Skip to Content

ERASMUS+

 

PROA+

EDUEXCHANGES

PLAMBE

Secretaría

MATRÍCULA NOVO ALUMNADO CURSO 2024-2025

 O PRAZO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA SERÁ DO 20 AO 30 DE XUÑO.

documentación a presentar para a formalización da matrícula é a seguinte:

Outros:

  • 4 fotografías tamaño carné.
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria.
  • Certificado médico (só para os alumn@s de 3 anos e os que procedan do estranxeiro).

HORARIO DE SECRETARÍA.  

20 de xuño: de 13:40 a 14:00 (cita previa).
21 de xuño: de 9:00 a 9:50 (cita previa).
25, 26, 27, 28 de xuño: de 9:00 a 10:30 (cita previa).
 
NOTA INFORMATIVA
 As familias d@s nov@s alumn@s poden descargar no móbill a aplicación AbalarMóbil, para que a partires de mediados de setembro poidan recibir notificacións do centro.
 
 

FONDOLIBROS 2024 - 2025

No DOG do día 20 de maio de 2024 pulblícase a Orde pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2024/25.

Destinatarios:

Fondo solidario de libros de texto: alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de EP durante o curso 2024-25.

Axudas para adquirir libros de texto: alumnado matriculado en 1º e 2º de EP e en educación especial durante o curso 2024-25.

Axudas para adquirir material escolar: alumnado matriculado en EP durante o curso 2024-25.

A instancia é a mesma para todos os cursos. Lembramos que só se presenta unha instancia por familia se non se fai por vía telemática.

prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte hábil ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 21 de xuño de 2024 (este incluído).

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía telemática no formulario normalizado (anexo I e II) dispoñible:

- Na  aplicación informática Fondolibros.

- A través da Sede electrónica da Xunta de Galicia.

- Formularios de presentación Anexo I e II e Anexo II (No anexo II deberán aparecer todos os membros da unidade familiar menos a persoa solicitante que xa asina no anexo I. Polos menores asinan os proxenitores. Se non caben todos os membros no anexo II, presentaranse tantos anexos como sexan precisos debidamente asinados).

De non ser posible a presentación telemática, poderanse presentar no centro con cita previa, en horario de secretaria.

Toda a documentación terá que vir asinada e coas fotocopias necesarias (no centro non se farán fotocopias). Terán que traer os orixinais para o seu cotexo.

 

Documentación necesaria

 

Data listaxes provisionais: 26 de xuño.

 

HORARIO DE SOLICITUDE DE CITA PREVIA, telf:  981255330 de 09:00 a 14:00

 

ADMISIÓN ALUMNADO 2024 - 2025

Procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacherelato.

PRAZO: do día 1 ata 20 de marzo

IMPRESOS: Solicitude de admisión en educación infantil e primaria (Anexo II).

Anexo II - ED550B-C

Anexo II - ED550B-G

- Na web Admisión alumnado.

- Cubrir a solicitude informáticamente e asinala na Sede Electrónica

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES:

Online: con certificado electrónico.

Presencial: Martes, xoves e venres, con cita previa (telf: 981 25 53 30). 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR XUNTO COA SOLICITUDE:

  • Copia DNI, Libro de familia ou documento acreditativo do requisito de idade d@ alumn@
  • Certificado empadronamento actualizado.
  • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio de ser o caso.
  • No caso de optar a un curso distinto de 4º de EI, deberán achegar, tamén, certificación de matrícula do centro de procedencia.
  • Calquer outra documentación xustificativa para acreditar a puntuación.

Toda a documentación deberá vir fotocopiada e acompañada dos orixinais para a súa comprobación.

 

OFERTA DE POSTOS ESCOLARES DISPOÑIBLES 

EDUCACIÓN INFANTIL

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO

VACANTES

CURSO

VACANTES

Cuarto (3 anos)

17 + 3 NEAE(1)

Primeiro

0

Quinto (4 anos)

0

Segundo

0

Sexto (5 anos)

0

Terceiro

0

 

(1)  

Prazas reservadas para posible escolarización de alumnado con necesidades educativas especiais.

Cuarto

0

Quinto

0

Sexto

0

 

Para unha maior información poñemos a súa disposición os seguintes documentos:

Nota informativa do centro.

Mapa de Zona de Influencia dos Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria.

Decreto 13/2022 do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos.

ORDE do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro.

Criterios de valoración

Criterio complementario punto extra, acordo do Consello Escolar.

Información Consellería de Educación, Universidade e Formación Provisional

 

BOLSAS MUNICIPAIS DE COMEDOR

 CONVOCATORIA DE BECAS DE COMEDOR PARA O PRÓXIMO CURSO

Onte 16 de abril de 2024, publicouse no Boletín Oficial da Provincia da Coruña, a convocatoria das bolsas municipais de comedor para o curso 2024-2025, para o alumnado empadroado no termo municipal de A Coruña, e que vaian cursar 2º ciclo de educación infantil, primaria, ensinanza secundaria obrigatoria, bacharelato ou formación profesional nun centro de ensino con comedor autorizado do mesmo termo municipal. A asistencia ao comedor será obrigatoria durante todo o período lectivo (de setembro a xuño).

Prazo de presentación: do 17 de abril ao 8 de maio, ambos incluídos.

Toda a información da convocatoria pódese consultar:

-  na web municipal de servizos sociais

https://www.coruna.gal/serviciossociales/es/detalle-contenido/becas-comedor-para-el-curso-escolar-2024-2025/suceso/1453864601968

- na sede electrónica municipal

https://sede.coruna.gal/sede/gl/tramites-e-servizos-electronicos/guia-de-procedementos-e-servizos/detalle-de-procedementos/bolsas-comedor/contenido/1453739229256

- no teléfono 010 de información cidadán

 

NOTA: Entre outros requisitos para acceder á bolsa, a/o alumna/o solicitante deberá ter un DNI, NIE ou número de identificación fiscal válido.

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut