INICIO DO CURSO ESCOLAR 2020-2021

 INICIO DO CURSO ESCOLAR 2020-2021

 Estimadas familias:

 Ao longo destes días publicaremos unha serie de medidas que imos adoptar no colexio para este curso, seguindo as instrucións do Protocolo do 22 de xullo e as actualizacións do 28 de agosto,e que vos afectan directamente.

 A información sobre o alumnado de 4º EI (tres anos) publicarase nesta páxina antes do venres.

 inicio escolar:

 ·         O día 10 de setembro:

  •   5º curso de Educación Infantil (catro anos)
  •  1º,2º e 3º de Educación Primaria.

 ·         O día 11 de setembro:

  •  6º curso de Educación Infantil( cinco anos)
  • 4º,5º e 6º de Educación Primaria.

 Uso das máscaras:

  •  É obrigatorio para todo o persoal docente e non docente, familias e persoal externo durante os desprazamentos dentro do recinto escolar. 
  • Obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento da distancia interpersonal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento  xurídico.
  • Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor.
  • Para entrar no colexio é obrigatorio ter correctamente colocada a mascarilla (cubrindo as vías respiratorias e colocada do dereito).
  • Recomendable, sempre que sexa posible, para o alumnado de Educación Infantil.

 Toma de temperatura domiciliaria.

 ·         Serán as familias as que realicen a medición de temperatura e a avaliación doutros síntomas, diariamente nos seus domicilios antes de acudir ao centro escolar.

          O alumnado con sintomatoloxía non pode acudir ao centro.

 Portas de acceso ao centro do alumnado.

 As familias, agás as de Educación Infantil, non poden acceder ao recinto ao entregar aos/as nenos/as que os deixarán á hora sinalada na cancela correspondente onde haberá profesorado que os vixiarán ata a porta de entrada.

 1   1. Alumnado de 3 anos, Cancela pequeña da rúa Gallego Tato.

 2  2. Alumnado de infantil de 4 e 5 anos, pola rúa Santo Graal. Ás 09:15 entrarán pola porta pequeña de acceso ao  patio cuberto  e á hora de saída os pais/nais entrarán por orde alfabética     (agás  o primeiro día) pola cancela grande , sairán co seu fillo/a pola porta pequena do patio cuberto.

 .    3. Alumnado de 1º e 2º Educación Primaria entrarán e sairán pola cancela grande da rúa Santo Graal.

      O alumnado de 2ºB e 2ºC sairán pola porta do ximnasio.  Os seus pais/nais os recollerán na pista de fútbol e sairán pola porta pequeña do patio cuberto.

 4. O alumnado de 3º e 4º de Educación Primaria entrarán e sairán pola cancela pequena do edificio principal da rúa Gallego Tato.

 5.  O alumnado de 5º e 6º de Educación Primaria entrarán e sairán polo portalón da rúa Gallego Tato.

  ORGANIZACIÓN DAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS EDIFICIOS

  A.  Casita” de tres anos.

  Alumnado de 4ºEI (tres anos)

  Entrada e saída: Rúa Gallego Tato.

  HORARIO:

 Entrada: 09:15 a 09:30

 Irán entrando dun en un, gardando a distancia de seguridade.

  Saída:

 3 anos A: 13:40

 3 anos B: 13:45

 3 anos C: 13:50

 O pai/nai entregará e recollerá  con máscara, ao seu fillo/a e sairá seguindo as frechas de saída, sempre pola súa dereita no edificio de Educación Infantil de tres anos.

 Os proxenitores colocaranse pola orden alfabética do seu fillo/a( con máscara). Ao recoller ao seu fillo/a sairá inmediatamente do centro. Non se dará ningunha información nese momento, de ser urxente, a titora diralle á familia que agarde no patio cuberto ata o final da entrega.

  B. Edificio Novo

 Alumnado de 5º e 6º de EI (catro e cinco anos)

 Entrada e saída: Rúa Santo Graal.

  HORARIO:

 Entrada: 09:15 Porta pequena de acceso ao patio cuberto.

 Saída: Cancela de acceso ao centro.

  13: 35 4 anos A/ 5 anos A.

 13:40 4 anos B/ 5 anos B.

 13:45 4 anos C/ 5 anos C.

 Os proxenitores colocaranse pola orden alfabética( agás o primeiro día) do seu fillo/a na beirarrúa de Santo Graal ( con máscara) e irán entrando por orde, evitando as aglomeracións ( Grupos de 4anos EI A/B/C, na zona da rampa grupos 5 anos A/B/C, diante das escaleiras). Ao recoller ao seu fillo/a sairá inmediatamente do centro pola porta do patio cuberto. Non se dará ninguna información nese momento, de ser urxente, a titora diralle á familia que agarde no patio cuberto ata o final da entrega.

 O horario de recollida respectarase sempre. Os proxenitores do alumnado que non se esté entregando, permanecerá na beirarrúa.

 Alumnado de 1º e 2º E.P.

 Entrada e saída: Rúa Santo Graal.

  HORARIO:

 Entrada: 08:55 (Cancela de acceso ao centro.)

                 Os pais /nais deixarán aos seus fillos/as na cancela, onde haberá unha profesora e irán subindo de forma fluída, gardando as medidas de seguridade ata a súa aula.

 Saída: Cancela de acceso ao centro, por onde entrarán os pais/nais por orde alfabética, e sairán do recinto pola porta pequena do patio cuberto.

 13:50: 1ºA/2ºA

 13:55: 1ºB/1ºC/1ºD

 13:55: 2ºB/ 2ºC (Sairán pola porta do Ximnasio.)

 

  Os proxenitores colocaranse pola orde alfabética( agás o primeiro día) do seu fillo/a na beirarrúa de Santo Graal( con máscara) e irán entrando por orde, evitando as aglomeracións( Grupos 1ºEP A/B/C/D, na zona das escaleiras grupos 2ºA, diante da rampa/2ºB/C diante da porta do ximnasio). Ao recoller ao seu fillo/a sairá inmediatamente do centro pola porta do patio cuberto. Non se dará ninguna información nese momento, de ser urxente, a titora diralle á familia que agarde no patio cuberto ata o final da entrega.

C. Edificio Principal

  Os pais /nais de 3º e 4º deixarán os seus fillos/as na cancela pequena e os de 5º e 6º no portalón, onde haberá profesorado, e irán subindo de forma fluída, gargando as medidas de seguridade ata a súa aula.

 Alumnado de 3º, 4º,5º e 6º E.P.

 Entrada e saída: Rúa Gallego Tato.

  HORARIO:

 Entrada: 08:55

 Saída:

  13:50 3ºA/4º A /5ºA /6ºA

 13:55 3ºB/4ºB/5ºB/6ºB

 14:00 3ºC/4ºC/4ºD/5ºC/6ºC

  Os proxenitores colocaranse pola orde alfabética do seu fillo/a na beirarrúa de Gallego Tato( con máscara),os de 3º e 4º diante da cancela pequena e os de 5º e 6º diante do portalón. Irán entrando por orde, evitando as aglomeracións  (Grupos 3º A/B/C, na zona da da rampa do patio e 4º A,B,C,D diante da porta principal; 5ºA,B,C, pegados á fiestra da sala do profesorado e 6º A,B,C diante da vivenda do conserxe.

  Ao recoller ao seu fillo/a sairá inmediatamente do centro pola rúa Gallego Tato, evitando aglomeracións. Non se dará ninguna información nese momento, de ser urxente, a titora diralle á familia que agarde no patio cuberto ata o final da entrega.

  As novas medidas que vaian xurdindo publicarémolas aquí.

 

 

AXUDAS DO CONCELLO PARA MATERIAL DO SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.

O Concello, un ano máis, dá axudas de material para o segundo ciclo de Educación Infantil. O prazo é do 18 de agosto ao 16 de setembro.

Poderá presentarse a solicitude por rexistro (de calquera administración) e pola sede electrónica (lugo.gal)

Toda a información e os modelos de solicitude en:

http://concellodelugo.gal/gl/tramites/solicitude-de-axuda-para-material-escolar-no-segundo-ciclo-de-educacion-infantil-curso-2020

 

 

 
 
 

NOTA INFORMATIVA

A partir do 16 de xullo, o centro permanecerá pechado. Para calquera petición de certificado ou consulta urxente, poden dirixirse ao:

-  correo:      ceip.luis.pimentel@edu.xunta.gal

-  teléfono:    663 150 783

LISTAXE DEFINITIVO DE PERSOAS BENEFICIARIAS DE LIBROS DE TEXTO DO FONDO SOLIDARIO.

Segundo o artigo 13 bis da  ORDE do 12 de maio de 2020,   “publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar..."

Os días 13,14 e 15 de xullo entregaranse os vales. Aquelas familias que non poidan retiralos nestes días, poderán facelo en setembro.

 

LISTAXE PROVISIONAL DE PERSOAS BENEFICIARIAS DE LIBROS DE TEXTO DO FONDO SOLIDARIO.

 

Segundo o artigo 13 bis da  ORDE do 12 de maio de 2020,   “publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar … Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación Fondolibros, empregando a Chave 365 ou o certificado dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.”

 

 

 A listaxe estará exposta de 09:00h a 14:00h no porche do edificio principal.

PLÁSTICA BILINGÜE

 

Rematado o prazo de solicitude para a Plástica Bilingüe do curso 2020/2021 (alumnado de 5º de EP), informamos que todo o alumnado que o solicitou está admitido.

 Material necesario: Libro de Plástica en Inglés publicado na relación de libros de texto.

 

Powered by Drupal - Design by artinet