RELACIÓN DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS NO SECTOR DE PAIS E NAIS DE ALUMNOS/AS

 

    Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidaturas para a elección dos representantes de nais e pais do alumnado no CONSELLO ESCOLAR do Centro, a XUNTA ELECTORAL deste Colexio fai pública a relación dos nomes dos candidatos que se presentan á referida elección, segundo se indica de seguido por orde alfabético de apelidos:

 

1.-OTILIA GÜIMIL VIGO

2.-RUBÉN PLAZA LAVANDEIRA

 

    Segundo o establecido no artigo 41 do Decreto 374/1996, do 17 de outubro (DOG do 21) corresponde elixir no presente proceso electoral a dous pais/nais, dun total de cinco que debe ter o Consello Escolar. Os outros tres representantes de pais continúan como consecuencia da súa elección anterior no ano 2018, sendo un deles proposto pola ANPA.

As votacións no sector pais/nais serán o 22 de novembro de 2021 no seguinte horario:

  • de 9:15  a 10:15 horas
  • de 13:15  a 14:15 horas
  • de 16:30  a 18:30 horas

 

    O que se fai público para xeral coñecemento.

 

                                                    Bertamiráns, 16  de novembro de 2021

 

                                                        A DIRECTORA DO CENTRO E

                                               PRESIDENTA DA XUNTA ELECTORAL,

 

 

 

 

                                                     Asdo.: Mª Isabel Abelleira Bardanca