Skip to main content
Iniciar sesión: Acceso

PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS FONDOLIBROS PARA 3º E 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA CURSO 2020-2021

Posted in

 

PUBLÍCANSE NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DA ENTRADA DO CENTRO, AS LISTAS DEFINITVAS COS LIBROS QUE LLE CORRESPONDEN AO ALUMNADO DE 3º E 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SOLICITOU FONDOLIBROS PARA O CURSO 2020-2021.

 

INFORMACIÓN VALES E FONDOLIBROS 2020-2021

Posted in

QUEDAN PUBLICADAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS DO CENTRO AS LISTAS PROVISIONAIS DE SOLICITUDES ADMITIDAS NO FONDO LIBROS 2020-2021

O ALUMNADO DE 1º E 2º RECOLLERÁ NO CENTRO OS VALES DE LIBROS E MATERIAL ESCOLAR DENDE HOXE 2 DE XULLO ATA O 7 XULLO EN HORARIO DE 10:00 A 13:00.

O ALUMNADO DE 3º E 4º  RECOLLERÁ OS VALES DE MATERIAL ESCOLAR DENDE O 7 DE XULLO ATA O 8 DE XULLO EN HORARIO DE 10:00 A 13:00

O ALUMNADO DE 5º E 6º  RECOLLERÁ OS VALES DE MATERIAL ESCOLAR DENDE O 9 DE XULLO ATA O 10 DE XULLO EN HORARIO DE 10:00 A 13:00

 

RECOLLIDA DE HISTORIAIS ACADÉMICOS

Posted in

OS DÍAS 29 E 30 DE XUÑO EN HORARIO DE ATENCIÓN DE 10:00 A 13:00, PODERASE RETIRAR EN SECRETARÍA O HISTORIAL ACADÉMICO DO ALUMNADO DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA.

A DOCUMENTACIÓN SERÁ RETIRADA POLA NAI, PAI OU TITOR LEGAL DO MENOR.

MATRÍCULA PARA O NOVO ALUMNADO CURSO 2020-2021

Posted in

PLAZO DE PRESENTACIÓN DO 1 AO 10 DE XULLO

 A PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN PODE FACERSE ENVIÁNDOA POR  EMAIL: ceip.ostilos@edu.xunta.es (no ASUNTO do email debe especificarse: Matrícula e nome do alumno/a)

As familias que solicitaron posto escolar no prazo regulamentario e que lles foi concedido segundo información publicada polo centro, deberán formalizar a matrícula.

 

Para a matrícula hai que presentar a seguinte documentación:

 

 1. Impreso de formalización de matrícula. No caso de pais separados, deberá vir asinado por ambos proxenitores. (descargar)

 2. Fotopia da sentenza ou convenio regulador,no caso de pais separados.

 3. Impreso de datos persoais. (descargar)

 4. Dúas fotos do neno/nena que se matricula.

 5. Fotocopia da tarxeta sanitaria do neno/a.

 6. Fotocopia do libro de familia (follas onde aparecen os pais e folla onde aparece o alumno/a).

 7. Certificado/volante de empadroamento.

 8. Solicitude de transporte escolar, en caso de ser usuario.(descargar)

 9. para alumnos que se matriculan no curso de E.Infantil (3 anos):

  Cuestionario no que se fai constar a lingua materna do alumno/a e recollida de datos iniciais. (descargar)

   

  No caso de alumnos con NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVOdeben aportar a documentación que acredite as circunstancias que fundamentan esta petición.

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2020-2021

Posted in

Está dispoñible para descargar a listaxe dos libros de texto para o curso académico 2020-2021

DESPEDIDA DO ALUMNADO DE 6º E.P.

Posted in

ENTREGA E RECOLLIDA DE MATERIAIS

PROCEDEMENTO E NORMAS

A nai/pai/persoa responsable do alumno/a acudirá ao centro (á aula do seu fillo/a), cumprindo as indicacións que seguen:

INFORMACIÓN DO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-2021

Posted in

ESTÁN ADMITIDAS TODAS AS SOLICITUDES PRESENTADAS NO PROCESO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2020-2021 DO ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL E DE 3º, 4º E 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA. PÓDENSE CONSULTAR AS LISTAS NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS NA ENTRADA DO COLEXIO.

 

LEMBRAMOS QUE AS DATAS PARA A FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA SON DO 1 AO 10 DE XULLO, PUBLICARANSE INSTRUCCIÓNS SOBRE A DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO. AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. - CURSO 2020/2021 -

Posted in

Convocatoria Xunta de Galicia: 

https://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros 

Extracto da Orde: 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200519/AnuncioG0534-120520-0002_gl.html

DESTINATARIOS DE

 - Axudas para adquirir libros de texto: Alumnado que cursará 1º e 2º de Educación Primaria no 2020-2021.

 - Fondo Solidario de Libros de Texto:  Alumnado que curasará e 3º  e 4º de Primaria no 2020-2021.

 - Axudas para adquirir material escolar:  Alumnado de Educación  Primaria

       Con renda inferior ou igual a 6000€

       Cunha discapacidade igual ou superior ao 65%. 

       En garda ou tutela pola Xunta de Galicia.  

 

O alumnado que cursará  5º e 6º de educación primaria no 2020-2021, ao estar incluído no programa E-Dixgal pode solicitar a axuda para material escolar, pero non para libros de texto.

 

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

O formulario da solicitude está dispoñible:

 

A solicitude será única para todos os fillos/as que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020-2021. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica enpregando a aplicación Fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por alumno/a. 

  

DOCUMENTACIÓN

 • Anexo I da solicitude e Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar deben entregarse asinadas). Pódese descargar no seguinte ligazón: Anexos I e II.
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables. En caso de non dispoñer de libro de familia, só en casos excepcionais se poderá aceptar:
  •  Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

 

 LEMBREN

     - Presentar a solicitude, a poder ser antes do 8 de xuño.

     - Debido á situación actual, no centro non se fan fotocopias.

     - Uso obrigatorio de máscara. 

 

ADAPTACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

Segundo as Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia, fanse públicas as adaptacións das programacións didácticas. 

 

Distribuir contido