Criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 Orde do 6 de novembro de 2020 (DOG)

ALUMNADO BENEFICIARIO

Alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial:

a) Non ten que presentar solicitude:

           O alumnado benefciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021.

b) Ten que presentar solicitude:

           O alumnado que non foi benefciario da axuda de material escolar no curso 2020-2021 que cumpra algunha das seguintes condicións:

• Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.

• Alumnado matriculado en educación especial.

• Alumnado suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia.

• Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.

SOLICITUDES

(SÓ PARA ALUMNADO NON BENEFICIARIO DA AXUDA DE MATERIAL ESCOLAR) 

• Forma de presentación da solicitude: Unicamente de forma presencial no centro educativo no que estea matriculado o/a alumno/a.

Prazo: 1. Para o alumnado matriculado no centro no día de publicación da orde no Diario Ofcila de Galicia:10 días hábiles a partir do seguinte á publicación no Diario Ofcial de Galica, é dicir, do 16 ao 27 de novembro de 2020. 

 

MENÚ NOVEMBRO

INFORMACIÓN RELATIVA AOS PROTOCOLOS E ACTUACIÓNS FRONTE AO COVID19

 

DOCUMENTOS DO CENTRO

* PLAN DE CONTINXENCIA

* PLAN DE ADAPTACIÓN

* ADDENDA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

* ADDENDA COMEDOR

 

DOCUMENTOS PRINCIPAIS PARA DESCARGA

 

PRINCIPAIS MEDIDAS DE SEGURIDADE SANITARIA NOS CENTROS EDUCATIVOS

 • Con carácter xeral, a actividade lectiva será presencial para todos os niveis e etapas do sistema educativo, priorizándoa para o alumnado de menor idade. A suspensión da actividade lectiva presencial, unicamente se adoptará diante de situacións excepcionais.

 • Os centros educativos promoverán que se realicen de forma telemática as reunións de coordinación e outras actividades non lectivas

 • A todo o profesorado e persoal dos centros públicos realizaráselle un test previo da Covid-19

 • Cada centro educativo contará cun equipo formado na Covid-19 que será de referencia para o resto do persoal, profesorado, alumnado e familias. O equipo estará formado pola persoa titular da dirección do centro e dous membros do profesorado.

 • Os centros educativos terán un centro de saúde de atención primaria de referencia co que se poida poñer en contacto a persoa responsable do Equipo Covid do centro educativo para resolver calquera dúbida ou incidencia no centro.

 • Todo o alumnado e persoal do centro realizará unha autoavaliación diaria para comprobar que non existen síntomas de infección por SARS-CoV-2.

 • Dende a Consellería de Educación habilitarase unha canle informática, denominada “EduCovid”, de coordinación e comunicación entre os centros educativos e os responsables sanitarios.

 

 

FUNCIONAMENTO DA AUTOAVALIACIÓN DIARIA

 • Todo o alumnado e persoal do centro realizará unha autoavaliación diaria para comprobar que non existe síntomas de infección por SARS-CoV-2.

 

Descargar modelo de enquisa de autoavaliación diaria para persoal e alumnado

 

Persoal do centro

 • O persoal do centro educativo deberá realizar unha autoavaliación diariaseguindo unha breve enquisa clínico-epidemiolóxica que debe realizarse cada día, antes da chegada ao centro.

 • O resultado da enquisa NON ten que comunicarse cada día aos centros educativos, senón que o afectado debera seguir o protocolo oportuno en caso de detectar síntomas.

 

Protocolo a seguir polo persoal en caso de detectar un ou máis síntomas:

 1. Non acudir ao centro educativo.

 2. Comunicar os síntomas ao centro de saúde de referencia.

 3. Comunicar a situación ao Equipo Covid do seu centro educativo.

 4. De forma preventiva, debe manterse en illamento domiciliario, ata que os facultativos correspondentes dean as indicacións oportunas.

 

Alumnado

 • O alumnado (e de ser o caso os seus pais/titores legais) deberán realizar unha autoavaliación diaria, seguindo unha breve enquisa clínico-epidemiolóxica que debe realizarse cada día, antes da chegada ao centro.

 • O resultado da enquisa NON ten que comunicarse cada día aos centros educativos, senón que o afectado debera seguir o protocolo oportuno en caso de detectar síntomas.

 

Protocolo a seguir polo alumno (ou pais/titores legais) en caso de detectar un ou máis síntomas:

 1. Non acudir ao centro educativo.

 2. Comunicar os síntomas ao servizo sanitario de referencia.

 3. Comunicar ao centro, que informará ao Equipo Covid, a ausencia do alumno (non é necesario certificado médico, so xustificante dos pais)

 4. De forma preventiva, debe manterse ao alumno en illamento domiciliario, ata que os facultativos dean as indicacións oportunas.

 

MEDIDAS XERAIS DE PROTECCIÓN NA AULA

Distancia de seguridade entre persoas

 

 • De forma xeral, manterase unha distancia interpersoal de polo menos 1,5 metros nas interaccións entre as persoas no centro educativo.

 • En educación infantil e na educación primaria, a organización do alumnado establecerase, con carácter xeral, en grupos de convivencia estable, en cuxo ámbito non se aplicarán criterios de limitación de distancia. Debe garantirse a estanqueidade do grupo de convivencia estable en todas as actividades que se realicen dentro do centro educativo

 

Uso da mascara

 • O uso da máscara será obrigatorio a partir dos 6 anos de idade con independencia do mantemento da distancia interpersoal, sen prexuízo das exencións previstas no ordenamento xurídico.

 • O alumnado (a partir do nivel de infantil) e o profesorado, así como o restante persoal, teñen a obriga de usar máscaras durante toda a xornada lectiva en todos os espazos do centro educativo, aínda que se cumpra coa distancia de seguridade.

 

Máscara de recambio

 • Será obriga do alumnado levar unha segunda máscara de recambio, así como un estoxo específico para gardala en caso necesario, como por exemplo no comedor.

 

Excepcións ao uso da máscara

 • A obrigación contida no apartado anterior non será esixible para as persoas que presenten algún tipo de enfermidade, dificultade, pola súa condición de discapacidade ou dependencia, non dispoñan de autonomía para quitarse a máscara, ou ben presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización.

 • A imposibilidade do uso da máscara deberá ser acreditada polo pediatra ou facultativo da persoa obrigada.

 

Espazo e materiais escolares

 • Extremarase a orde no posto de traballo e nas mesas da aula, realizando a limpeza e desinfección establecidas nas medidas deste protocolo. Con anterioridade ao inicio do curso en cada unha das etapas educativas, realizarase unha limpeza e desinfección xeral do centro e do mobiliario.

 

Ventilación

 • Deberá realizarse unha ventilación frecuente nas instalacións, e por espazo de polo menos 15 minutos ao inicio da xornada, durante os recreos e ao finalizar as clases, sempre se sexa posible entre clases, e coas medidas de prevención de accidentes necesarias.

 

Hixiene de mans

 • O lavado realizarase cando menos 5 veces ao longo da xornada, particularmente na entrada e saída ao centro, antes e despois do recreo, antes e despois de comer e sempre despois de ir ao aseo. A hixiene deberá facerse con auga e xabón, durante polo menos 40 segundos, ou con xel hidroalcohólico, durante polo menos 20 segundos, no seu defecto. Cando as mans estean visiblemente sucias debe utilizarse auga e xabón.

 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL

 • Recoméndase o inicio da xornada con accións nas que se traballen as normas de hixiene e a concienciación presentadas como algo lúdico. Debe terse en consideración que o uso do xel hidroalcohólico en idades temperás pode supor o risco de que metan inmediatamente os dedos na boca polo que no caso dos dispensadores non deben de ser accesibles sen supervisión.

 • Reducirase o traballo de mesa simultáneo de gran grupo e asignaranse mediante sinalética os espazos que poden utilizarse.

 • Para o xogo en recantos (ambientes) delimitarase e organizarase o seu uso de xeito individual. Aconséllase eliminar xoguetes ou obxectos que non sexan estritamente necesarios.

 • A merenda realizarase de xeito individual en grupos colaborativos e en espazos diferenciados. No caso de ser posible, no patio exterior, para garantir o distanciamento sempre que o tempo o permita.

 • Nos recreos débese reforzar a vixilancia, procurando evitar o contacto ou ben organizar distintas quendas. Os elementos de xogo como tobogáns non deberían empregarse, así como areeiros en grupo xa que provoca a xuntanza entre o alumnado. A organización dos recreos poderá limitarse a un solo grupo con alternancias horarias entre grupos, a criterio da dirección do centro.

 • Os obradoiros serán adaptados a grupos máis reducidos e procurando a desinfección do material (robótica, xogos...) despois de cada uso.

 

 

MEDIDAS ESPECIFICAS PARA ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS

 • Na atención ao alumnado con necesidades educativas especiais recoméndase o uso das máscaras dentro e fóra da aula. No caso de non poder facer uso da mesma optarase polo uso de pantallas e mamparas, establecendo grupos de convivencia estable formados polo alumnado do mesmo grupo docente e aula.

 • O persoal que preste atención a este alumnado poderá usar pantallas/viseiras no caso de que o alumnado non poida usar máscaras e a súa atención requira non respectar a distancia de seguridade.

 • No caso de que o alumnado non teña autonomía, organizarase o acompañamento deste nas entradas, saídas, traslado polo centro e no momento do recreo, así como na hixiene de mans nos momentos de entrada ao centro, cambio de aula e de actividade, despois de ir ao baño, tras esbirrar ou tusir, antes e despois de comer e naqueles casos que sexa preciso, dando sempre marxe ao desenvolvemento da súa autonomía.

 • Asignarase un aseo no centro no que se intensificará a limpeza e a desinfección como medida de prevención de risco.

 • O departamento de orientación colaborará co equipo Covid na identificación das necesidades de protección e hixiene que este alumnado precisa para a súa atención. No caso dunha escolarización combinada, coidarase adoptar as mesmas medidas co fin de facilitar a comprensión e asimilación das mesmas por parte deste alumnado. Os centros de educación especial contarán cun protocolo específico de incorporación e escolarización para o seu alumnado.

 

COMEDORES E RECREOS

 

Comedor

 • O uso do comedor escolar, tanto de xestión directa como indirecta, con independencia de quen preste o servizo, quedará limitado á capacidade suficiente para ter ao alumnado separado por 1,5 metros de distancia sentados en oblicuo e sempre que non estean encarados.

 • O alumnado que conforme grupos colaborativos ou grupos estables de convivencia no ensino infantil e no de primaria pode comer agrupado sen respectar a distancia anterior separando os grupos por 1,5 metros un do outro. Asignaranse postos fixos durante todo o ano para o alumnado e garantirase a estanqueidade.

 • As medidas a adoptar nos comedores por orde de prioridade ou combinadas, serán as seguintes:

 • Aumentar o número de quendas para reducir o aforo do comedor en cada momento da comida. As quendas estableceranse (incluíndo a flexibilización da última hora de horario lectivo) en función da capacidade horaria do transporte escolar, e do persoal dispoñible para atender aos comensais que será o adecuado á rateo dos comensais que coman en cada quenda.

 • Utilizar espazos colindantes ao comedor con mobiliario do que dispón os centros de xeito que se cumpra a distancia de 1,5 metros.

 • Instalar mamparas ou separacións de cando menos 0,60 cm de altura colocadas directamente sobre o mesado que separen alumnos encarados ou acaroados polo que non será preciso respectar a distancia de 1,5 metros.

 • Na medida do posible, o alumnado sentarase no comedor agrupado por aulas, de xeito que se manteña a continuidade do grupo de pertenza, sen prexuízo do establecido para os grupos colaborativos. Será necesario o rexistro dos lugares que ocupan cada un dos nenos, co obxectivo de facilitar a localización dos contactos en caso de brotes.

 • O persoal colaborador respectará as rateos que correspondan ao número de alumnos/as presentes en cada unha das quendas. O persoal colaborador será o mesmo en cada unha das quendas.

 

Recreos e tempos de lecer

 • Os equipos directivos establecerán o aforo posible de cada un dos posibles espazos que sexan susceptibles de utilizar como espazos de recreo, podendo incluír, de ser o caso ximnasios, pistas cubertas ou polideportivos.

 • Na medida do posible limitaranse espazos para que un grupo de 30 alumnos poida estar distanciado polo menos 1,5 metros, independizando espazos do mesmo aforo.

 • Unha vez calculado o aforo unha proposta de “horas de recreo” e “grupos en recreo” que permita minimizar concentracións elevadas de alumnado en corredores e escaleiras.

 • No período de recreo extremarase a vixilancia do alumnado, o equipo directivo poderá prohibir o uso de elementos comúns de xogo ou a utilización de obxectos e xoguetes que poidan ser compartidos.

 

 
 • Nos programas de madrugadores seguirase o protocolo ordinario co engadido das prevencións en materia de consumo de alimentos. No caso dos momentos de descanso deitados coa separación de polo menos 1,5 metros entre colchóns ou colchonetas, no caso de alumnado de educación primaria será obrigatorio o uso de mascara, e recoméndase o seu uso para o alumnado de educación infantil, sempre que exista boa tolerancia.

 • As actividades das ANPAs celebraranse preferentemente por medios telemáticos.

 • Os Consellos Escolares celebráranse preferentemente de xeito telemático.

 • Nas reunións de titoría e nas comunicacións por outros motivos coas familias priorizarase a comunicación por teléfono ou vídeo chamada. Porén cando a xuízo do titor/a ou da dirección do centro sexa preciso a titoría presencial realizarase esta coas debidas medidas de protección.

 • Utilizarase como mecanismo de comunicación xeral coas familias a páxina web do centro.

 

TITORIAL PARA ACCESO Á AULA VIRTUAL DO COLEXIO

MENÚ COMEDOR ESCOLAR OUTUBRO 2020

AXENDAS ESCOLARES

 AXENDA ESCOLAR

En cumprimento do protocolo do COVID19, INFÓRMASE que o procedemento para mercar  as AXENDAS do colexio, non será na administración, senón a través dos titores e titoras. Debe facerse a través do alumnado. O prezo, ao igual que o curso anterior, é 3€.

COMEDOR ESCOLAR

En cumprimento das INSTRUCIÓNS POLAS QUE SE INCORPORAN A DECLARACIÓN DE ACTUACIÓNS COORDINADAS EN MATERIA DE SAÚDE PÚBLICA APROBADAS POLO CONSEJO INTERTERRITORIAL DO SISTEMA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA (D.O.G Nº 174 BIS DO 28-08-2020) E A ACTUALIZACIÓN DAS RECOMENDACIÓNS SANITARIAS DO COMITÉ CLÍNICO AO PROTOCOLO DO 22 DE XULLO DE ADAPTACIÓN AO CONTEXTO DA COVID 19 NOS CENTROS DE ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA PARA O CURSO 2020-2021 VERSION 31-08-2020 e  do DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación INFÓRMASE que no vindeiro  curso escolar haberá tres quendas de comedor, polo que o alumnado de Educación Infantil xantará  ás 13:30h, debendo ser  recollido ás 15:30h na cancela a carón do pavillón. 

O resto do alumnado sairá no horario habitual das 16:00h.

LÉMBRASE que o prazo de entrega de autodeclaracións remata o día 7 deste mes de setembro.

Recórdase que o alumnado de dieta especial deberá presentar CERTIFICADO MÉDICO.

 

BENVIDOS E BENVIDAS AO CURSO ESCOLAR 2020/2021

Benvidos e benvidas ao novo curso escolar tan atípico.

Sabemos que estades a desexar ter información de como vai a ser o comezo e a volta ás aulas dos vosos fillos e fillas.

Aínda estamos a traballar na adaptación do protocolo COVID-19, o cal é modificado case diariamente.

En canto teñamos claro o proceder e as normas dentro do noso centro será publicado tanto na páxina web, comunicado pola aplicación Abalar e trasladado a ANPA.

Esperamos poñelo no voso coñecemento ao inicio da semana próxima.

 

       Do que si podemos informar é que o comezo das clases será coa incorporación gradual do alumnado, tal e como publicou a consellería de Educación o luns 31 de agosto de 2020:

 • O xoves 10 comezarán as clases o alumnado de  4º curso de Educación Infantil (3 anos) e 5º de Infantil (4 anos); 1º, 2º e 3º de Educación Primaria e o alumnado de Educación Especial.

 

 •  O venres 11 comezarán as clases  o alumnado de de 6º de Educación Infantil e os de 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

 

 • O HORARIO DO CENTRO É O HABITUAL.

 

A entrada estes dous días cumprirá o seguinte:

1. UN ÚNICO ACOMPAÑANTE POR ALUMNO/A E SEMPRE CON MASCARILLA.

2. ACCEDERASE AO RECINTO POLA CANCELA PRINCIPAL E SAIRASE POLA CANCELA QUE SE ATOPA PR´XIMA AO PAVILLÓN.

3. O ALUMNADO DE EDUCACIÓN INFANTIL FARÁ FILA NOS LUGARES SINALADOS NO PATIO CUBERTO DA ZONA DE XOGO DE INFANTIL. (será recollido nesE lugar polas titoras).

4. 3. O ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA FARÁ FILA MANTENDO A DISTANCIA DE SEGURIDADE NO PATIO CUBERTO . (será recollido nesE lugar polas titoras  e titores).

 ÁS 9:00H, UNHA VEZ QUE O ALUMNADO FAGA AS FILAS, O FAMILIAR DEBE RETIRASE E HABERÁ UNHA PEQUENA CHARLA NO APARCADOIRO.

Disculpade as molestias e moitas grazas pola vosa comprensión.

CIRCULAR FIN DE CURSO

CIRCULAR FIN DE CURSO