Situación, O noso colexio, Organigrama, Consello escolar, Profesorado, Secretaría

Situación

O CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas está ubicado en Cesantes, concello de Redondela, provincia de Pontevedra. A súa situación privilexiada a carón das Illas de San Simón e do monte de A Peneda fan do noso centro un lugar extraordinario pàra actividades ao aire libre e de interacción co medio natural.

Fai clic na imaxe para ver a situación do colexio.

PROCESO DE ADMISIÓN 2020/2021

 

Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos

Resultado do sorteo anual de letras de prioridade no procedemento de admisión 2020/2021

Solicitude ED550B

RELACIÓN DE POSTOS DISPOÑIBLES PARA ALUMNADO CURSO 2020-2021

 

 

CURSO

 

CONVOCATORIA ORDINARIA

 

CONVOCATORIA ALUMNOS NEAE

CUARTO ED. INFANTIL

22

3*

QUINTO ED. INFANTIL

02

 

SEXTO ED. INFANTIL

01

 

PRIMEIRO ED. PRIMARIA

11

6*

SEGUNDO   ED. PRIMARIA

02

 

TERCEIRO ED. PRIMARIA

00

 

CUARTO ED. PRIMARIA

18

 

QUINTO   ED. PRIMARIA

17

 

SEXTO ED. PRIMARIA

00

 

Desde o  domingo día 1 e ata o 20 de marzo permanecerá aberto o prazo de solicitude de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2020/21, para todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo (maioritariamente en 4º curso de Educación Infantil), así como para aqueles alumnos de Educación Infantil, de Educación Primaria de ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar sempre que haxa prazas dispoñibles.

O calendario do procedemento de admisión e matrícula está establecido na Orde de 12 de marzo de 2013, que pode consultarse no enderezo web https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130315/AnuncioG0164-120313-0006_gl.html.

Tal como queda reflectido na dita Orde, as solicitudes de admisión poderán presentarse a de xeito telemático a partir do domingo día 1, mentres que de xeito presencial nos centros escolares desde o luns día 2, prazo que permanecerá aberto ata o 20 de marzo.

Cómpre lembrar que a Consellería de Educación pon á disposición das familias unha ferramenta informática, a aplicación ‘admisionalumnado’ (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) que posibilita que os proxenitores cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación.

Deste xeito, garántese o dereito da cidadanía ao acceso electrónico aos servizos públicos, mantendo tamén a posibilidade de presentar esta solicitude de forma presencial.

Ademais, as familias poderán consultar o estado de tramitación da solicitude nas distintas fases do procedemento utilizando o código que xera a aplicación ao cumprimentar a solicitude, xunto co DNI do proxenitor ou proxenitora asinante.

 

RESERVA DE PRAZA EN CENTROS ADSCRITOS

Xestión da solicitude de reserva de praza para o IES Mendiño.

Prazo de solicitudes do 1 ao 17 de febreiro.

As familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva de xeito manual (como en cursos anteriores) ou a través da aplicación admisionalumnado no menú:Solicitudes – Reserva – Crear

O modelo consta na aplicación, e na Sede Electrónica da Xunta de Galicia

Para descargar a solicitude en papel pincha AQUI

IMPORTANTE: Esta solicitude deberase presentar no centro educativo de orixe ou en calquera dos lugares que establece a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común, incluída a SEDE ELECTRÓNICA, para o que se precisará de Chave365 ou certificado dixital.

 

AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO, MATERIAL ESCOLAR E FONDO LIBROS

LISTAXE DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR PRIMARIA

 LISTAXE PROVISIONAL DO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 19/20

LISTAXE DEFINITIVA DO FONDO SOLIDARIO PARA O CURSO 19/20

A listaxe provisional indica o número de libros que corresponde a cada alumno que solicitou o fondo. Aínda que na publicación indique que lle corresponden máis de 3 libros, nós en Primaria (de 3º a 6º ) pedimos como máximo 3 libros.

O día 8 publicarase a listaxe definitiva na que se asignan libros concretos ao alumnado.

Prazo

Ata o 21 de xuño 2019.  Presentarase unha solicitude por familia.

 

Calendario:

21 de xuño.-Data límite para devolver os libros de fondo solidario (en bo estado)

3 de xullo.- Publicación da listaxe provisional de solicitudes admitidas para fondo solidario de libros de texto.

4 e 5 de xullo de 10:00h a 14:00 h entrega de cheques de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar.

Presentación de reclamacións á listaxe provisional de fondo solidario de libros de texto.

8 de xullo .- Publicación da listaxe definitiva de solicitudes admitidas para fondo solidario de libros de texto.

 

 

ADMISIÓN CURSO 2019/2020

 ADMISIÓN 2019/2020

(Actualizado 16/05/19: listaxes definitivas de admisión)

Desde o día 1 ao 15 de febreiro está aberta a fase de reserva para o alumnado procedente de centros adscritos.

Unha vez rematada a fase de reserva informamos que todo o alumnado da EEI San Pedro que solicitou praza para 1º EP foi admitido.. Este alumnado deberá formalizar a matrícula do 20 ao 30 de xuño de 2019.

POSTOS ESCOLARES VACANTES CURSO 19/20.

 FASE DE ADMISIÓN. DO 1 AO 20 DE MARZO

Normativa:

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes  sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria,de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de
2013

INSTRUCIÓNS DA DIRECCIÓN XERAL DE CENTROS E RECURSOS HUMANOS SOBRE O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS PARA O CURSO ACADÉMICO 2019-2020

Esta normativa tamén poden consultala no centro.

 

Poden cubrir o formulario de admisión a través do menú da aplicación https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ a través do menú: Solicitudes - Admisión - Crear. Feito iso poden optar por:

  • Se dispoñen de certificado dixital ou Chave365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.
  • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo solicitado en primeiro lugar.

 

Desde o centro facilitaremos a copia en papel que tamén poden descargar pinchando no enlace: ED550B

 

 Rematado o prazo para a recollida de solicitudes de admisión, comunicamos que habendo suficientes prazas non será necesario baremar.

LISTAXES DEFINITIVAS DE ADMISIÓN

 

 

 

 

MATERIAL E LIBROS 2018/2019

Preme nas ligazóns para ver a relación de material e as listas dos libros de texto para o ano próximo.

Tanto en Infantil como en 1º e 2º de Primaria non se piden libros de texto. En 3º, 4º, 5º e 6º de Primaria poden ver listaxe de material e de libros.

PRIMARIA

INFANTIL

Preme na ligazón para acceder á listaxe  do fondo de libros.

Este curso o alumnado con NEAE non entra no fondo, deben vir recoller os cheques para mercar os libros e material da lista específica dada a cada un a fin de curso.

 

FONDO SOLIDARIO CURSO 2018/2019

LISTAXE DEFINITIVA FONDO LIBROS 2018/2019

 

DATAS DE ENTREGA DE CHEQUES:

  • Do 9 ao 11 de xullo en horario de mañán. Si non poden vir persoalmente, autoricen a unha persoa para recollelos.
  • No mes de setembro.

 primero

 segundo

 redursos segundo

 

recuncho tic

instrucionsingles

repaso1

repasoinglés

ri5

ri6

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2018-2019

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2018/2019

ADMISIÓN DE ALUMNADO CURSO 2018/2019
LEIS, CALENDARIOS E NOTAS INFORMATIVAS
1. LISTADO DA NORMATIVA SOBRE A ADMISIÓN DO ALUMNADO
2. Lei Orgánica de Educación
3. Decreto 254/2012 do 13 de decembro de 2012
4. Orde de 12 de marzo de 2013
5. Orde do 25 de xaneiro de 2017
6. Intrucións da DXC sobre o proceso de admisión 27/02/2018
7. Postos vacantes curso 18/19
 8.- Calendario do proceso de admisión 2018-2019
 9.- Nota informativa sobre o proceso de admisión

 10.- Centro adscrito: EEI San Pedro

        Centro de adscripción: IES Mendiño

 11.- Aclaracións sobre o empadroamento e a unidade familiar
 12.- Resultado do sorteo de desempate na puntuación final.

 LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS

Pinchando nos enlaces descárgase o arquivo.

  LISTAXE DEFINITVA DE ADMITIDOS ( 14/05 /18 )

 

 O prazo de FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA será do 20 AO 30 DE XUÑO DE 2018.

 

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para libros de texto e material escolar

No DOG do día 22 de maio de 2017 pubícase a Orde do 16 de maio de 2017 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

 

O prazo para presentar solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 23 de xuño de 2017 (este incluído).

 

 

Orde do 16 de maio de 2017

Solicitude (Anexo I)

 

 

A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2017/18, e nela especificarase o nivel de estudos que espera realizar cada un deles no dito curso. Se están admitidos en centros docentes distintos, presentarse unha solicitude en cada un dos centros, na cal se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2017/18.

 

 

1. Fondo solidario de libros de texto (3º, 4º, 5º e 6º de EP): Pode solicitar todo o alumnado destes cursos, con independencia da renda per cápita; os libros dispoñibles repártense entre os admitidos por orde inversa á renda per cápita, ata que se esgoten, Garantía de 6 libros para renta per cápita igual inferior a 5400€ e 4 libros para renta per cápita igual e ou inferior a 9000€

 

2. Axudas para adquirir libros de texto (1º e 2º de EP):

 

  • Renda per cápita igual ou inferior a 5.400 Є: EP 170 €
  • Renda* per cápita igual ou inferior a 9.000 Є: EP 90 €
  • Alumando de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %, 250 €, con independencia da renda.

 

 

3. Axudas para adquirir material escolar (EP): só renda per cápita igual ou inferior a 5.400 €: 50 €. * Non se aplica o límite de renda ao alumnado tutelado pola Xunta de Galicia, ao alumnado de EE ou con discapacidade igual ou superior ao 65 %

 

* Para o cálculo da renda per cápita sumaránse os recadros 380 (base imponible general) e 395 (base imponible do aforro) da declaración de cada declarante.

 

 

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de texto terán as seguintes obrigas:
1. Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros
de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2016/17.
Está excluído desta obriga o alumnado beneficiario de axuda para adquirir libros de texto de 1º e 2º de EP e o alumnado de EE ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65 %,sempre que os libros ou o material adquirido non se poidan reutilizar.
A falta de devolución será causa de exclusión da participación no fondo solidario e das
axudas para adquirir libros de texto e material escolar no curso 2017/18.
2. Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo
solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2017/18 e devolvelos ao rematar este, en xuño ou setembro, segundo o caso.
3. Destinar o importe do vale para libros a adquirir os libros de texto que indique o centro
no que estea matriculado o alumnado.
4. Destinar o importe do vale para material a adquirir o material escolar que necesite.
5. Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub
vencións de Galicia
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Guardar

Guardar

PROCESO DE ADMISIÓN 2017/2018

INFORMACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN

O PRAZO PARA SOLICITAR PRAZA É DO 1 AO 20 DE MARZO

O horario de atención na Secretaría é o seguinte:

Luns a venres de 9:30 a 10:20

Martes e venres de 13:40 a 14:30

Teléfono: 886120381

A normativa que regula o proceso de admisión é a seguinte:

Solicitude de admisión 2017/2018 (ED550B e  ANEXO A)

ANEXO III - 1.Formulario de matrícula en Educación Infantil e Primaria

Manual para as familias para cubrir o impreso ED550B

Centros de adscripción do CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas

  • A EEI San Pedro está adscrita ao noso Centro.
  • O CEIP Plurilingüe Outeiro das Penas está adscrito ao IES Mendiño.

Vacantes para o curso 2017/2018

Calendario

Calendario de admisión e matrícula para o curso 2017/2018

1. Reserva de praza no centro de orixe: 1 – 15 de febreiro.

2. Data do sorteo público a efectos de desempate: última semana de febreiro.

3. Publicación de postos escolares vacantes: 27 de febreiro.

4. Presentación da solicitude de admisión: 1 – 20 de marzo.

5. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 23 de marzo a 6 de abril

6. Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: até o    25 de abril.

7. Reclamacións: 5 días hábiles.

8. Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do    15 de maio.

9. Formalización de matrícula en educación infantil e primaria: 20-30 de xuño.

Nota informativa

 Publicaranse as listaxes provisionales de admitidos e non admitidos antes do 25 de abril.

 

 

INFORMACIÓN RESERVA 2017/2018

INFORMACIÓN AOS/ÁS PAIS/NAIS:

 

Está aberto o prazo de reserva de praza para o curso 2017/18.

Os alumnos que continúen neste Centro non deberán reservar a praza por escrito. Os que desexen cambiar de Centro para o curso 2017/18, deberán comunicalo na Secretaría antes do 15 de febreiro.

 

No caso do alumnado de 6º EP que o próximo curso se matricule no IES Mendiño, as familias poderán cumplimentar as solicitudes de reserva de xeito manual (como en cursos anteriores estes alumnos levarán o impreso para asinar) ou a través da aplicación admisión de alumnado. Neste último caso a solicitude igualmente deberase presentar no centro educativo de orixe correctamente cuberto e asinado. Prazo de solicitudes do 1 ao 15 de febreiro.

Powered by Drupal - Design by artinet