 

 TRAMITACIÓN:

 

Presencialmente na secretaría do centro desde o luns 5 ata o xoves 8 de xullo, de 09:00h a 13.30h (Non se necesita cita previa).

 

 

 

INSTRUCIÓNS COMEDOR ESCOLAR CURSO 21-22

 

Informamos que xa están publicadas as instrucións da Secretaría Xeral Técnica sobre o funcionamento dos comedores escolares no curso 2021-2022. As familias do alumnado usuario deste servizo, deberán descargar (premendo nas ligazóns) e cubrir os seguintes dous documentos:

 

 • O anexo II (Modelo de autodeclaración) con todos os datos relativos á súa renda (2020), especificando no apartado A) do modelo a cifra do importe que corresponda, no apartado B) os membros da unidade familiar, no apartado C) a renda neta per cápita, e no apartado D) deberán marcar a casilla que corresponda.

 

 

 •           Solicitude colaboradores/-as os interesados/-as en colaborar co servizo do comedor escolar entregade este documento cuberto e asinado na administración do colexio.

 

Para facilitar o cálculo en función da renda neta per cápita da unidade familiar e do número de menores en idade escolar, a propia Consellería incorporou na súa web unha calculadora á que se pode acceder neste enlace https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp

 

 

Lembren que o servizo será gratuíto nos seguintes casos:

 

1).-Alumnado pertencentes a unidades familiares en situación socioeconómica de exclusión social certificada polos servizos sociais autonómicos ou municipais.

 

2).-Alumnado en situación de acollemento residencial ou familiar.

 

3).-Alumnado cun grao de discapacidade declarado igual ou superior ó 33%.

 

4).-Alumnado pertencentes a unidades familiares vítimas de terrorismo ou violencia de xénero acreditada documentalmente.

 

5).-Alumnos pertencentes a unidades familiares cunha renda familiar anual neta per cápita igual ou inferior a 7.000,00€.

 

 

As familias que se atopen nos supostos 1 a 4 do apartado anterior non precisan cubrir o anexo II sempre que presenten a documentación acreditativa.

 

 Tramitación:

 

Presencialmente na secretaría do centro desde o luns 5 ata o xoves 8 de xullo, de 09:00h a 13.30h (Non se necesita cita previa).

 

 

 

 

 


 

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 21-22

Comunícase ás familias que a data para facer a matrícula do alumnado de novo ingreso para o vindeiro curso 2021-2022,  é do 20 ao 30 de xuño.

Por protocolo COVID o centro acordou a seguinte organización:

            INFANTIL (4º, 5º e 6º):

- Luns 21 de xuño, martes 22 de xuño e mércores 23 de xuño, de 09:00 h. a 14:00 h. na secretaría do centro

          PRIMARIA (de 1º a 6º):

- Venres 25 de xuño, de 09:00 a 14:00 h. na secretaría do centro.

 

Se algunha familia non se pode adaptar á organización fixada polo centro poderán solicitar cita previa no teléfono 881960270

Deben acudir ao centro con máscaras hixiénicas, respectar en todo momento a distancia de seguridade e as indicacións do persoal do centro para garantir a seguridade de todas as persoas.

 

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS DE LIBROS E AXUDAS DE MATERIAL ESCOLAR

Na ORDE do 6 de maio de 2021 regúlase a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obligatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 21/22

BENEFICIARIAS

Aquelas familias con alumnado matriculado en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos nas modalidades de gratuidade solidaria que se relacionan a seguir:

a) Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria (No noso centro non entraría o alumnado de 5º e 6º de EP por traballar na plataforma DIXGAL con libros electrónicos).

b) Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de EP, e en educación especial (EE), así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira da orde.

c) Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en E.Primaria, EE.

PRESENTACION DAS SOLICITUDES

 SOLICITUDE (Anexo l e ll ) 

 De xeito telemático: As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática «fondolibros» https://www.edu.xunta.es/fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 De xeito presencial: Deberán chamar ao teléfono 881 960 270 para concertar unha cita.

Recorden que deben acodir ao centro con máscara hixiénica e respectar a distancia de seguridade e as indicacións do persoal do centro para garantir a seguridade de todas as persoas.

 

PRAZO DE PRESENTACION DAS SOLICITUDES

O prazo comeza o 21 de maio e rematará  o 22 de xuño.  

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAS PROVISIONAIS

As listas provisionais publicaranse o día 9 de xullo no taboleiro do centro.

 

PRAZO DE RECLAMACIÓN ÁS LISTAS PROVISIONAIS

O prazo de reclamación ás listas provisionais será de dous días hábiles a partir da publicación, é dicir, os días 12 e 13 de xullo.

 

PUBLICACIÓN DAS LISTAS DEFINITIVAS

As listaxes definitivas das axudas de libros de texto, material escolar e do fondo de libros publicaranse no taboleiro de anuncios do centro o día 20 de xullo.

 

 

 

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021/2022

Tódolas  nenas e tódolos nenos que solicitaron praza no noso colexio foron admitidas e admitidos.

Fanse públicas as listas provisionais de admitidos no taboleiro de administración.

 

 

 

 

 

 

 

 

Admisión de alumnado para o curso 2021-2022

Estimadas familias,

 desde o día 1 de marzo, e ata o 22 de marzo, abrirase o prazo para a presentación de solicitudes. Tedes toda a información no apartado secretaría/matrícula.

 

ENTROIDO RABADEIRA

Chegou o entroido nun curso distinto, sen desfile, pero sen deixar de desfrutar ao alumnado " pensando no futuro"...

https://drive.google.com/file/d/1n9HreRNZ5nol7s3iX2gK3trUCXa0pjMA/view

 

 

 

INFORMACIÓN Admisión de alumnado IES. MIRAFLORES para o curso 2021-2022

 

 

 

INICIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO 2021/2022

Fase de reserva de prazas en centros de adscrición

O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe ou a través da aplicación “admisionalumnado” https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado o formulario normalizado ED550A que se publica como anexo I da presente orde. O prazo de presentación estará comprendido entre os días 11 de xaneiro e o 8 de febreiro de cada ano.

 

O noso centro adscrito  é o IES. Miraflores

A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no centro no que está matriculado no presente curso ou na aplicación admisionalumnado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimadas familias,

o profesorado e demais persoal do centro dámosvos as grazas polo voso esforzo, comprensión, colaboración e sentido da responsabilidade durante este trimestre incerto, cheo de cambios, coidados e protocolos por causa da pandemia que nos afecta.

Desexámosvos unhas vacacións sas e felices!!

Collage de nadal

 

 

 

RECOLLIDA DE MÁSCARAS

 

Para evitar aglomeracións e coincidencia coas entradas e saídas do alumnado no centro, a recollida de máscaras farase en horario de 09:30 h. a 13:30 h., nos días e para os cursos que se indican a continuación:

 

            - Mércores 2 de decembro: 1º e 2º de primaria.

 

            - Xoves 3 de decembro: 3º e 4º de primaria.

 

            - Venres 4 de decembro: 5º e 6º de primaria.

 

Solicítase ás familias:

-  Recoller as máscaras unha soa persoa por familia.

- Acudir ao centro con mascarilla.

- Botar xel hidroalcohólico na entrada.

- Manter a distancia de seguridade.

As familias con varios fillos/as poderán elexir a quenda que máis lles favoreza.

 

 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO MATRICULADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA

ORDE 6 DE NOVEMBRO DE 2020

INSTRUCIÓNS DESENVOLVEMENTO DA ORDE 

ANEXO I e ANEXO II

 A Consellería de Cultura, Educación e Universidade a través da Orde do 6/nov/2020 procederá a distribuir mascarillas de protección fronte a Covid19 entre o alumnado de Educación Primaria, Secundaria e Educación Especial.

O centro educativo se encargará de adquirir as mascarillas, as cales se repartirán ao alumnado beneficiario, cando os proveedores elixidos polo centro educativo as teñan dispoñibles.

NON TEÑEN QUE PRESENTAR A SOLICITUDE:

 • Os alumnos que xa foron beneficiarios do CHEQUE DE MATERIAL ESCOLAR de 50€SOAMENTE PRESENTARÁN A SOLICITUDE (16/NOV/2020 – 27/NOV/2020):

 • O alumnado que non tiñan solicitado previamente o cheque de material escolar, e cumpra algún dos seguintes requisitos:

 • Alumnado pertencente a familias cunha renda per cápita da unidade familiar no exercicio fiscal 2018, igual ou inferior a 6.000€.

 • Alumnado matriculado en Educación Especial.

 • Alumnado suxeito á tutela ou garda da Xunta de Galicia (acollida).

 • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%, independentemente da renda da unidade familiar.

A solicitude será única para todos os fillos da familia solicitante, matriculados no mesmo centro educativo.

 

            A presentación de solicitudes farase presencialmente no centro educativo.

 

 

DÍA NON LECTIVO: 16 DE NOVEMBRO DE 2020 

Segundo o artigo 7 punto 2 do calendario escolar para o curso 2020/2021, solicitáronse como días non lectivos o 16 de novembro e o 18 de maio de 2021. Xefatura Territorial resolveu que o 16 de novembro non será lectivo no noso centro. 

 

 

INICIATIVA ARCO 2020/21

O noso centro foi admitido para participar no programa ARCO: LIÑA 1, dirixido a alumnado de 4º, 5º e 6º de educación primaria.

 

 Adiamento eleccións Consello Escolar

Publicada a RESOLUCIÓN do 22 de outubro de 2020, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se adía a celebración de eleccións para a renovación dos membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos. 

 

Calendario de eleccións aos Consellos Escolares

Resolución do 30 de setembro de 2020, da secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

As eleccións dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no consello escolar realizaranse entre os días 23 e 27 de novembro de 2020, ambos os dous incluídos. Non obstante, co fin de fomentar a participación de todos os sectores implicados, é desexable que, cumprindo sempre con todas as medidas hixiénico-sanitarias e de seguridade marcadas pola crise sanitaria do coronavirus e dentro das posibilidades de cada centro, a xunta electoral fixe unha única data para as votacións correspondentes, de acordo co procedemento establecido.

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN CURSO 2020-2021

Estimadas familias,

Desde o departamento de Orientación queremos facervos chegar algunhas consideracións, facede click no bloque de Orientación.

 
 

 

 

 

NOVAS:

 

INICIO DE CURSO 5º DE EP E MATERIAL

INICIO DE CURSO 3º DE EP

INICIO DE CURSO 2ºEP

INICIO DE CURSO 1º DE EP INFORMACIÓN XERAL E MATERIAL

 

 

 

 

AGRADECEMENTO

O Equipo directivo síntese orgulloso da resposta de familias, alumnado, profesorado, traballadores e traballadoras  non docentes, ANPA, en xeral de toda a comunidade educativa.

Queremos agradecervos a vosa colaboración neste principio de curso que resultou un éxito gracias á  ilusión,  empeño e esforzo que amosasteis.

Pensamos que é nos momentos difíciles, ante os grandes retos, cando se amosa a verdadeira grandeza e estamos seguros que pertencemos a unha comunidade educativa grande.

Grazas a todos e todas!

 

Unha forte aperta

 

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO

RESUMO  PLAN DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID 19

 

 

 

LISTAXES DEFINITIVAS DE TRANSPORTE E COMEDOR

As listaxes definitivas de transporte e comedor foron aprobadas o día 4 de setembro polo Consello Escolar do centro. Non houbo reclamaciónss a ningunha delas. As persoas interesadas poderán consultalas  no taboleiro do centro e por teléfono.

 

 

TRANSPORTE 

As listaxes provisionais dos admitidos no transporte escolar para o vindeiro curso 20-21 publícanse hoxe na Secretaría do centro.

As persoas interesadas poderán consultar as listaxes no taboleiro e por teléfono no centro. Poderán presentar as alegacións oportunas nos 3 días seguintes a publicación das mesmas, luns 31 de agosto,  martes 1 de setembro e mércores 2 de setembro. 

Un saúdo

 

 

 

 

Estimadas familias,

o principio de curso está a chegar e temos que adaptarnos á nova normalidade. Para iso e seguindo as directrices marcadas pola Consellería de Educación da Xunta de Galicia o equipo directivo xunto cunha empresa de riscos laborais elaboramos o Plan de adaptación á situación Covid-19 axustado á realidade do noso centro.

É un documnento provisional sobre o que traballar polo que incorporaremos todas as novidades e reorganizaremos según esixa a realidade educativa e sanitaria do momento. Por elo aquelas medidas que poidan xurdir da reunión sectorial de Educación por parte do estado e de todas as Comunidades Autónomas, serán incluídas no protocolo tan pronto se produzan.

Coordinámonos coa ANPA Ensino Rabadeira xa que a partir deste curso organizan o servizo de madrugadores e actividades extraescolares e polo tanto deben realizar un protocolo que se integrará como anexo no “Plan de adaptación a situación COVID-19 no curso 2020/2021 e que determinará as medidas de prevención e proteción fronte ó COVID.

Colgarase na web para información de toda a comunidade educativa unha vez revisado polo claustro e o consello escolar na vindeira semana.

Para a vosa tranquilidade adiantámosvos que: 

- Organizamos de novo as entradas e saídas para evitar aglomeracións e facelas máis seguras. 

- O centro disporá de cartelería informativa. Cada grupo ten asinada a súa entrada, a súa escaleira e o sentido de uso dos corredores.

- Traballaremos con grupos estables de convivencia en E.I. e en E.P.

- Todo o persoal do centro e o alumnado de Educación Primaria usará a máscara durante toda a xornada.

- Como norma xeral o alumnado non cambiará de clase agás en supostos excepcionais.

- Toda-las aulas estarán dotadas de dispensadores de xel hidroalcohólico, dispensadores de panos desbotables, papeleiras de pedal e desinfectantes para garantir as medidas hixiénicas necesarias.

- Ante síntomas dalgún alumno/a illarase no espazo determinado acompañado dun profesor/a.

- Estableceranse dúas quendas de recreo. Para respectar o aforo dividiremos o espazo por grupos estables de convivencia.

 - No comedor manteremos os grupos estables de convivencia polo que será necesario establecer dúas quendas.

 

Agradecemos de antemán  vosa colaboración, recibide un cordial e afectuoso saúdo.

O equipo directivo

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR

No taboleiro do centro está publicada  a listaxe definitva de admitidos e excluídos no Fondo de Libros Solidario. Pódese consultar tamén a través da aplicación fondolibros.

Os vales para a adquisición de libros de 1º e 2º e para a adquisición de material estarán a vosa disposición na secretaría do centro os días:

Luns 20 recollen 1º e 2º de EP de 9:30 a 13:30 horas.

Martes 21 recollen 3º e 4º de EP de 9:30 a 13:30 horas.

Mércores 22 recollen 5º e 6º de EP de 9:30 a 13:30 horas.

As familias con varios fillos/as poderán elexir a quenda que máis lles favoreza.

Os libros adxudicados do fondo a 3º e 4º de E.P. serán entregados en setembro.

A ASIGNACIÓN de libros segundo correspondan 4 ou 6 libros é a  seguinte:

1º. Matemáticas.

2º. Lengua castellana.

3º. Lingua galega.

4º. C. Naturais.

5º. C. Sociais.

6º. Inglés.

 

 

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS AO COMEDOR ESCOLAR 2020/2021

A listaxe pódese consultar na secretaría do centro.

O Consello Escolar, no marco establecido polo artigo 4 do Decreto 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación, segundo dispón o artigo 7.5 da orde do 21/02/2007, revisou, baremou e avaliou as solicitudes de comedor segundo a Instrución 2/2019, da secretaría xeral técnica da consellería de educación, universidade e formación profesional, do 16 de  xuño, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión directa no curso escolar 2020-2021 dando lugar a  listaxe provisoria de admitidos/as.


Contra estas listaxes os/as interesados/as poderán presentar as alegacións oportunas ante o Consello Escolar do centro no prazo de 5 días hábiles contados a partir da data de publicación 15 de xullo de 2020 na secretaría do centro.

 

 Fondo solidario de libros de texto

 

Axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria.

Estimadas familias,

Podedes consultar a listaxe provisional de fondo libros e material: 

- na secretaría do centro

- na web   https://www.edu.xunta.es/fondolibros/ 

 

As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional. 

 

 

 

Información servizo de comedor e transporte para o próximo curso.

Estimadas familias, tedes á vosa disposición toda a información sobre comedor e transporte para o curso 2020-2021, solicitude, prazos e días de entrega nos bloques e menús correspondentes desta páxina web. Os impresos tamén se poden recoller no centro educativo.

Descargaranse as solicitudes dende a páxina web  e terán que entregarse no centro escolar con toda a documentación que deben. Farase por quendas según a seguinte organización:

 • días 22 e 23 de xuño Educación Infantil
 • días 25 e 26 de xuño 1º de Educación Primaria
 • días 29 e 30 de xuño 2º de Educación Primaria
 • días 1 e 2 de xullo 3º de Educación Primaria
 • días 3 e 6 de xullo 4º de Educación Primaria
 • días 7 e 8 de xullo 5º de Educación Primaria
 • días 9 e 10 de xullo 6º de Educación Primaria

O alumnado admitido este ano fará as solicitudes no período de matriculación do 1 ao 10 de xullo.

As familias con varios fillos/as poderán elexir a quenda que máis lles favoreza.

Para garantir a seguridade de todos e todas durante o proceso

 • Deben traer mascarilla.

 • Deberán gardar a distancia de seguridade entre persoas.

 • Só debe asistir unha persoa  para a entrega da documentación.

 ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2020/2021

Publicadas o 16 de xuño no taboleiro do centro as listaxes definitivas de admitidos e admitidas para o vindeiro curso 2020/2021.

Foron admitidas tódalas solicitudes presentadas agás en 6º EP.

De acordo co artigo 32 da Orde do 12 de marzo de 2013, DOG do 15 de marzo, contra esta relación, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 A Formalización da matrícula será do 1 ao 10 xullo de 2020. Tedes a información no bloque correspondente, secretaría-matrícula desta páxina web.

 


RECOLLIDA DO FONDO DE LIBROS

E ORDENADORES E-DIXGAL

 

ENTREGA MATERIAL DO ALUMNADO DE E.I.

 

 

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE

5 DE XUÑO DE 2020

TEMPO PARA A NATUREZA

La biodiversidad es el tema para 2020

     La biodiversidad es el tema para 2020

        #POR NATURALEZA 

 

 

 

   ALUMNADO ADMITIDO CURSO 20/21

 

Seguindo as  INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2020-2021 a consulta das mesmas só se poderá realizar de forma:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar. (En secretaría)

b) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado.

Considéranse:

ADMITIDAS TODAS AS SOLICITUDES presentadas para os seguintes cursos:

4º e 6º de EDUCACIÓN INFANTIL   

1º, 2º, 3º, 4º e 5º de EDUCACIÓN PRIMARIA   

NON RESULTAN ADMITIDAS  por non haber prazas  as solicitudes presentadas para o seguinte curso:

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

Seguindo a RESOLUCIÓN DA CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL DO 7 DE MAIO DE 2020 SOBRE O RESTABLECEMENTO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación, hoxe, 29 de maio de 2020.

 

 

 

 

                

RECOLLIDA DE MATERIAL ESCOLAR NO CENTRO

Desde o luns 25 estamos na Fase 2 de desescalada do estado de alarma na que xa se pode recoller o material do alumnado.

Para manter as medidas sanitarias en vigor, establecemos un horario co fin de evitar aglomeracións.

 

 

DÍAS MAIO

CURSOS

HORARIO

MÉRCORES 27

1º e 2º EP

9:30-13:30

XOVES 28

3º e 4º EP

9:30-13:30

VENRES 29

5º e 6º EP

9:30-13:30

DÍAS XUÑO

CURSOS

HORARIO

LUNS 1

1º e 2º EP

9:30-13:30

MARTES 2

3º e 4º EP

9:30-13:30

MÉRCORES 3

5º e 6º EP

9:30-13:30

 

 

 

Normas para garantir a seguridade de todos e todas durante o proceso de recollida de material.

 

 • Para recoller o material so poderá vir unha persoa por familia.

 • A  conserxe entregaralles o material na porta de entrada.

 • Deben traer mascarilla.

 • Deberán gardar a distancia de seguridade entre persoas, dous metros.

 • Deben traer unha bolsa para levar o material.

 • As familias que teñan fillos e fillas matriculados en niveis diferentes poden recoller o material o mesmo día.

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

...-Cuando mires al cielo, por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. ¡Tú tendrás estrellas que saben reir!...

 

 

 El Principito, Antoine de Saint-Exupery

 

 

 AXUDAS LIBROS DE TEXTO E/OU MATERIAL ESCOLAR 2020-2021

 O prazo de presentación de solicitudes abranguerá desde o 20/05/2020 ata o 19/06/2020, ambos os dous inclusive.

 

Orde 12 de maio (DOG 19 de maio 2020)

Nesta Orde produciuse un erro, que aparece na páxina 20658: O recadro da base impoñible xeral da declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas do exercicio fiscal 2018 que figura publicado é o 432, cando o recadro correcto é o 435.

 

Extracto da Orde 12 de maio

Documentación a entregar

Calendario

 Normas para garantir a seguridade de todos e todas durante o proceso administrativo.

Recoméndase facer o trámite dixitalmente.

Lembren traer todas as fotocopias da documentación a entregar.

Deben traer bolígrafo.

Para atención no centro necesítase cita previa no teléfono 881960270

O trámite realizarase nun máximo de 10 minutos.

So poderá vir unha persoa por familia. A  conserxe facilitaralles a entrada.

Recoméndase o uso de mascarilla.

Deberán gardar a distancia de seguridade atendendo as indicacións no chan.

O centro permanecerá aberto dende o 19 de maio, única e exclusivamente para atender o proceso de axuda libros de texto e/ou material escolar e outros trámites administrativos en horario de 09:30h. ata 14:00.

Recomendacións sanitarias de atención ao publico 

 

 

RECOLLIDA DE LIBROS E ROUPA

Publicaremos novas instrucións ditadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

 

17 de MAIO de 2020 Día das Letras Galegas

Este ano celebramos o día das Letras Galegas por Internet consecuencia da crise sanitaria polo COVID-19

A raposa Fedella tráenos unha ficha didáctica do homenaxeado Ricardo Carvalho Calero.

 

 

Atopádea aquí! 

 Achegámosvos ademáis dous xogos moi amenos e instructivos elaborados por profesorado do CEIP Ben-Cho-Shey, de Pereiro de Aguiar, Ourense 

O primeiro Genially está dirixido a nenos e nenas de Ed. Primaria. As actividades son un resumo da biografía de Ricardo Carvalho Calero. Foi elaborado por María José Pato Fernández, mestra de Ed. Primaria. 

https://view.genial.ly/5eb980e444b29c0d09298472/horizontal-infographic-timeline-genially-sin-titulo

O segundo son actividades interactivas e interdisciplinares que teñen como finalidade que o alumnado aprenda xogando, ao mesmo tempo que se están traballando contidos das diferentes materias. Foi elaborado por María José Pato Fernández coa colaboración de María Josefa del Río Mosquera, ambas mestras de Educación Primaria.

https://view.genial.ly/5eb993f5b618f00d9953d30e/presentation-letras-galegas2020  
 

  Máis actividades no blogue do EDLG

 

 

RESTABLÉCESE O PRAZO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020/2021

RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020.

1. Prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Restablecerase o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes.

O centro educativo deberá rexistrar as solicitudes na aplicación informática de xestión do proceso, «admisionalumnado», durante o día inmediato hábil seguinte ao da súa presentación.

2. Novos prazos do procedemento.

a) De conformidade co artigo 33 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os demais prazos do procedemento de admisión reduciranse á metade.

b) Novos prazos do proceso:

● Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o día 26 de maio de 2020.

● Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.

● Poderanse formular reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de 3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicación.

● Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.

● Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

● Formalización da matrícula ordinaria en educación secundaria obrigatoria e bacharelato: do 1 ao 10 xullo. Prazo extraordinario: do 1 ao

  10 de setembro de 2020.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

    

28/04/2020 | 13:20

Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso 2019/2020 (Á espera da publicación da normativa estatal correspondente)

 

 #nósquedamosnacasa 

Comunicado do 13 de abril de 2020, dirixido ás direccións dos centros educativos de ensino non universitario sobre as medidas a adoptar en relación co inicio do terceiro trimestre

Lun, 13/04/2020 - 18:17

Con motivo do mantemento da situación de emerxencia de saúde pública causada polo COVID-19, e conseguinte suspensión da actividade lectiva presencial desde o pasado 13 de marzo,  unha vez rematadas as vacacións de semana santa e coa finalidade que os centros educativos poidan iniciar a organización da súa actividade neste terceiro trimestre:

1.- A actividade lectiva non presencial continuarase, con carácter xeral, mediante repaso, reforzo e recuperación do traballo desenvolvido, centrándose na adquisición das competencias clave. Así mesmo, os centros educativos avaliarán as medidas a adoptar para a atención ao seu alumnado con maiores dificultades de acceso á educación no actual contexto. 

2.- Unha vez teña lugar a xuntanza da Conferencia Sectorial de Educación, prevista para o vindeiro mércores, 15 de abril, na que participan o Ministerio de Educación e Formación Profesional e as Comunidades Autónomas, coa finalidade de coordinar as medidas concretas a adoptar para o desenvolvemento do terceiro trimestre e final do curso 2019/2020, ditaranse as instrucións que procedan.

 

 

GaliciaLeRede de Bibliotecas de Galicia

 

GaliciaLe é a plataforma de préstamo de libros, revistas, audiolibros e películas en formato electrónico das bibliotecas públicas galegas que ten por obxectivo facilitar o acceso de toda a cidadanía á cultura.

GaliciaLe proporciona un servizo de préstamo temporal de obras en formato dixital de temáticas diversas no que os intereses de todas as persoas lectoras terán o seu espazo (ficción, informática, historia, ocio etc.) e todas as idades o seu lugar.

 

Non tés carné de biblioteca? Rexístrate e coas claves que recibirás, accederás igualmente a eBiblio Galicia e ao Catálogo galego. Cando remate a corentena, disporás de 30 días para achegarte á biblioteca a solicitar o carné e seguir gozando das vantaxes de GaliciaLe.

 

 

LEMBRAMOS O DÍA DO AUTISMO CELEBRÁNDOO CON TODOS E TODAS PODEN APRENDER PODEN TRABALLAR

 

 

2ªAVALIACIÓN-CURSO 2019/2020

Prezadas familias,

Queremos agradecervos, de parte de toda a comunidade educativa do CEIP. Plurilingüe da Rabadeira, a comprensión que todas as familias  estades a demostrar  de acorde coas circunstancias tan complicadas que estamos a vivir.

Informámosvos que:

A Consellería  publicou as seguintes instrucións sobre a concreción de medidas a adoptar en relación coa avaliación do 2º trimestre:

1. A efectos de dar continuidade no calendario escolar, os centros educativos procederán a formalizar o peche da avaliación do segundo trimestre o 3 de Abril

2. Non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de declaración do estado de alarma. En consecuencia, aqueles centros que non teñan formalizado o peche da avaliación do segundo trimestre procederán a formalizalo co traballo desenvolvido ata dita data.

 

Atendendo a estas instruccións os equipos docentes avaliarán, durante esta semana, o proceso de ensino-aprendizaxe comprendido entre o 8 de Xaneiro e o 12 de Marzo por ser o último día lectivo presencial obrigatorio.

As notas da 2ª avaliación publicaranse o venres 3 de Abril. Podedes acceder a esta información a través da aplicación ABALARMOBIL.

Podedes instalalo premendo neste enlace:

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/es/noticia/abalarmobil

 

(funcionará coas liñas de móbil que foron comunicadas na Secretaría do centro educativo cando matriculastedes ao voso/a fillo/a se hai algún cambio póñedevos en contacto a través do correo do centro ceip.rabadeira@edu.xunta.es)

 

De todos os xeitos, se non fose posible ter este sistema, o/a  titor/a  de cada grupo contactará vía correo electrónico con cada familia.

 

Moitas grazas pola vosa colaboración e un saúdo.

 

O Equipo directivo

 

 

#nósquedamosnacasa

 

BECAS COMEDOR

Estimadas familias,

A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional  publicou o día 27 unha  Orde para destinar  axudas ás familias do alumnado de comedor que ostenta a condición de gratuíto e do que por renda familiar resulta pagador de 1 euro e que nestes  momentos que estamos a vivir polo estado de alerta derivado do COVID-19 non poden facer uso do mesmo.

Prazo de solicitude: de Luns 30 de marzo ata o Luns 6 de abril de 2020.

Non se atenderán solicitudes no centro educativo, debido ao actual estado de aislamento.

As solicitudes deberán tramitalas as familias por vía electrónica no portal da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal o formulario é o ED601B

 

  Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave 365.

De non poder facelo electrónicamente deberán achegar á conta de correo do centro ceip.rabadeira@edu.xunta.es (no asunto do correo escribide bolsas comedor) os datos seguintes:

a) DNI ou NIE da persoa representante legal do alumnado (titor/a)

b) Condicións de beneficiarios de comedor nas bases de datos da Consellería (gratuidade total ou bonificado 1 euro)

c) Nome, apelidos e curso de todos os  fillos/fillas usuarios do comedor.

d) Número de conta bancaria no que se quere recibir o aboamento da axuda e nome e apelidos do titular da conta.

As familias solicitantes recibirán a seguinte compensación:

                                           -Alumnado gratuíto: compensación de 2,50€ por día lectivo.

                                           -Alumnado bonificado coa tarifa de 1€: compensción de 1,50€ por día lectivo.

Ánimo a todos/as!!!

 

 

 

#nosquedamosnacasa

 

 

Un 26 de marzo de hai 193 anos falecía Ludwig Van Beethoven. Máis de corenta músicos da OSCyL interpretan o Himno da Alegría desde o confinamento. Unha adaptación da sinfonía, realizada por Herbert von Karajan é, desde 1972, o himno da Unión Europea
https://youtu.be/uuhsprXMMOw

DISFRUTÁDEO E MOITO ÁNIMO!

 

 #nósquedamosnacasa  

 Ola nenos e nenas,

 

Como ides levando este tempo tan raro de estar na casa pero non estar de vacacións?

 

Queremos explicarvos, xa sabemos que o sabedes,  NON ESTAMOS DE VACACIÓNS, aínda que o parece porque non vides ao cole.

 

Nós, os profesores e profesoras e as vosas familias estamos a facer un esforzo moi grande para que poidades traballar na casa,  repasando o que xa demos no cole, e continuar con algúns temas novos  se isto se alonga un pouco máis do que nos dixeron ao principio.

 

Por agora imos seguir dándovos tarefas que podedes facer solas e solos ou cunha pequena axuda das vosas familias e máis adiante, se esta situación alóngase, xa veremos… imos indo pasiño a pasiño.

 

Sabemos que non vos apetece moito traballar e comprendémolo, pero este peche obrigatorio terminarase e sabemos tamén que despois non vos gustará esquecer as cousas que xa aprenderades.  Por iso irémosvos  mandando  material.

 

Os días son moi longos e hai tempo para todo, para repasar, ler, escoitar música, facer exercicio físico, xogar,  pintar, facer manualidades, axudar na casa coas tarefas… neste sentido

 

FACER UN HORARIO E SEGUILO AXUDA MOITO.

Un bico para todos e todas!!

 

#nósquedamosnacasa 

 

CLIC NA PIZARRA

 

RECOMENDACIÓNS E TAREFAS DISPOÑIBLES DURANTE A SUSPENSIÓN DAS ACTIVIDADES LECTIVAS (clic en COVID-19-TAREFAS)

 

 

"APRENDEMOS EN CASA" a partir do 23 de marzo

 

 #nósquedamosnacasa

 

 

Suspensión de todo tipo de actividade lectiva regulada

en todos os centros de ensino non universitario

 

 

Segundo o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, o centro PERMANECERÁ PECHADO.

 

Para consultas URXENTES, atenderemos no teléfono do centro no horario de 10 a 13 horas e no correo electrónico. ceip.rabadeira@edu.xunta.gal.

 

A Consellería de Educación publicou na súa páxina web as medidas a adoptar por todos os centros educativos tras a suspensión das actividades lectivas  para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020.

Enlaces para acceder: 

     RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao Acordo do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, declarada polo Acordo do Consello da Xunta de Galicia do día 13 de marzo de 2020, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200315/AnuncioG0244-150320-1_gl.html

NOVAS INSTRUCIÓNS EN RELACIÓN CO COVID-19 (13(03/2020).

MEDIDAS A ADOPTAR EN TODOS OS CENTROS DE ENSINO (12/03/2020).

PROCESO DE ADMISIÓN

Amplíase provisionalmente o prazo de presentación telemática e presencial de solicitudes de admisión que finalizará 1 semana despois do reinicio das clases.

Recoméndase a utilización preferente da modalidade telemática para a presentación das solicitudes. 

As solicitudes presenciais no centro pospoñeranse ata a reanudación das clases.

CONTACTO CO CENTRO

A través do correo electrónico: ceip.rabadeira@edu.xunta.es 

TAREFAS PARA O ALUMNADO

O profesorado programará nas páxinas web dos centros ou por outros medios telemáticos, accesibles ao seu alumnado, actividades xenéricas relacionadas cos contidos curriculares para que o seu alumnado as poida realizar no seu domicilio, e fará o seu seguimento, pero non terán carácter de avaliables.

Próximamente estarán dispoñibles os enlaces e/ou indicacións para acceder ás tarefas na páxina web.

As novidades en relación coa suspensión das actividades lectivas serán compartidas con toda a comunidade educativa a través desta páxina web.

 

       

 

 

Abrimos as portas, o 27 de febreiro ás 16:30h., a todas as familias interesadas en coñecer o funcionamento,  organización, actividade diaria e instalacións do centro.

Un cordial saúdo.

O Equipo Directivo.