PLAN DE ACCIÓN TITORIAL (PAT)

A lexislación actual determina que cada grupo de alumnos ten que ter un titor ou titora no que recaen as tarefas de orientación e apoio do alumno ou alumna como grupo e individualmente. En base a esto, resáltase neste plan a figura do Profesor/a titor/a. O impulso a todo o proceso de elaboración correu a cargo do D.Orientación e a Comisión de coordenación Pedagóxica. A titoría puntual ou conxunto de actividades que vai levar a cabo o/a profesor/a titor/a, responsable da clase deberá adecuarse á programación previamente consensuada entre os diferentes profesores de ciclo ou etapa e a xefatura de estudios. Esto supón a posibilidade de desenvolver este plan a través de programas específicos para cada curso académico, que se concretarán na Programación Xeral Anual. O Plan proporciona os elementos que posibiliten determinadas estratexias de actuación sistemática, a coordenación dos axentes que interveñen, actividades específicas para lograr o bo funcionamento das titorías nos tres ámbitos: alumnado, profesorado,pais e nais.

AdxuntoTamaño
PAT 2022-23.pdf436.69 KB
concr_Plan de Acción Titorial.pdf81.48 KB