Skip to Content

Instrucións 19 de marzo 2020. COVID-19 e persoas TEA

A continuación poñemos a vosa disposición a seguinte información en relación as Instrucións do 19 de marzo de 2020 firmadas polo Ministro de Sanidade e  publicadas no BOE num.76, do 20 de marzo 2020, que fan referencia a posibilidade e permiso das persoas con diagnóstico TEA e con conductas disruptivas, a saír a rúa acompañadas.

O texto explicíta a hablitación da seguinte forma: “ a las personas con discapacidad, que tengan alteraciones conductuales, como por ejemplo personas con diagnóstico de espectro autista y conductas disruptivas, el cual se vea agravado por la situación de confinamiento derivada de la declaración del estado de alarma, y a un acompañante, a circular por las vías de uso público, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio".

O contido completo de ditas Instrucións pode consultarse no seguinte enlace:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3898

 Aínda que no texto legal non se establece ningún requisito no referente a documentación, recoméndase que a persoa nas súas saídas, leve consigo a seguinte documentación:

Certificado oficial de recoñecemento de Discapacidade. 

Prescripción dun/a profesional sanitario ou social.

Copia de la Instrucción de 19 de marzo de 2020, do Ministerio de Sanidade, pola que se establecen criterios interpretativos para a xestión da situación de crisis sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Informes médicos, psicolóxicos ou sociaies complementarios nos que se describan as necesidades individuais e/ou a existencia de dificultades conductuais. 

 contido_mestres | by Dr. Radut