O Comedor da escola

MENÚ OUTUBRO

COMEDOR ESCOLAR 2019/2020. ADMISIÓN PROVISINAL

Comunícase que está ADMITIDO PROVISIONALMENTE NO COMEDOR ESCOLAR PARA O VINDEIRO CURSO 2019/20 TODO O ALUMNADO que o solicitou . Recórdase que as autodeclaracións (onde se especifica o importe que aboará cada alumno/a), debe entregarse antes do 6 de setembro, tal e como se recolle na Instrución  da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,  sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2019-2020. Imprescindible telo entregado para poder acceder ao servizo de comedor escolar.

CIRCULAR FIN DE CURSO

       

 

 

 

 

 

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2018/19

ADMITIDOS E ADMITIDAS CURSO 2018/19

 

Comunícase que está ADMITIDO NO COMEDOR ESCOLAR PARA O VINDEIRO CURSO 2018/19 TODO  O ALUMNADO que o solicitou e entregou a documentación.

Recórdase que as autodeclaracións (onde se especifica o importe que aboará cada alumno/a), debe

entregarse ata o día 11 de setembro, tal e como se recolle na INSTRUCIÓN 2/2018, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO

4 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE

XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2018-2019. Imprescindible telo entregado para poder acceder ao

servizo de comedor escolar.

 

Para descargar a AUTODECLARACIÓN, PREMA NESTE ENLACE.

 

 

AMPLIADO O PRAZO DE SOLICITUDE DE FONDOLIBROS E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

AMPLIADO O PRAZO DE SOLICITUDE DE FONDOLIBROS E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR ATA O VENRES 22 DE XUÑO ÁS 14:00H

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

AMPLIADO O PRAZO DE SOLICITUDE DE FONDOLIBROS E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR

AMPLIADO O PRAZO DE SOLICITUDE DE FONDOLIBROS E AXUDAS PARA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR ATA O VENRES 22 DE XUÑO ÁS 14:00H

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente nos centros docentes ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación de solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o sistema de usuario e Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

 

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2018/19

   COMEDOR ESCOLAR 18/19

PRAZO ENTREGA SOLICITUDES

 

As solicitudes débense entregar  na ADMINISTRACIÓN dende mañán ata o XOVES 28 deste mes.

 

Segundo se recolle na INSTRUCIÓN 2/2018, DA SECRETARÍA XERAL TÉCNICA DA CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, DO 4 DE XUÑO, SOBRE FUNCIONAMENTO DOS COMEDORES ESCOLARES DE XESTIÓN INDIRECTA NO CURSO ESCOLAR 2018-2019 “de existir máis solicitudes que prazas autorizadas no comedor escolar, o Consello Escolar revisará e baremará as ditas solicitudes”.

Por tantotodas as familias que soliciten comedor (as que xa estaban e as de nova incorporación) deberán presentar no colexio (do 12 a 28 de xuño, ambos inclusive) toda a documentación pertinente atendendo aos seguintes criterios de preferencia:

1.  

Alumnado pertencente a unidades familiares que se atopen en situación socioeconómica de exclusión social ou que teña unha discapacidade igual ou superior ao 33%, certificadas polos servizos sociais ou municipais correspondentes.

2.  

Alumnado membro de familias numerosas, acreditado co correspondente título ou carné expedido para o efecto.

3.  

Alumnado fillo de pais e nais, titores legais ou acolledores familiares, traballadores ambos os dous con incompatibilidade dos seus horarios laborais co horario de saída do seu fillo/a ao mediodía, acreditada documentalmente mediante documento expedido para o efecto polos/as respectivos empregadores/as, xunto cunha copia dos contratos de traballo, polas altas censuais iniciais ante a Axencia Estatal de AdministraciónTributaria e as modificacións posteriores e altas na Tesourería Xeral da Seguridade Social no réximecorrespondente, de habelas, e polas certificacións expedidas polas xefaturas de persoal correspondentes.

4.  

Outro alumnado do centro. Neste supostos atópanse tamén os escolarizados fóra da área de influencia que lles corresponde.

 

5.   

Volante  do PADRÓN MUNICIPAL no que figuran todos os membros da unidade familiar (expedido neste ano e cunha antigüidade de pòlo menos 1 ano)

 

IMPORTANTE PARA O CÁLCULO DA RENTA

Para o cálculo do importe a pagar en función dos ingresos ( renta),  terase en conta a declaración ou declaracións correspondente ao 2017. Os cálculos poden fecer no seguinte endereso:

 https://www.edu.xunta.es/comedores/calculadora.jsp

    ou realizando o seguinte cómputo:

 

              casillas 415+435-557 dividido entre o número de membros da unidade familiar.

 

HORARIO DE ADMINISTRACIÓN:

LUNS : DE    9:00h A 14:00h

            DE 16:00H A 18:00H

 

DE MARTES A VENRES DE  9:00h A 14:00h

 

LISTAS PROVISIONAIS:   VENRES 29 de xuño

PRAZO DE RECLAMACIÓN:  Ata venres 6 de xullo

 

 

LISTAS DEFINITIVAS: Primeira semana de setembro

 

AUTODECLARACIÓNS

 

As autodeclaracións (onde se especifica o importe que aboará cada alumno/a), debe entregarse ata o día 11 de setembro. Imprescindible telo entregado para poder acceder ao servizo de comedor escolar. 

 

IMPORTANTE: UNHA SOLICITUDE POR ALUMNO/A

 

Para descargar a SOLICITUDE premede neste enlace

Para descargar a AUTORIZACIÓN premede neste enlace.

 

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2017/18

 

Comunícase que no Consello Escolar, celebrado o 30 de xuño de 2017, aprobáronse as listas provisionais de admitidos no comedor escolar.  ESTÁ ADMITIDO TODO O ALUMNADO QUE PRESENTOU A SOLICITUDE NO PRAZO ESTABLECIDO.

COMEDOR ESCOLAR CURSO 2016/17

Unha vez resoltas as reclamacións e incluídas as solicitudes de fóra de prazo COMUNÍCASE que está admitido no COMEDOR ESCOLAR todo o alumnado que o solicitou.

INFÓRMASE  QUE En cumprimento do DECRETO 132/2013, do 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación  e da Instrucción 2/2016, da SXT da Consellería de Cultura, Educación e O.U., do 30 de maio, sobre funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso escolar 2016/17 as familias dos comensais admitidos deben entregar antes do 13/09/2016, na secretaría do centro o impreso de autodeclaración de prezos públicos cuberto na súa totalidade para poder determinar a contía da tarifa que lles corresponde aboar.