ADMISIÓN DEFINITIVA ALUMNADO 2019/2020

 

LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS E ADMITIDAS 4º EDUCACIÓN INFANTIL

 

LISTAXE DEFINITIVA DE NON ADMITIDOS E ADMITIDAS 4º EDUCACIÓN INFANTIL

 

De acordo co artigo 32 da Orde do 12 de marzo de 2013, DOG do 15 de marzo, contra esta relación, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes  contado a partir do día seguinte ao da súa publicación

LISTAXES ADMITIDOS E NON ADMITIDOS CURSO 2019/20

 

LISTAXE ADMITIDOS E ADMITIDAS  4º EDUCACIÓN INFANTIL

 

LISTAXE NON ADMITIDOS E  NON ADMITIDAS  4º EDUCACIÓN INFANTIL

 

 

De acordo co artigo 30.3 da Orde do 12 de marzo de 2013, DOG do 15 de marzo, contra esta relación, as persoas interesadas poderán formular reclamación ante o Consello Escolar, no prazo de 5 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

SOLICITUDE PRAZA CURSO 2019-20

 

Desde o venres día 1 e ata o 20 de marzo permanecerá aberto o prazo de solicitude de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2019/20, para todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo (maioritariamente en 4º curso de Educación Infantil), así como para aqueles/as alumnos/as de Educación Infantil, de Educación Primaria de ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar, sempre que haxa prazas dispoñibles.

O calendario do procedemento de admisión e matrícula está establecido na Orde de 12 de marzo de 2013, que pode consultarse no DOG.

Tal como queda reflectido na dita Orde, a solicitude de admisión poderase presentar ata o 20 de marzo. Para tal fin, os proxenitores dispoñen dunha ferramenta informática a través da cal, se así o desexan, poderán cumprimentar e presentar as solicitudes de escolarización. Deste xeito, garántese o dereito da cidadanía ao acceso electrónico aos servizos públicos, mantendo tamén a posibilidade de presentar esta solicitude de forma presencial.

A aplicación ‘admisionalumnado’ (https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado) posibilita que as familias cubran a solicitude na aplicación, marquen os criterios do baremo que, chegado o caso, queiran que se lles valoren, e poidan presentala de forma presencial no centro, ou por vía electrónica a través da propia aplicación.

Ademais, as familias poderán consultar o estado de tramitación da solicitude nas distintas fases do procedemento utilizando o código que xera a aplicación ao cumprimentar a solicitude, xunto co DNI do/a proxenitor/a asinante.

Xúntase a seguinte documentación referida ao procedemento:

01.  

SOLICITUDE GALEGO

03.  

VACANTES-CEIP ISAAC DIAZ PARDO 19.20

04.  

 INFORMACIÓN BAREMO ADMISIÓN ALUMNADO

05.  

DATAS IMPORTANTES PROCESO ADMISIÓN

06.  

ZONIFICACIÓN ESCOLAR CULLEREDO 2018

07.  

IPREM PARA ADMISIÓN 2019.20 correspondente aoS INGRESOS do ano 2017

08.  

Resolucion_resultado_sorteo_anual_letras_admision_2019-2020

 

09.  

Triptico BENVIDOS AO CENTRO 2019-20

 

 

Normativa de aplicación

  •  DECRETO 254/2012, de 13 de diciembre, por el que se regula la admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

  • ORDEN de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

  • ORDEN de 25 de enero de 2017 por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.
     

 

RESERVA DE PRAZA, CAMBIO DUN CENTRO A OUTRO AO QUE SE ESTEA ADSCRITO . CURSO 2019-20

 

 

En cumprimento da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (DOG nº 53 do 15 de marzo de 2013) e da Corrección de erros ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación COMUNÍCASE:

Que o período de  RESERVA DE PRAZA, CAMBIO DUN CENTRO A OUTRO AO QUE SE ESTEA ADSCRITO, que no noso caso é o IES REGO DE TRABEé do 1 ao 15 de febrero (ambos inclusive), polo que o alumnado que desexe continuar os estudos de ESO  en devandito instituto deberá cubrir a solicitude que se xunta.

Débese entregar cuberta antes do VENRES 15 DE febreiro na Administración  do centro.

Dende o centro farase chegar ao instituto. 

 

Horario administración:

 

 

                        

                         luns  de 8:30h a 14:00h e de 16:00h a 18:00h

De martes a venres de 8:30h a 14:30h

 

IMPORTANTE:  A reserva adquirirá carácter vinculante e será incompatible coa presentación de solicitude de admisión noutro centro, salvo renuncia expresa e por escrito presentada no centro de adscrición antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 

Pódese DESCARGAR O IMPRESO premendo NESTE ENLACE.

 

 

ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2018

  ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR 2018

 

01. INFORMACIÓN SORTEO MESA ELECTORAL

 

02. ACTA DO SORTEO DE MEMBROS DA XUNTA ELECTORAL

03. CONSTITUCIÓN XUNTA ELECTORAL ELECCIÓNS CONSELLO ESCOLAR

04. ELECCIÓNS DOS REPRESENTANTES DE NAIS, PAIS E TITORES LEGAIS AO CONSELLO ESCOLAR. INFORMACIÓN FAMILIAS

 

   O CENSO DE NAIS/PAIS estará  exposto, para a súa consulta, na administración, dende o 5 de novembro. As reclamación do devandito censo faranse diante da Xunta Electoral entre os días 5 e 12 de novembro.

 

05. ACTA SORTEO MEMBROS MESA ELECTORAL

 

06. INFORMACIÓN VOTACIÓN DÍA 26 DE NOVEMBRO

E-DIXGAL e LIBROS DE TEXTO DO ALUMNADO QUE CURSARÁ 5º DE PRIMARIA NO CURSO ESCOLAR 18/19. RESOLUCIÓN DEFINITIVA

 

 E-DIXGAL e LIBROS DE TEXTO DO ALUMNADO QUE CURSARÁ 5º DE PRIMARIA NO CURSO ESCOLAR 18/19. RESOLUCIÓN DEFINITIVA

 

O  centro aparece  seleccionado na resolución DEFINITIVA de centros para participar no proxecto E-Dixgal no curso 18/19, polo que  TODO O ALUMNADO DE 5º DE PRIMARIA RECIBIRÁ OS LIBROS DIXITAIS GRATUITAMENTE.

E-DIXGAL e LIBROS DE TEXTO DO ALUMNADO QUE CURSARÁ 5º DE PRIMARIA NO CURSO ESCOLAR 18/19

 

 

Estimadas familias, comunicámosvos que o noso centro aparece  seleccionado na resolución provisional de centros para participar no proxecto E-Dixgal no curso 18/19, polo que segundo o artigo 1 da Orde de 9 de maio de 2018  pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar, o alumnado  de centros incluídos no proxecto de educación dixital, E_Dixgal, está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto XA QUE TODOS RECIBIRÁN OS LIBROS DIXITAIS GRATUITAMENTE.

No obstante, terá dereito á axuda para adquirir material escolar, no caso de reunir os requisitos establecidos na orde correspondente

LIBROS DE TEXTO E VALES AXUDAS

 

PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONAIS DE LIBROS ADXUDICADOS, CHEQUES E VALES    12 de xullo

 

RECLAMACIÓNS ÁS LISTAS PROVISIONAIS         2 DÍAS HÁBILES

 

PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS      20 de xullo

 

ENTREGA DOS LIBROS ADXUDICADOS      5 e 6 de setembro  ( de 10:00h a 13:00h)   nas titorías

 

ENTREGA  DE CHEQUES E VALES     Do 23 ao 30  de xullo   ( de 10:00h a 13:30h)

 

5 e 6 de setembro   ( de 9:30h a 13:30h)  na ADMINISTRACIÓN do centro

 

 

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2018/19

ADMITIDOS E ADMITIDAS CURSO 2018/19

 

Comunícase que está ADMITIDO NO COMEDOR ESCOLAR PARA O VINDEIRO CURSO 2018/19 TODO  O ALUMNADO que o solicitou e entregou a documentación.

Recórdase que as autodeclaracións (onde se especifica o importe que aboará cada alumno/a), debe

entregarse ata o día 11 de setembro, tal e como se recolle na INSTRUCIÓN 2/2018, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO

4 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE

XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2018-2019. Imprescindible telo entregado para poder acceder ao

servizo de comedor escolar.

 

Para descargar a AUTODECLARACIÓN, PREMA NESTE ENLACE.