Skip to Content

Matrícula curso escolar 2022/23

O prazo de formalización de matrícula para as solicitudes en prazo ordinario é do 20 ao 30 de xuño en horario de 13:30 a 14:30.

Débese traer:

 • 1 foto tamaño carnet do neno/a.
 • Fotocopia da tarxeta da S.S. do neno/a.
 • Fotocopia da páxina do libro de saúde onde figuren as vacinas/certificado do/a pediatra.
 • Fotocopia do Libro de Familia e do DNI (pai, nai, neno/a) se non se entregaron coa solicitude de admisión.

Os impresos virán cubertos en letra maiúscula-

As fotocopias virán acompañadas dos orixinais para poder compulsar.

Documento de formalización de matrícula.

Axudas: Fondo solidario de libros de textos e axudas para material

 

Segundo a ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23, queda aberto o prazo de presentación de solicitudes para os seguintes casos:

· Fondo Solidario de libros de texto: alumnado de 3ºe 4º de Primaria.

· Axudas para adquirir libros de texto: alumnado de 1º e 2º de Primaria.

·  Axudas para material escolar: todo o alumnado de Primaria.

 

Para facer a solicitude cóntanse con varias posibilidades que son as seguintes:

·       

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, empregando para tal fin os formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros).

·       

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal).

·       

Opcionalmente, poderanse presentar a solicitude de xeito manual e entregala no centro ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. Non vos esquezades de asinala.

 

HORARIO E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NO CENTRO.

O horario será de 13:40h a 14:30h de luns a venres.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (dende o 19 de maio)  e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Deberedes de achegar coa solicitude (ANEXO I)a seguinte documentación:

·       

Anexo II

·       

Copia do libro de familia (se non tivesen habería que entregar o volante ou certificado de convivencia)

·       

Para os proxenitores que estean separados, terán que presentar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador.

Se tedes algunha dúbida podedes chamar á secretaría do centro.

 

En adxuntos para descargar

ANEXO 1 y 2

Presentación solicitudes admisión alumnado curso 2022/23

Importante: Solicítase respectar na medida do posible o horario de secretaría

Horario de Secretaría: De 13:40 a 14:30

DO 1 AO 21 DE MARZO: 

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión para o curso 2022/23.

 O formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente na secretaría do centro.

As solicitudes poderanse presentar:

- Cubrindo os formularios na aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ e presentándoos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoña de certificado dixital ou de Chave365

- Presentando a solicitude de forma presencial, en horario de secretaría e acompañarase da seguinte documentación:

       

1- Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a.

       2- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

       3-Certificado de matrícula e certificación académica (se ven doutro centro)

NOTA INFORMATIVA
• Só se pode presentar una
única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar, na que se poden pór ata 6 centros por orde de preferencia.
• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro,
deberá comunicalo ao centro de orixe.

Vacantes que se ofertan no proceso de admisión para o vindeiro curso 2022/23

CURSO

PRAZAS

VACANTES

4ºED INFANTIL

25

22+3 NEAE

5º ED INFANTIL

25

3

6º ED INFANTIL

25

0

1º ED PRIMARIA

25

1

2º ED PRIMARIA

25

0

3º ED PRIMARIA

25

3

4º ED PRIMARIA

25

7

5º ED PRIMARIA

50

22

6º ED PRIMARIA

25

12

Reserva de paraza no IES (só para 6º curso de Ed.Primaria).

Dende hoxe 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro queda aberto o prazo de reserva de praza para o vindeiro curso 2022/23 no IES XUNQUEIRA I ao que este centro está adscrito.

Existen dúas vías para facelo:

 • A travé da SEDE electrónica na aplicación AdmisiónAlumnado. Para poder facelo así é preciso contar con certificado dixital ou a chave 365

          (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado. )

 • A través do propio centro. Estará o impreso á vosa disposición na secretaría do centro.( Impreso de reserva )

 

Reunións Inicio Curso

 • 5º  EI (4 anos) : Martes 21 de setembro ás 16:30 no ximnasio
 • 6º EI (5 anos) : Martes 21 de setembro ás 18:00 no ximnasio
 • 1º EP : Martes 14 de setembro ás 16:30 no ximnasio
 • 2º EP : Martes 14 de setembro ás 18:00 no ximnasio
 • 3º EP : Martes 14 de setembro ás 16:30 na biblioteca
 • 4º A EP : Martes 21 de setembro ás 16:30 na biblioteca
 • 4º B EP : Martes 21 de setembro ás 16:30 na aula de música
 • 5º EP : Martes 14 de setembro ás 18:00 na biblioteca
 • 6º EP : Martes 21 de setembro ás 18:00 na biblioteca

Importante:

 • As reunións estarán limitadas a unha persoa por familia e sen acompañamento de nenos/as
 • Para as reunións que teñen lugar na biblioteca e na aula de música a entrada será pola porta principal.
 • Para as reunións que teñen lugar no ximnasio a entrada será pola porta directa do ximnasio.

 

Matrícula curso escolar 2021/22

·       O prazo de formalización de matrícula para as solicitudes en prazo ordinario é do 20 ao 30 de xuño en horario de 13:40 a 14:30.

        Débese traer:

 • 1 foto tamaño carnet do neno/a.
 • Fotocopia da tarxeta da S.S. do neno/a
 • Fotocopia da páxina do libro  de saúde onde figuren as vacinas/certificado do/a pediatra.
 • Fotocopia do Libro de Familia e do DNI (pai, nai e neno/a) se non se entregaron coa solicitude de admisión.

·       Os impresos virán cubertos en letra maiúscula.

·      As fotocopias virán acompañadas dos orixinais para poder compulsar.

        Documento Formalización Matrícula

AXUDAS

 

Fondo solidario de libros de textos e axudas para material

Segundo a ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/22, queda aberto o prazo de presentación de solicitudes para os seguintes casos:

· Fondo Solidario de libros de texto: alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria.

· Axudas para adquirir libros de texto: alumnado de 1º e 2º de Primaria.

·  Axudas para material escolar: todo o alumnado de Primaria.

 

Para facer a solicitude cóntanse con varias posibilidades que son as seguintes:

 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, empregando para tal fin os formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros).
 • Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal).
 • Opcionalmente, poderanse presentar a solicitude de xeito manual e entregala no centro ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. Non vos esquezades de asinala.

 

HORARIO E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NO CENTRO.

O horario será de 13:40h a 14:30h de luns a venres.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (dende o 21 de maio)  e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído).

INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Deberedes de achegar coa solicitude (ANEXO I)a seguinte documentación:

 • Anexo II
 • Copia do libro de familia (se non tivesen habería que entregar o volante ou certificado de convivencia)
 • Para os proxenitores que estean separados, terán que presentar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador.

Se tedes algunha dúbida podedes chamar á secretaría do centro.

 

En adxuntos para descargar

ANEXO I E II

Presentación solicitudes admisión alumnado curso 2021/22

Importante: Solicítase respectar na medida do posible o horario de secretaría

Horario de Secretaría: De 13:40 a 14:30

DO 1 AO 22 DE MARZO: 

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión para o curso 2021/22. O  formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente na secretaría do centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado” e na páxina web da Consellería de Educación.


Presentarase a solicitude ANEXO II (ED550B) (descargar impreso en galego ou castelán) na secretaría do centro e acompañarase da seguinte documentación:
1º- Copia do DNI do neno/nena ou Libro de familia.
2º- Certificado de matrícula e certificación académica (se vén doutro centro).
3º- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se é o caso.

 

NOTA INFORMATIVA
• Só se pode presentar unha única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar, na que se poden pór ata 6 centros por orde de preferencia.
• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicalo ao centro de orixe.

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Curso 2020 – 2021

Publicada a convocatoria de solicitude de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo, do Ministerio de Educación e Formación Profesional. Podedes acceder á información a través do seguinte enlace:

 

Becas acneae

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 30 de setembro.

Reunións Inicio Curso

REUNIÓNS VIRTUAIS:

- 4º Educación Infantil (3 anos): Martes 8 de setembro ás 20:00

- 6º Educación Infantil (5 anos): Martes 8 de setembro ás 12;30 e ás 20:00

- 1º Educación Primaria: Martes 8 de setembro ás 19:00

- 3ºB Educación Primaria: Martes 8 de setembro ás 20:00

- 4º Educación Primaria: Martes 8 de setembro ás 16:30

 

REUNIÓNS NO CENTRO: (limitadas a unha persoa por familia e sen acompañamento de nenos/as)

- 5º Educación Infantil (4 anos): Luns 7 de setembro ás 19:00 no ximnasio (entrada directa pola porta do ximnasio)

- 2º Educación Primaria: Luns 7 de setembro ás 16:30 no ximnasio (entrada directa pola porta do ximnasio)

- 5º Educación Primaria: Martes 8 de setembro ás 17:00 no ximnasio (entrada directa pola porta do ximnasio)

- 6º Educación Primaria: Martes 8 de setembro ás 19:00 no ximnasio (entrada directa pola porta do ximnasio)

- 3ºA Educación Primaria: Luns 7 de setembro ás 16:30 e 17:30 na propia aula (entrada pola porta principal)

Recollida de cheques de material e libros

Xoves día 3 de setembro de 10:00 a 13:00

1º e 2º de Educación Primaria

Venres día 4 de setembro de 10:00 a 13:00

3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria

Axudas material, libros e fondo libros

LEMBRADE

1. O alumnado de 1° e 2° EP non forma parte de "Fondo Libros", sí da convocatoria "Axuda Libros" ( os beneficiari@s recibirán un cheque para compra de material e, de ser o caso, outro para libros de texto).

2. O alumnado que recibe o cheque de 210€ tamén recibe o de material ( 50€)  o que recibe o de 140€ non recibe o de material.

3. O alumnado de 3°, 4°,5° e 6° de EP optan á axuda de "Fondo Libros" e ao cheque de material. Os libros concedidos compraos o centro.

4. Os libros de 3° e 5° este ano cambian ( faise o cambio cada 6 anos) e os de 4° e 6 seguen os mesmos.

5. O reparto de cheques para axuda a material escolar, así como o das Axudas Libros (1° e 2° EP) repartirase en setembro, unha vez feita a adscrición do profesorado (primeiro claustro do ano académico no que se asigna cada mestra/e a unha titoría). 

6. Recoméndase non comprar os libros de 1°, 2°  porque aínda non hai profesorado asignado.

7. As persoas que presentastes a solicitude de maneira telemática, podedes consultar a resolución a través da aplicación.

Libros para o curso 2020/21. Ver listado

Secretaría

 Matrícula curso escolar 2022/23

 

O prazo de formalización de matrícula para as solicitudes en prazo ordinario é do 20 ao 30 de xuño en horario de 13:30 a 14:30.

Débese traer:

 • 1 foto tamaño carnet do neno/a.
 • Fotocopia da tarxeta da S.S. do neno/a.
 • Fotocopia da páxina do libro de saúde onde figuren as vacinas/certificado do/a pediatra.
 • Fotocopia do Libro de Familia e do DNI (pai, nai, neno/a) se non se entregaron coa solicitude de admisión.

Os impresos virán cubertos en letra maiúscula-

As fotocopias virán acompañadas dos orixinais para poder compulsar.

 

Documento de formalización de matrícula.

 

 Presentación solicitudes admisión alumnado curso 2022/23

Importante: Solicítase respectar na medida do posible o horario de secretaría

Horario de Secretaría: De 13:40 a 14:30

DO 1 AO 21 DE MARZO: 

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión para o curso 2022/23.

 O formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente na secretaría do centro

As solicitudes poderanse presentar:

- Cubrindo os formularios na aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ e presentándoos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoña de certificado dixital ou de Chave365

- Presentando a solicitude de forma presencial, en horario de secretaría e acompañarase da seguinte documentación:

·       

1- Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a.

·       

2- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

·       

3-Certificado de matrícula e certificación académica (se ven doutro centro)

NOTA INFORMATIVA
• Só se pode presentar una
única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar, na que se poden pór ata 6 centros por orde de preferencia.
• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro,
deberá comunicalo ao centro de orixe.

 

 

Vacantes que se ofertan no proceso de inscripción para o vindeiro curso 2022/23.

CURSO

PRAZAS

VACANTES

4ºED INFANTIL

25

22+3 NEAE

5º ED INFANTIL

25

3

6º ED INFANTIL

25

0

1º ED PRIMARIA

25

1

2º ED PRIMARIA

25

0

3º ED PRIMARIA

25

3

4º ED PRIMARIA

25

7

5º ED PRIMARIA

50

22

6º ED PRIMARIA

25

12

 

MATRÍCULA CURSO ESCOLAR 2021/22

O prazo de formalización de matrícula para as solicitudes en prazo ordinario é do 20 ao 30 de xuño en horario de 13:40 a 14:30.

        Débese traer:

 • 1 foto tamaño carnet do neno/a.
 • Fotocopia da tarxeta da S.S. do neno/a
 • Fotocopia da páxina do libro  de saúde onde figuren as vacinas/certificado do/a pediatra.
 • Fotocopia do Libro de Familia e do DNI (pai, nai e neno/a) se non se entregaron coa solicitude de admisión.

·       Os impresos virán cubertos en letra maiúscula.

·      As fotocopias virán acompañadas dos orixinais para poder compulsar.

        Documento Formalización Matrícula

 

 

 

 

Presentación solicitudes admisión alumnado curso 2021/22

 

 

 

DO 1 AO 22 DE MARZO: 

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión para o curso 2021/22. O  formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente na secretaría do centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado” e na páxina web da Consellería de Educación.


Presentarase a solicitude ANEXO II (ED550B) (descargar impreso en galego ou castelán) na secretaría do centro e acompañarase da seguinte documentación:
1º- Copia do DNI do neno/nena ou Libro de familia.
2º- Certificado de matrícula e certificación académica (se vén doutro centro).
3º- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación, se é o caso.

 

NOTA INFORMATIVA
• Só se pode presentar unha única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar, na que se poden pór ata 6 centros por orde de preferencia.
• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, deberá comunicalo ao centro de orixe.

 

 

Reparto de máscaras nos Centros de Educación.

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E). Diario Oficial de Galicia nº 230, do 13.11.2020.

Instruccións.

Anexo para solicitar as máscaras

 

 

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Curso 2020 – 2021

 

Publicada a convocatoria de solicitude de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo, do Ministerio de Educación e Formación Profesional. Podedes acceder á información a través do seguinte enlace:

 

Becas acneae

 

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 30 de setembro.

 

 

INSCRIPCIÓN NO COMEDOR E PLAN MADRUGA

Ficha de inscripción. Descargar

 

FONDO SOLIDARIO LIBROS DE TEXTO

Listado Provisional de solicitudes ADMITIDAS e EXCLUIDAS do FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO curso 2020/21( DOG 12 maio de 2020)

No taboleiro interior do centro poderase consultar o listado PROVISIONAL de solicitudes no " Fondo solidario de libros de texto" para o vindeiro curso. As familias que prefieran non vir ao colexio damos a información por teléfono. 

As persoas interesadas poderán formular unha reclamación na secretaría do centro dous días despois da publicación da listaxe provisional. ( Luns 13 e martes 14 de xullo)

A lista DEFINITIVA publicarase o mércores 15 no taboleiro interior unha vez finalizado o prazo de reclamacións

 

MATRÍCULA PARA O CURSO 2020-2021

Documento para imprimir: Anexo III 1

                             Matrícula do 1 ao 10 de Xullo

Documentos que se precisan para matricularse:

 

 • Fotocopia do libro de familia e do DNI se non o entregaron coa solicitude de admisión.

 • Fotocopia da tarxeta da S.S.do neno/a

 • Fotocopia da páxina do libro de Saúde onde figuran as vacinas/certificado do/a Pediatra.

 • Impreso de matrícula (recóllese no centro)

  Os impresos virán cubertos con maiúsculas.

  As fotocopias virán acompañadas dos orixinais para poder compulsar.

  Horario de entrega : De luns a venres de 10,30 a 12,30 ( No caso de non poder axustarse ao horario prégase chamar ao centro para concertar hora).

 

 

RECOLLIDA DE MATERIAL ESCOLAR E DE LIBROS DE TEXTO.

A partir do luns 8 de xuño as familias poderán acercarse de forma escalonada ao centro para a recollida dos libros de texto e material do alumnado atendendo ao seguinte horario ( de 10:30 A 13:00)

horario_recollida

Para facilitar a recollida:

 • As familias que acudan ao centro na súa quenda poderán recoller o material doutro fillo/a, que estea noutro curso, aínda que non lle corresponda ese día.
 • Tamén poderán recoller material doutro alumno/a. 

O mesmo día que se fai a recollida de material:

 • Os alumnos/as de 4º e 6º de Educación Primaria deberán devolver todos os libros de texto correspondentes a FONDO LIBROS
 • Os alumnos/as dos cursos 3º e 5º de Educación Primaria deberán devolver os libros de inglés correspondentes a FONDO LIBROS.

Quen non poida adaptarse a estas quendas comuníqueo ás/os titores/as e darémoslle outra data.

 

PRÉGASE ACUDIR COAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN OPORTUNAS E SEN NENOS/AS

 

 

LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL CURSO 2020/21

 Convocado o Fondo Solidario de libros de texto e axudas para material escolar para o vindeiro curso 2020/21.

DOG do 19 de maio de 2020.

Anexos I e II

Recoméndase a presentación telemática a través da Sede electrónica da Xunta de Galicia (ED330B) ou da aplicación "fondolibros" (https://www.edu.xunta.es/fondolibros). A través desta aplicación hai que asinala e presentala no centro.

Prazo: ata o 19 de xuño.

Horario de Secretaría: de 10:30 a 12:30 para os que presenten a solicitude en papel. De non ser posible ese horario chamar ao centro.

 

PROCESO DE BAREMACIÓN. PERÍMETRO DA ZONA DE INFLUENCIA

Plano de Zonificación

Documento de Zonificación

 

NOVAS NO PROCESO DE ADMISIÓN

Restablécese o prazo para a presentación das solicitudes de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, polo tempo que restaba cando se declarou o estado de alarma, de xeito que se iniciará o día 11 de maio de 2020 e rematará o día 18 do mesmo mes (ambos incluídos), tal e como se establece no DOG Nº86 de maio de 2020.

 

REANUDACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN. ( DOG 6 de maio de 2020).

PRAZO: Do 11 ao 18 de maio, ambos incluídos

CITA PREVIA:

 • Chamar aos teléfonos:

886 15 16 01

886 15 16 02

886 15 16 03 

 • Enviar correo electrónico:

ceip.parada.campano@edu.xunta.es

ACLARACIÓN: A admisión é so para o alumnado de nova matrícula. O que xa está matriculado no centro ten garantida a permanencia. (Orde 12 de marzo de 2020).

 

SUSPENSIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN

 

Segundo o establecido na disposición adicional terceira do Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19 e no apartado sétimo do Acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19 interrómpense o prazo para a presentación de solicitudes deste procedemento. O cómputo dos prazos reiniciarase no momento en que perda vixencia o acordo ou, se é o caso, as prórrogas deste.

 

 

 

 

 

 

 

Xustificantes de asistencia e demoras

 

 

   

 

XUSTIFICACIÓN ASISTENCIA E  RETRASOXUSTIFICACION AUSENCIAS E RETRASOS

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

AXUDAS

Axudas

Fondo solidario de libros de textos e axudas para material

Segundo a ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2021/22, queda aberto o prazo de presentación de solicitudes para os seguintes casos:

· Fondo Solidario de libros de texto: alumnado de 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria.

· Axudas para adquirir libros de texto: alumnado de 1º e 2º de Primaria.

·  Axudas para material escolar: todo o alumnado de Primaria.

 

Para facer a solicitude cóntanse con varias posibilidades que son as seguintes:

·        

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, empregando para tal fin os formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros).

·        

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal).

·        

Opcionalmente, poderanse presentar a solicitude de xeito manual e entregala no centro ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. Non vos esquezades de asinala.

 

HORARIO E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NO CENTRO.

O horario será de 13:40h a 14:30h de luns a venres.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (dende o 21 de maio)  e rematará o día 22 de xuño de 2021 (este incluído).

INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Deberedes de achegar coa solicitude (ANEXO I)a seguinte documentación:

·        

Anexo II

·        

Copia do libro de familia (se non tivesen habería que entregar o volante ou certificado de convivencia)

·        

Para os proxenitores que estean separados, terán que presentar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador.

Se tedes algunha dúbida podedes chamar á secretaría do centro.

 

En adxuntos para descargar

ANEXO 1

 

ANEXO 2

Distribuir contido


by Dr. Radut