Skip to Content

Taboleiro, alumnado

Reunión coas familias

Estimadas familias,

Debido a situación que nos atopamos co Covid 19, atopamos necesaria unha primeira toma de contacto coas famiias dos nosos alumnos.

Convocamoslles a unha reunión o vindeiro mércores 9 de setembro as 15:15 p.m.

A devandita reunión rogamos a presenza  dun familiar por neno. Para poder manter as distancias de seguridade polo protócolo.

 

Solicitude de praza no comedor escolar para o vindeiro curso 2020/2021

Deberán presentar solicitude:
-
Alumnado matriculado no CEIP do Bolo no curso 2019/2020 que queira seguir sendo usuario
do comedor escolar no curso 2020/2021.
-Novo alumnado matriculado no CEIP do Bolo para o curso 2020/2021 que queira facer uso
do comedor escolar.
A solicitude debe presentarse cuberta e asinada, presencialmente, en administración do centro .
Podedes quedar comigo para entregalo ou para resolver calquera dúbida.
Prazo: do 19 de xuño de 2020 ao 10 de xullo de 2020.

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO ANO ACADÉMICO 2020-2021

No seguinte ficheiro adxunto podedes consultar a relación de libros seleccionados para o vindeiro curso 2020/2021

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN (CURSO 2019/2020)

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL E CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Seguindo instrucións da Consellería de Educación publicamos a modificación dos criterios de cualificación final e os criterios de promoción para o presente curso 2019/2020.

Estes criterios adxuntaranse nas programacións didácticas de cada unha das áreas e niveis que se tiveron que adaptar á situación xerada polo estado de alarma e que poden consultar no enlaceinferior.

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL

 A cualificación final de curso farase a partir do traballo desenvolvido de xeito presencial no primeiro e segundo trimestre e tendo en conta o traballo levado a cabo neste terceiro, sempre e cando beneficie ao alumnado.

Atendendo a isto e tras o acordado na reunión da CCP, sumaremos de 0 a 1 punto según o seguinte criterio:

·       Asistencia e participación ás clases por videoconferencia:0,…, 0,5

 ·        Resolución e entrega das tarefas solicitadas: 0,…,0,3

 ·        Interese e esforzo pola materia: 0,…,0,

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Promocionarán ao seguinte curso:

·     Todos os alumnos que acaden cualificación positiva en todas asmaterias.

·     Debido á situación actual de excepcionalidade, e dado que para o vindeiro curso todo o alumnado disporá dun informe individualizado onde se farán constar aquelas competencias que non están plenamente conseguidas e que os centros nos primeiros meses do próximo curso programarán actividades para a recuperación das aprendizaxes non adquiridas no curso anterior, poderá promocionar o alumnado que non lograse os criterios e estándares de aprendizaxe do curso en dúas ou máis materias, e/ou que non acadara o grao de adquisición das competencias correspondentes, sempre que o equipo docente así o considere.

 

 

NOS SEGUINTES ENLACES PÚBLICOS PODEDES CONSULTAR AS ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS ESTABLECIDAS PARA FINALIZAR ESTE PRESENTE CURSO 2019-2020

 

 

 LENGUA CASTELLANA:

https://drive.google.com/open?id=1ZTRK1-84TqfpKTuivkeMHceGyIih1aTR

 LINGUA GALEGA:

https://drive.google.com/open?id=1IidIBZU01Vvt9cGn0ziTPH1UWokPSRCc

MATEMÁTICAS:

https://drive.google.com/open?id=1T12W6h3KV5OSp5KNqAlZ8Y_gjmDfMtqd

INGLÉS:

https://drive.google.com/open?id=19oS6hZtEJ9kjyfjXLXSRPO0IUAEBElLF

EDUCACIÓN FÍSICA:

https://drive.google.com/open?id=1qqvk9eZXARm4AA_J8Ac0syW3MYysSpQv

EDUCACIÓN PLÁSTICA:

https://drive.google.com/open?id=1zLZYZ4iKH4mO0YYRqEP9kRhoFf998xmn

CIENCIAS DA NATUREZA:

https://drive.google.com/open?id=1kssCnQEghQk-tyvhGlWudopS-jP8GI4z

CIENCIAS SOCIAIS:

https://drive.google.com/open?id=14o8vJ62vAkUiTBEM6g2PQvX4_KDZYBum

MÚSICA:

https://drive.google.com/open?id=1PREht3fUqDfsDXSm57jfa27ODhX2I_Nu

RELIXIÓN:

https://drive.google.com/open?id=11i3jYAPbwHYxGkUKkD4FwXoQqpzyLajY

 

SOLICITUDE AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020-2021

Plazo

Plazo de presentación: 

20/05/2020 - 19/06/2020

1. El plazo para presentar solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el día 19 de junio de 2020 incluido.

2. El alumnado que, una vez transcurrido el plazo indicado, pase a estar en situación de tutela o guarda de la Xunta de Galicia o se incorpore a un centro docente sostenido con fondos públicos procedente de fuera de Galicia o de un centro situado en Galicia, pero no sostenido con fondos públicos, podrá presentar la solicitud en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a la formalización de la matrícula. No se podrán presentar solicitudes después del 31 de marzo de 2021.

3. El alumnado que repita 4º de la ESO y aquel que no obtenga plaza en formación profesional básica en el curso 2020/21 y formalice la matrícula en el curso de la ESO que le corresponda, cuando no haya presentado solicitud de participación en el fondo solidario ni de ayuda para adquirir material escolar en el plazo indicado, también podrá presentarla en el plazo de un (1) mes desde la formalización de la matrícula.

LER MÁIS

LETRAS GALEGAS

 

Como xa sabedes, o 17 de Maio é o día das Letras Galegas, e aínda que este ano, dadas as circunstancias que estamos vivindo, se pospuxo a celebración dese día, nós, dende o centro, queremos homenaxear ó autor deste ano con algunha actividade, polo que vos propoñemos o seguinte:

 

Deixamosvos estas ideas para aqueles que queirades coñecer e traballar algo mais sobre Carvalho Calero.

 

 

A través deste enlace poderedes ver unha serie de caricaturas que o debuxante Siro elaborou, seguro que vos da ideas para debuxar a vosa!

 

 

Neste outro enlace tendes información sobre a vida do autor:

 

 

Se o que queredes son Unidades didácticas para traballar sobre o escritor, podedes acudir a estoutro enlace, hai algunhas en galego e outras en portugués:

 

https://www.lingua.gal/letras-galegas?content=/Portal-Lingua/Contido/recursos/letras-galegas/2020/contido_0009.html

 

LER MÁIS

AXUDAS ÁS FAMILIAS USUARIAS DO COMEDOR ESCOLAR

 

As axudas económicas previstas consisten nunha compensación do custo diario do menú por comensal, entendido como o servizo de comida ao mediodía, e polos días lectivos de suspensión da prestación do servizo como consecuencia das medidas adoptadas pola pandemia do COVID-19.

Importe das axudas

       Os que teñen a condición de gratuidade total, teñen dereito a percibir 2,50€

       Os que teñen a obriga de pagar 1€, teñen dereito a percibir 1,50€

       Para o 1º período de libramento correspóndelle 14 días lectivos

 

Beneficiarios das compensacións

As familias con un ou máis fillos/as escolarizados que teñan a condición de comensais gratuítos ou pagadores dun euro nas relacións de comensais correspondentes ao 31 de xaneiro de 2020.

 

Solicitudes. Lugar e prazo de presentación

 

        Presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través de formulario normalizado dispoñible no seguinte enderezo: https://sede.xunta.gal

       Poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído a Chave365

       As familias que acrediten dificultades para formalizar a solicitude por medios electrónicos, poderán solicitar a colaboración do equipo directivo do centro. Para tales casos establecese:

        Identificación do solicitante no número 988 32 30 47 ou correo: ceip.dobolo@edu.xunta.es

       A solicitude será única por cada familia e incluirá á totalidade dos fillos/as

       O prazo será dende o día 31 de marzo ata o 6 de abril, ambos os dous incluídos

 

Comprobación de datos

       Identificación do solicitante DNI ou NIE da persoa representante legal do alumnado

       Condicións de beneficiarios de comedor nas bases de datos da Consellería

       Conta corrente onde realizar o ingreso

       A presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento dos datos persoais

 

Ø  Podedes cubrir o seguinte formulario para presentar en sede electrónica ou no caso de non poder, podedes envialo cuberto ao correo do centro.

 

Ø  As persoas que chamen para que se lles axude, deberán ter á man os datos antes mencionados.

 

O prazo máximo para resolver será de 10 días dende a data finalización do prazo de presentación de solicitudes. O pagamento, logo da resolución nun prazo máximo de 5 días.

 

 

Para ampliar esta información poden consultar pinchando aquí: Orde do 27 de marzo de 2020 (DOGA 30/03/2020).

 

 

 

 

Abala Móbil

Estimadas familias:

Visto que se prolonga o estado de alerta e que a volta á actividade lectiva é incerta, temos a necesidade de poder manter o contacto coas familias e que vós poidades estar en contacto con todos @s Mestr@s d@s vos@s fill@s.

Pedimos entón que descarguedes a aplicación de Abalar Móbil nos vosos móbiles, e a través desta poderemos estar en contacto diariamente, recibiredes toda a información actualizada e poderedes consultar as notas d@s alumn@s.

                   Se tendes algún problema non dubidedes en poñervos en contacto connosco. Si a aplicación vos di que non recoñece ese número, chamádenos para actualizalo.

 

REVISTA CHOUPÍN 2019

Aquí vai o último número da revista do cole. Picade no enlace para ver o pdf!

MENÚ DE MARZO

Distribuir contido


by Dr. Radut