Skip to Content

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN (CURSO 2019/2020)

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL E CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Seguindo instrucións da Consellería de Educación publicamos a modificación dos criterios de cualificación final e os criterios de promoción para o presente curso 2019/2020.

Estes criterios adxuntaranse nas programacións didácticas de cada unha das áreas e niveis que se tiveron que adaptar á situación xerada polo estado de alarma e que poden consultar no enlaceinferior.

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN FINAL

 A cualificación final de curso farase a partir do traballo desenvolvido de xeito presencial no primeiro e segundo trimestre e tendo en conta o traballo levado a cabo neste terceiro, sempre e cando beneficie ao alumnado.

Atendendo a isto e tras o acordado na reunión da CCP, sumaremos de 0 a 1 punto según o seguinte criterio:

·       Asistencia e participación ás clases por videoconferencia:0,…, 0,5

 ·        Resolución e entrega das tarefas solicitadas: 0,…,0,3

 ·        Interese e esforzo pola materia: 0,…,0,

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Promocionarán ao seguinte curso:

·     Todos os alumnos que acaden cualificación positiva en todas asmaterias.

·     Debido á situación actual de excepcionalidade, e dado que para o vindeiro curso todo o alumnado disporá dun informe individualizado onde se farán constar aquelas competencias que non están plenamente conseguidas e que os centros nos primeiros meses do próximo curso programarán actividades para a recuperación das aprendizaxes non adquiridas no curso anterior, poderá promocionar o alumnado que non lograse os criterios e estándares de aprendizaxe do curso en dúas ou máis materias, e/ou que non acadara o grao de adquisición das competencias correspondentes, sempre que o equipo docente así o considere.

 

 

NOS SEGUINTES ENLACES PÚBLICOS PODEDES CONSULTAR AS ADAPTACIÓNS DAS PROGRAMACIÓNS ESTABLECIDAS PARA FINALIZAR ESTE PRESENTE CURSO 2019-2020

 

 

 LENGUA CASTELLANA:

https://drive.google.com/open?id=1ZTRK1-84TqfpKTuivkeMHceGyIih1aTR

 LINGUA GALEGA:

https://drive.google.com/open?id=1IidIBZU01Vvt9cGn0ziTPH1UWokPSRCc

MATEMÁTICAS:

https://drive.google.com/open?id=1T12W6h3KV5OSp5KNqAlZ8Y_gjmDfMtqd

INGLÉS:

https://drive.google.com/open?id=19oS6hZtEJ9kjyfjXLXSRPO0IUAEBElLF

EDUCACIÓN FÍSICA:

https://drive.google.com/open?id=1qqvk9eZXARm4AA_J8Ac0syW3MYysSpQv

EDUCACIÓN PLÁSTICA:

https://drive.google.com/open?id=1zLZYZ4iKH4mO0YYRqEP9kRhoFf998xmn

CIENCIAS DA NATUREZA:

https://drive.google.com/open?id=1kssCnQEghQk-tyvhGlWudopS-jP8GI4z

CIENCIAS SOCIAIS:

https://drive.google.com/open?id=14o8vJ62vAkUiTBEM6g2PQvX4_KDZYBum

MÚSICA:

https://drive.google.com/open?id=1PREht3fUqDfsDXSm57jfa27ODhX2I_Nu

RELIXIÓN:

https://drive.google.com/open?id=11i3jYAPbwHYxGkUKkD4FwXoQqpzyLajY

 blog | by Dr. Radut