PLAN DE FOMENTO E INTEGRACIÓN DAS TIC

Cada centro educativo deberá elaborar e incluír no proxecto  educativo de centro, un plan de introdución das tecnoloxías da información e  da comunicación que implique un cambio metodolóxico e unha adaptación á  realidade para o mellor aproveitamento das posibilidades que as TIC ofertan.  

A aplicación das TIC ao traballo da aula convértese nunha peza clave na educación e formación das novas xeracións. A súa importancia social e o lugar  preferente que ocupan xa na vida dos nenos e das nenas, fai que deban estar presentes nos centros educativos, de modo que aqueles adquiran os coñecementos e habilidades necesarias para abordar con garantía de éxito a súa  utilización nos contornos de aprendizaxe, familiares e de lecer.  

Trátase de que o alumnado, ao rematar a escolarización obrigatoria, acade unha competencia dixital. Esta competencia consiste en dispoñer de  habilidades para buscar, obter, procesar e comunicar información, para transformala en coñecemento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde o acceso á información ata a súa transmisión en distintos soportes unha vez tratada, incluíndo a utilización das TIC como elemento esencial para informarse, aprender e comunicarse.

ACTUALIZACIÓN 2022/23

Neste curso desenvolverase o Plan Dixital de centro, baseado neste MARCO XERAL e impulsado polo Equipo TIC do centro.

O PLAN DIXITAL PODE CONSULTARSE AQUÍ

AdxuntoTamaño
PDC.pdf1.43 MB
Plan dixital_23_24.pdf537.95 KB