Skip to Content

Secretaría

FONDOLIBROS - LISTAXES DEFINITIVAS

 

Xa se poden consultar no taboleiro de centro as listaxes definitivas de fondolibros (así como os libros que lle corresponden a cada un de ser o caso)

A entrega @s beneficiari@s dos VALES para a adquisición de libros de texto e/ou material será os días 5, 6, 7 e 8 de xullo, en horario de secretaría, de 9:30 a 11:00 (Non hai que pedir cita).

Os vales que non sexan entregados nestas datas poderán recollerse en setembro. 

No caso de non poder asistir os titores legais á recollida do vale, poderán autorizar a outra persoa que terá que traer a autorización e a copia do DNI da persoa que autoriza e da persoa autorizada

A entrega dos libros correspondentes ao fondo farase en setembro, nos primeiros días de clase.

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO. LISTAXES PROVISIONAIS

As LISTAXES PROVISIONAIS de admitid@s e excluíd@s do Fondo de libros poderán consultarse dende martes 28 de xuñono taboleiro do centro, ou a través da aplicación fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital. Non se publicarán na web, debido á lei de protección de datos.

O prazo de reclamación a estas listaxes abrangue os 2 días, hábiles, seguintes á publicación.

As listaxes definitivas  serán publicadas o 1 de xullo. A súa consulta será igual que nas listaxes provisionais.

A entrega @s beneficiari@s dos VALES para a adquisición de libros de texto e/ou material será os días 5, 6, 7 e 8 de xullo, en horario de secretaría, de 9:30 a 11:00 (Non hai que pedir cita).

Os vales que non sexan entregados nestas datas poderán recollerse en setembro. 

No caso de non poder asistir os titores legais á recollida do vale, poderán autorizar a outra persoa que terá que traer a autorización e a copia do DNI da persoa que autoriza e da persoa autorizada

A entrega dos libros correspondentes ao fondo farase en setembro, nos primeiros días de clase.

MATRÍCULA 2022-2023

 O PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA SERÁ DO 20 AO 30 DE XUÑO.

documentación a presentar para a formalización da matrícula é a seguinte:

Outros:

 • 4 fotografías tamaño carné.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 • Certificado médico (só para os alumn@s de 3 anos e os que procedan do estranxeiro).

HORARIO DE SECRETARÍA.  (Con cita previa)

20 de xuño de 13:20 a 14:00
21 de xuño: de 9:00 a 9:45.
22 de xuño: de 13:20 a 14:00.
23 e 27 de xuño: de 9:30 a 11:00.
28 de xuño: de 9 a 10:30.
29 e 30 de xuño de 9:30 a 11:00.
 
NOTA INFORMATIVA
 As familias d@s nov@s alumn@s poden descargar no móbill a aplicación AbalarMóbil, para que a partires de mediados de setembro poidan recibir notificacións do centro.
 

AXUDAS NEAE

Comunicamos que está aberta convocatoria de axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2022-2023. Para máis información sobre o procedemento poden consultar a web do Ministerio de Educación.

 

As solicitudes preséntanse na secretaría do centro con cita previa, acabando o prazo o 30 de setembro.

FONDO LIBROS 2022-2023

 No DOG do día 18 de maio de 2022 pulblícase a Orde do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2022/23.

Destinatarios:

- Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de EP durante o curso 2022-23.

- Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial durante o curso 2022-23.

- Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en EP durante o curso 2022-23

O alumnado de 5º e 6º de EP, soamente optarán a axuda para material por ser cursos E-Dixgal.

A instancia é a mesma para todos os cursos. Lembramos que só se presenta unha instancia por familia se non se fai por vía telemática.

 

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía telemática no formulario normalizado (anexo I e II) dispoñible:

- Na  aplicación informática Fondolibros.

- A través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

- Formularios de presentación Anexo l y Anexo II

De non ser posible a presentación telemática, poderanse presentar no centro con cita previa, en horario de secretaria.

Toda a documentación terá que vir asinada e coas fotocopias necesarias (no centro non se farán fotocopias). Terán que traer os orixinais para o seu cotexo.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 

Data listaxes provisionais: 27 de xuño

 

HORARIO DE SOLICITUDE DE CITA PREVIA, telf:  981255330 de 09:00 a 14:00

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO. LISTAXES DEFINITIVAS CURSO 2022-2023

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Non houbo ningunha reclamación ás listases provisionais pero si houbo unha renuncia a unha praza. As familias que tiñan praza na listaxe provisional pasan a tela de forma definitiva e unha das familias que non obtivera praza na listaxe provisional pasa a obter praza na listaxe definitiva.

Estas listaxes pódense consultar no taboleiro do centro ou na aplicación admisiónalumnado (empregando a chave 365 ou o certificado dixital). Non se publicarán na web, debido a lei de protección de datos.

Contra esta resolución, cabe recurso de alzada ante o Xefe Territorial da Delegación Provincial de Educación, no prazo dun mes contado desde o día seguinte a súa publicación.

 

O PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA SERÁ DO 20 AO 30 DE XUÑO

documentación a presentar para a formalización da matrícula é a seguinte:

Outros:

 • 4 fotografías tamaño carné.
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
 • Certificado médico (só para os alumn@s de 3 anos e os que procedan do estranxeiro).

ADMISIÓN ALUMNADO. LISTAXES DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2022-2023

Procédese á publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos para o curso 2022/2023.

Estas listaxes pódense consultar no taboleiro do centro ou na aplicación admisiónalumnado (empregando a chave 365 ou o certificado dixital). Non se publicarán na web, debido a lei de protección de datos.

Poderase formular reclamación ante o consello escolar no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte día ao da súa publicación.

Publicación de listaxes definitivas antes do 16 de maio.

O prazo de formalización de matrícula será do 20 ao 30 de xuño.

ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2022-23

Finalizado o prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado para o vindeiro curso escolar 2022/2023, comunícase:

As familias do alumnado que solicitou prazas en 4º de Educación Infantil deberán presentar a documentación complementaria xustificativa dos méritos alegados (se non a entregaron xunto coa solicitude de admisión) para realizar a baremación, xa que hai máis solicitudes que vacantes.

O prazo de presentación da documentación, é ata o día 6 de abril de 2022. A presentación dos xustificantes dos criterios de baremación ten carácter voluntario.

- Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos en cada un dos cursos antes do 25 de abril.

- Publicación das listaxes definitivas antes do 15 de maio.

- Prazo de formalización da matrícula será do 20 ao 30 de xuño de 2022.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2022-2023

Procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacherelato.

PRAZO: do día 1 ata 21 de marzo

IMPRESOSSolicitude de admisión en educación infantil e primaria (Anexo II).

Anexo II - ED550B-C

Anexo II - ED550B-G

- Cubrir a solicitude informáticamente e asinala na Sede Electrónica

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

HORARIO: Martes, xoves e venres, con cita previa (telf: 981 25 53 30). Só poderá acceder ao centro unha persoa por solicitude, cumprindo todas as medidas do protocolo sanitario actual.

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR XUNTO COA SOLICITUDE:

 • Copia DNI, Libro de familia ou documento acreditativo do requisito de idade d@ alumn@
 • Certificado empadronamento actualizado.
 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio de ser o caso.
 • No caso de optar a un curso distinto de 4º de EI, deberán achegar, tamén, certificación de matrícula do centro de procedencia.
 • Calquer outra documentación xustificativa para acreditar a puntuación.

Dada a situación sanitaria actual, para facilitar trámites e viaxes ao centro, poderán achegar, xunto coa solicitude, toda a documentación acreditativa da puntuación.

Toda a documentación deberá vir fotocopiada e acompañada dos orixinais para a súa comprobación.

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES

 

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO

VACANTES

CURSO

VACANTES

Cuarto (3 anos)

22 + 3 NEAE(1)

Primeiro

1 + 3 NEAE(1)

Quinto (4 anos)

1

Segundo

0

Sexto (5 anos)

0

Terceiro

0

 

(1)  

Prazas reservadas para posible escolarización de alumnado con necesidades educativas especiais.

Cuarto

1

Quinto

1

Sexto

0

 

Para unha maior información poñemos a súa disposición os seguintes documentos:

Nota informativa do centro.

Mapa de Zona de Influencia dos Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria.

Decreto 13/2022 do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado.

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.

Criterios de valoración.

Resolución sorteo letra para desempates.

Criterio complementario punto extra, acordo do Consello Escolar.

Información Consellería de Educación, Universidade e Formación Provisional

RESERVA DE PRAZA PARA O ALUMNADO DE 6º E. PRIMARIA DO NOSO CENTRO QUE DESEXE SER ADSCRITO AO IES RAFAEL DIESTE OU AO IES SALVADOR DE MADARIAGA

INFORMACIÓN XERAL

Decreto de admisión de alumnado.

Orde de admisión do 12 de marzo de 2013.

Orde do 25 de xaneiro de 2017. Modificación da orde de admisión.

Orde do 18 de decembro de 2020. Modificación da reserva en centros adscritos.

RESERVA DE PRAZA. DO 11 DE XANEIRO AO 8 DE FEBREIRO. Reserva de praza para o alumnado de 6º de E. Primaria do noso centro que desexe ser adscrito ao IES RAFAEL DIESTE ou ao IES SALVADOR DE MADARIAGA.

RESERVA DE PRAZA ON-LINEIMPRIMIR E ENTREGAR NO COLEXIO OU ENVIALO POR SEDE ELECTRÓNICA (con certificado electrónico ou chave 365).

- IMPRESO EN PAPELCUMPRIMENTAR E ENTREGAR NO COLEXIO (pódese solicitar un modelo na conserxería).

- O impreso de reserva de praza deberá ser asinado polos proxenitores.

        Importante!!

- Se non desexa que o seu fill@ continúe os seus estudos no IES Rafael Dieste ou no IES Salvador de Madariaga, deberá participar no proceso xeral de admisión como se fose alumnado novo, debendo presentar cumprimentado o Anexo II de admisión no centro da súa preferencia, do 1 ao 20 de MARZO.

- A non reserva da praza neste período, causa perda do dereito preferente a una praza no instituto adscrito.

- A reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 A entrega das solicitudes farase en horario de secretaría con cita previa: Chamar ao 981 25 53 30

- O alumnado admitido deberá formalizar a súa matrícula no IES dende o 25 de xuño ao 10 de xullo.

Distribuir contido


by Dr. Radut