COMEDOR ESCOLAR CURSO 2022/2023

 

INFÓRMASE que no Consello Escolar de 30 de xuño, aprobáronse as listas de admitidos e admitidas para o uso do servizo de comedor escolar no curso 2022/2023, resultando ADMITIDO TODO O ALUMNADO QUE PRESENTOU A SOLICITUDE (tando en prazo, coma fóra de prazo). Poden consultarse as listaxes no tabolerio do interior do centro.

O alumnado usuario do comedor DEBERÁ CUMPRIMENTAR A FORMALIZACIÓN NO SERVIZO NO MES DE SETEMBRO, e de  conformidade co previsto no artigo 14 do Decreto 132/2013 DEBERÁN ENTREGAR o modelo impreso de autodeclaración de prezos públicos (Anexo II da instrucción)  no centros cuberta en todos os seus extremos ANTES DO 08/09/2021.

 

Mediante este impreso os adultos que exerzan a patria potestade, a tutela ou o acollemento familiar dos alumnos autodeclararán as circunstancias de

carácter persoal e de renda neta per cápita familiar correspondente ao exercicio fiscal 2020, anterior ao ano actual, e, conseguintemente, determinarán a

contía do prezo público que lles corresponde aboar, de acordo cos tramos fixados no  Decreto.

 

ANEXO II AUTODECLARACIÓN DE PREZOS PÚBLICOS       Neste  enlace atoparedes a información referida á cumprimentación da autodeclaración de prezos

públicos.

 

 

 
 
 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA FIN DE CURSO

 

LIBROS DE TEXTO CURSO 2022/2023

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO

A Xunta de Galicia abre o prazo para que as familias soliciten a súa participación no Fondo Solidario de Libros de Texto, ou ben as axudas para a adquisición de libros de texto, e de vales para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e Educación Especial en centros sostidos con fondos públicos, para o vindeiro curso escolar 2022/23.

PRAZO

O prazo para presentar as solicitudes permanecerá aberto  ata o próximo día 22 de xuño, tal como establece a convocatoria que pode consultarse no Diario Oficial de Galicia.

 

AXUDAS Á COMPRA

As axudas para a compra de libros están dirixidas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria, e ao alumnado matriculado en Educación Especial e ao alumnado cunha discapacidade igual ou superior ao 65%.

Así, no caso do alumnado dos dous primeiros cursos de Primaria recibirán:

·        

 210 euros no caso de renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros.

·        

140 euros para as rendas de entre 6.000 e 10.000 euros.

No caso do alumnado matriculado en Educación Especial, así como o que presente unha discapacidade igual ou superior ao 65%, que solicite a axuda e que cumpra os requisitos recibirá un importe de 275 euros, con independencia da renda per cápita familiar.

**Ademais, o alumnado de 1º e 2 de Primaria que se encontre en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia recibirá a axuda máxima (210 euros), e non terá que acreditar os datos da unidade familiar nin o nivel de renda.

FONDO SOLIDARIO

No Fondo Solidario de libros pode participar o alumnado matriculado en 3º, 4º de primaria.

( 5º e 6º non entra no programa de libros de texto xa que o centro está no proxecto EDIXGAL, polo que se entrega a cada alumno/a un ordenador que inclue os libros dixitais).

A asignación de libros de texto farase por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar.

En calquera caso, terá preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65%, con independencia da súa renda familiar.

Así, o alumnado con renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros, ou que estea en situación de garda ou tutela da Xunta ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% (nestes dous últimos casos con independencia da renda) ten garantido o acceso a seis libros.

 Pola súa banda, as familias con tramos de renda per cápita entre 6.000 e 10.000 euros terán acceso a catro libros.

Cómpre lembrar que será requisito fundamental para acceder ao FONDO SOLIDARIO ou recibir as axudas para libros ou material escolar TER DEVOLTO OS LIBROS DOS CURSOS ANTERIORES (comunicarase ás familias as datas de entrega DOS LIBROS PRESTADOS O CURSO 2021/2022)

 

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR

O destinatario das axudas para material escolar é todo o alumnado matriculado en Educación Primaria e en ESO cunha renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 euros, e a contía da axuda é de 50 euros/alumno.

O alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o alumnado de Educación Especial ou cunha discapacidade igual ou superior ao 65% será beneficiario desta axuda con independencia da renda.

 

TRÁMITES POR VÍA TELEMÁTICA

As solicitudes poderán presentarse por vía electrónica (preferentemente) empregando a aplicación informática fondolibros a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, ou ben presencialmente nos propios centros docentes, así como en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

Pódese presentar as solicitudes presencialmente no centro nos seguintes horarios:

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

9:10h- 11:30h

12:30h- 13:30h

16:00h-18:00h

9:10h- 11:30h

12:30h- 13:30h

 

9:10h- 11:30h

12:30h- 13:30h

 

9:10h- 11:30h

12:30h- 13:30h

 

9:10h- 11:30h

12:30h- 13:30h

 

 

Consultas telefónicas: 881880609

 

ENLACE Á SEDE ELECTRÓNICA

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED330B

 

Pódense descargar as solicitudes nos seguintes enlaces:

ANEXO I (SOLICITUDE)

ANEXO II (COMPROBACIÓN DE DATOS DE MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR)

 

MENÚ COMEDOR ESCOLAR MAIO 2022

LISTAS PROVISIONAIS ADMITIDOS E ADMITIDAS CURSO 2022/2023

En cumprimento da seguinte normativa:

  • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (código de procedemento ED550A e ED550B)

 INFÓRMASE QUE SE PODEN CONSULTAR NO TABOLEIRO DO CENTRO as LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E ADMITIDAS PARA O VINDEIRO CURSO 2022/23.

Tal e como recolle a   ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación  poderá formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación, ante o Consello Escolar.

ADMISIÓN ALUMNADO. AMPLIACIÓN PRAZO SOLICITUDES SEDE ELECTRÓNICA

Por motivos técnicos, a sede electrónica da Xunta de Galicia vén de ampliar 24 horas a presentación de solicitudes para o procedemento "ED550B - Admisión de alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos". Esta ampliación de prazo atinxe en exclusiva ás solicitudes presentadas por esta vía estando o prazo finalizado para a presentación por calquera outro medio.