Skip to Content

INFORMACIÓN OBRAS: CORTES DE TRÁFICO

INFORMACIÓN OBRAS: CORTES DE TRÁFICO

 

O próximo martes 27 está previsto o hormigonado do aparcamento do centro, polo que este permanecerá pechado entre o martes 27 e o luns 4.

Este traballo implica que ningún vehículo poida acceder ao aparcamento e cortes de tráfico.

 

 

Os autobuses pararán na estrada xeral, como indica o plano.

 

A ruta do autobús Devesa-Sabarís sairá sobre as 14:20-14:25 do centro, polo que chegará antes ás dúas paradas.

 

A ruta do autobús Campañó de Arriba sairá sobre as 14:30 do centro, polo que é posible que chegue un pouco antes ás paradas.

 

 

A entrada e saída do alumnado serán flexibles.

 

ENTRADA:

 • De 9:10 a 9:30 o alumnado poderá acceder diretamente ás aulas. A recollida por parte do profesorado será na cancilla pequena de acceso ao comedor ou na rampa nova (zona de obras).

 • De 9:30 a 9:45 haberá unha segunda quenda de acceso ao centro. O alumnado entrará pola porta principal do centro.

SAÍDA:

 • De 14:00 a 14:15, sempre con aviso previo por escrito ao titor/a antes das 9 da mañá do día afectado. A recollida será na porta principal do centro.

 • O alumnado que non utilice o horario anterior, será recollido no horario habitual.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferta de prazas para o curso 2024-2025

 PRAZAS OFERTADAS PARA O CURSO 2024-2025

 

OFERTA DE PRAZAS CURSO 2024-2025

ETAPA

CURSO

Nº DE PRAZAS OFERTADAS

Educación Infantil

4º EI (3 anos)

17 +3 (NEAE)

5º EI (4 anos)

3

6º EI (5 anos)

1

Educación Primaria

0

0

0

0

0

0

 
 
 
 

Procedemento de admisión para o curso 2024-2025

PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2024-2025

 . Prazo de solicitudes

do 1 ao 20 de marzo

Documentación a entregar

- Solicitude e anexo II-bis (disponibles tamén no centro)

·  Modelo ED550B en galego

·  Modelo ED550B en castelán 

- Fotocopia do DNI do neno/a e dos dous proxenitores ou do libro de familia.

- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio de ser o caso.

No caso de solicitar praza nun curso distinto a 4º EI (3 anos): Certificación de matrícula e certificación académica

Procedemento de entrega de solicitudes

Entregarase persoalmente no centro ou na sede electrónica da Xunta (para esta última deberase contar con certificado dixital ou Chave 365).

De facelo de xeito online haberá que e asinar o anexo II-bis de xeito manual e escanealo para poder adxuntalo á solicitude.

Pódense facer constar ata 6 centros por orde de preferencia, entregando unha ÚNICA SOLICITUDE no centro que figure en primeiro lugar.

IMPORTANTE: De presentar varias solicitudes de admisión en distintos centros, isto suporá a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponder, a non ser que se renuncie expresamente ás solicitudes anteriores ao presentar a nova.

A presentación dunha solicitude é vinculante e implica a declaración de que son certos os datos incluídos nela.

Documentación no caso de baremación

Esta documentación só se deberá entregar no caso de que haxa máis solicitudes que prazas ofertadas, polo que de ser preciso será o centro o que solicite ás familias a correspondente documentación para a a baremación.

Os prazo para a entrega da citada documentación abrangerá os 10 días hábiles seguintes ao 21 de marzo.

Datas de publicación das listaxes provisionais

25 de abril

Estas poderanse consultar no taboleiro de anuncios localizado no interior do centro de xeito presencial ou na aplicación web de admisión.

Reclamacións

5 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación das listaxes.

Datas de publicación das listaxes definitivas

15 de maio

Estas poderanse consultar no taboleiro de anuncios localizado no interior do centro de xeito presencial ou na aplicación web de admisión.

Formalización da matrícula

Do 20 ao 30 de xuño

 

 

 

 

 

*Poderase consultar a través da aplicación admisiónalumnadotoda esta información así como: O cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de reserva, admisión ordinaria e matrícula; a previsión de postos escolares dispoñibles e as súas modificacións; a relación do alumnado de cada curso, co número da solicitude de admisión asignado pola aplicación admisionalumnado no momento da súa grabación; o estado de tramitación das solicitudes (utilizando o número de solicitude e o número de DNI da persoa solicitante); a listaxe do alumnado con posto reservado e a listaxe provisional e definitiva do alumnado admitido coa puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando calquera dos mecanismos de identificación admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o certificado dixital e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 

 

 

 NORMATIVA REGULADORA DO PROCEDEMENTO

 

Decreto 13/2022 (DOG 11 de febreiro de 2022)

      Orde do 21 de outubro de 2022 (DOG 8 novembro de 2022)

                                           Orde do 26 de maio de 2023 (DOG 13 xuño de 2023)

 

 

ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO

 

 ÁREA DE INFLUENCIA DO CENTRO

CONSULTA AQUÍ A TÚA RÚA

 

CENTRO ADSCRITO

IES A Xunqueira I

 

SERVIZOS COMPLEMENTARIOS

-  Plan Madruga e comedor escolar

-  Transporte Escolar

Ruta 1: Ribeiro- Cabaleiro- C. de Arriba- Piñeiro- Moldes- Soutonovo- Bispo.

Ruta 2: Devesa-Sabarís.

 
 
 
 
 
 
 
 

Reserva de praza para o IES (alumnado de 6º)

Reserva de praza no IES (só para 6º curso de Ed.Primaria)

Data de publicación de listaxe de alumnado con posto reservado: 22 de febreiro 

De conformidade co establecido no Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

Dende hoxe 15 de xaneiro ata o 5 de febreiro queda aberto o prazo de reserva de praza para o vindeiro curso 2024/25 no IES XUNQUEIRA I ao que está adscrito o noso centro.

 

Existen dúas vías para facelo:

 1. A través da SEDE electrónica na aplicación AdmisiónAlumnado. Para poder facelo así é preciso contar con certificado dixital ou a chave 365. (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado.)

  1. Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada de xeito manual no centro:

   Seleccionando a opción de menú “Solicitudes --> Admisión --> Crear. Despois de cubrir a información que se solicite, haberá que premer no botón “Crear e Confirmar”. Finalmente e despois de descargala e asinala, poderase presentar manualmente no centro.

  2. Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica:

   Para poder facelo así é preciso contar con certificado dixital ou a chave 365.

   Debe achegar, na Sede Electrónica da Xunta de Galicia, o anexo I bis dixitalizado (COMPROBACIÓN DE DATOS E CONSENTIMENTO DA OUTRA PERSOA PROXENITORA, TITORA OU ACOLLEDORA, última páxina da solicitude que se pode visualizar e descargar na mesma aplicación).

 2. A través do propio centro. Estará o impreso á vosa disposición na secretaría do centro. (Impreso de reserva en galego) (Impreso de reserva en castelán)

 

 

 
 

Fondo de libros

Axudas

Fondo solidario de libros de textos e axudas para material

Segundo a ORDE do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24, queda aberto o prazo de presentación de solicitudes para os seguintes casos:

 

 • Fondo Solidario de libros de texto: alumnado de 3º e 4º de Primaria.
 • Axudas para adquirir libros de texto: alumnado de 1º e 2º de Primaria.
 • Axudas para material escolar: todo o alumnado de Primaria.

 

Para facer a solicitude cóntanse con varias posibilidades que son as seguintes:

 • As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, empregando para tal fin os formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros).

 • Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal).

 • Opcionalmente, poderanse presentar a solicitude de xeito manual e entregala no centro ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. Non vos esquezades de asinala.

 

HORARIO E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NO CENTRO.

O horario será de 9:30 a 10:20 os luns e de 13:40h a 14:30h de martes a venres.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (dende o 22 de maio)  e rematará o día 21 de xuño de 2023 (este incluído).

INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Deberedes de achegar coa solicitude (ANEXO I) a seguinte documentación:

 • Anexo II

 • Copia do libro de familia (se non tivesen habería que entregar o volante ou certificado de convivencia)

 • Para os proxenitores que estean separados, terán que presentar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador.

 • A solicitude deberá estar asinada por ambos proxenitores.

Se tedes algunha dúbida podedes chamar á secretaría do centro.

Anexos I e II

Presentación solicitudes admisión alumnado curso 2023/24

Importante: Solicítase respectar na medida do posible o horario de secretaría

Horario de Secretaría: De 13:40 a 14:30

DO 1 AO 20 DE MARZO: 

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión para o curso 20223/24

 O formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente na secretaría do centro.

As solicitudes poderanse presentar:

Cubrindo os formularios na aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ e presentándoos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoña de certificado dixital ou de Chave365

Presentando a solicitude de forma presencial, en horario de secretaría e acompañarase da seguinte documentación:

 

       

1- Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a.

 

       2- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

 

       3-Certificado de matrícula e certificación académica (se ven doutro centro)

NOTA INFORMATIVA
• Só se pode presentar una 
única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar, na que se poden pór ata 6 centros por orde de preferencia.
• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro, 
deberá comunicalo ao centro de orixe.

Vacantes que se ofertan no proceso de admisión para o vindeiro curso 2023/24

CURSO

PRAZAS

VACANTES

4ºED INFANTIL

25

22+3 NEAE

5º ED INFANTIL

25

11

6º ED INFANTIL

25

2

1º ED PRIMARIA

25

0

2º ED PRIMARIA

25

3

3º ED PRIMARIA

25

1

4º ED PRIMARIA

25

4

5º ED PRIMARIA

25

7

6º ED PRIMARIA

50

24

 

Reserva de paraza no IES (só para 6º curso de Ed.Primaria)

Dende hoxe 16 de xaneiro ata o 6 de febreiro queda aberto o prazo de reserva de praza para o vindeiro curso 2023/24 no IES XUNQUEIRA I ao que este centro está adscrito.

Existen dúas vías para facelo:

 • A travé da SEDE electrónica na aplicación AdmisiónAlumnado. Para poder facelo así é preciso contar con certificado dixital ou a chave 365

          (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ )

 • A través do propio centro. Estará o impreso á vosa disposición na secretaría do centro.( Impreso de reserva )

Matrícula curso escolar 2022/23

O prazo de formalización de matrícula para as solicitudes en prazo ordinario é do 20 ao 30 de xuño en horario de 13:30 a 14:30.

Débese traer:

 • 1 foto tamaño carnet do neno/a.
 • Fotocopia da tarxeta da S.S. do neno/a.
 • Fotocopia da páxina do libro de saúde onde figuren as vacinas/certificado do/a pediatra.
 • Fotocopia do Libro de Familia e do DNI (pai, nai, neno/a) se non se entregaron coa solicitude de admisión.

Os impresos virán cubertos en letra maiúscula-

As fotocopias virán acompañadas dos orixinais para poder compulsar.

Documento de formalización de matrícula.

Axudas: Fondo solidario de libros de textos e axudas para material

 

Segundo a ORDE do 29 de abril de 2022 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2022/23, queda aberto o prazo de presentación de solicitudes para os seguintes casos:

· Fondo Solidario de libros de texto: alumnado de 3ºe 4º de Primaria.

· Axudas para adquirir libros de texto: alumnado de 1º e 2º de Primaria.

·  Axudas para material escolar: todo o alumnado de Primaria.

 

Para facer a solicitude cóntanse con varias posibilidades que son as seguintes:

·       

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, empregando para tal fin os formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros).

·       

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal).

·       

Opcionalmente, poderanse presentar a solicitude de xeito manual e entregala no centro ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común. Non vos esquezades de asinala.

 

HORARIO E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES NO CENTRO.

O horario será de 13:40h a 14:30h de luns a venres.

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (dende o 19 de maio)  e rematará o día 22 de xuño de 2022 (este incluído).

INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Deberedes de achegar coa solicitude (ANEXO I)a seguinte documentación:

·       

Anexo II

·       

Copia do libro de familia (se non tivesen habería que entregar o volante ou certificado de convivencia)

·       

Para os proxenitores que estean separados, terán que presentar a sentenza xudicial e/ou convenio regulador.

Se tedes algunha dúbida podedes chamar á secretaría do centro.

 

En adxuntos para descargar

ANEXO 1 y 2

Presentación solicitudes admisión alumnado curso 2022/23

Importante: Solicítase respectar na medida do posible o horario de secretaría

Horario de Secretaría: De 13:40 a 14:30

DO 1 AO 21 DE MARZO: 

Ábrese o prazo para presentar as solicitudes de admisión para o curso 2022/23.

 O formulario normalizado (ED550B) será facilitado gratuitamente na secretaría do centro.

As solicitudes poderanse presentar:

- Cubrindo os formularios na aplicación https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/ e presentándoos por vía electrónica, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, sempre que se dispoña de certificado dixital ou de Chave365

- Presentando a solicitude de forma presencial, en horario de secretaría e acompañarase da seguinte documentación:

       

1- Documento acreditativo do requisito de idade do alumno/a.

       2- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

       3-Certificado de matrícula e certificación académica (se ven doutro centro)

NOTA INFORMATIVA
• Só se pode presentar una
única solicitude por alumno/a no centro no que solicite praza no 1º lugar, na que se poden pór ata 6 centros por orde de preferencia.
• Se hai alumnado matriculado neste centro que presenta solicitude de admisión noutro,
deberá comunicalo ao centro de orixe.

Vacantes que se ofertan no proceso de admisión para o vindeiro curso 2022/23

CURSO

PRAZAS

VACANTES

4ºED INFANTIL

25

22+3 NEAE

5º ED INFANTIL

25

3

6º ED INFANTIL

25

0

1º ED PRIMARIA

25

1

2º ED PRIMARIA

25

0

3º ED PRIMARIA

25

3

4º ED PRIMARIA

25

7

5º ED PRIMARIA

50

22

6º ED PRIMARIA

25

12

Reserva de paraza no IES (só para 6º curso de Ed.Primaria).

Dende hoxe 11 de xaneiro ata o 8 de febreiro queda aberto o prazo de reserva de praza para o vindeiro curso 2022/23 no IES XUNQUEIRA I ao que este centro está adscrito.

Existen dúas vías para facelo:

 • A travé da SEDE electrónica na aplicación AdmisiónAlumnado. Para poder facelo así é preciso contar con certificado dixital ou a chave 365

          (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado. )

 • A través do propio centro. Estará o impreso á vosa disposición na secretaría do centro.( Impreso de reserva )

 

Reunións Inicio Curso

 • 5º  EI (4 anos) : Martes 21 de setembro ás 16:30 no ximnasio
 • 6º EI (5 anos) : Martes 21 de setembro ás 18:00 no ximnasio
 • 1º EP : Martes 14 de setembro ás 16:30 no ximnasio
 • 2º EP : Martes 14 de setembro ás 18:00 no ximnasio
 • 3º EP : Martes 14 de setembro ás 16:30 na biblioteca
 • 4º A EP : Martes 21 de setembro ás 16:30 na biblioteca
 • 4º B EP : Martes 21 de setembro ás 16:30 na aula de música
 • 5º EP : Martes 14 de setembro ás 18:00 na biblioteca
 • 6º EP : Martes 21 de setembro ás 18:00 na biblioteca

Importante:

 • As reunións estarán limitadas a unha persoa por familia e sen acompañamento de nenos/as
 • Para as reunións que teñen lugar na biblioteca e na aula de música a entrada será pola porta principal.
 • Para as reunións que teñen lugar no ximnasio a entrada será pola porta directa do ximnasio.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut