Skip to Content

Información xeral

Documentos relevantes

 •  Concreción curricular do centro

Listado de libros 2024-2025

Listado dos libros de texto e de lecturas para o vindeiro curso 2024-2025. Abaixo tedes un pdf co listado.

AXUDAS Á ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2024-2025

AXUDAS PARA ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO:

 • Teñen dereito o alumnado que no vindeiro curso 2024/2025 estean matriculados en 1º e 2º de Educación Primaria.

AXUDAS PARA ADQUISIÓN DE MATERIAL ESCOLAR:

 • Teñen dereito o alumnado que no vindeiro curso 2024/2025 Educación Primaria, estean matriculados dende 1º a 6º.

FONDO SOLIDARIO (banco de libros):

 • Destinatarios: alumnado que o vindeiro curso 2024/2025 cursen 3º e 4º de Educación Primaria.
 • O alumnado que foi beneficiario este curso do fondo de libros deberán devolver os libros antes do 21 de xuño seguindo as indicacións da/o titora ou titor, e en perfecto estado de revisión. De non ser así perdería o dereito a estas axudas.
 • 5º e 6º de primaria non entrará no Fondo Solidario porque están dentro do proxecto EDIXGAL no que cada alumno terá un portátil de empréstamo e material dixital de balde, só se poderán solicitar as axudas do punto anterior para adquirir material. EDIXGAL xa está concedido para todos (non é necesario facer nada por agora).

As familias poderán solicitar estas axudas ata o venres 21 de xuño, cubrindo os anexos I e II (unha única solicitude por familia, incluíndo nela a todos os fillos matriculados en Educación Primaria neste Centro, especificando o nivel de estudos que vai facer cada un deles para o curso 24-25) e entregando a seguinte documentación:

 • Fotocopia do Libro de Familia no que figuren todos os membros da unidade familiar, todas as páxinas escritas. No caso de non telo, deberá presentarse un certificado de convivencia ou Informe de Servizos Sociais.
 • En caso de separación ou divorcio, deberán achegar, ademais, a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do menor.
 • No caso de discapacidade do alumno, do solicitante ou dalgún membro da Unidade Familiar: resolución do INSS da Seguridade Social de recoñecemento da pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez. A data de referencia é 31/12/2022.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Documentación acreditativa no caso de violencia de xénero.
 • Resolución administrativa ou xudicial do acollemento.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor ou titores carezan de DNI e NIE.

PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:

Atendendo ás indicacións da Consellería de Cultura, Educación e Universidade  a solicitude pode facerse de 3 maneiras, preferiblemente, pola opción 1 (vía telemática).

 1. Na aplicación FONDOLIBROS e, unha vez cuberta e gardada, a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia.
 2. Na aplicación FONDOLIBROS e, unha vez cuberta e gardada, imprimirase e presentarase na nosa escola
 3. Ou directamente presentar o Anexo I e II (Modelo ED330B) que pode recollerse no centro xunto coas copias de toda a documentación. Esta forma de presentar require que os datos sexan claros e lexibles.

IMPORTANTE:

·      * Un erro nun número ou un cambio no nome pode implicar quedar anulada a solicitude. Por exemplo se o nome é: “María del Carmen” (nome que consta nos datos de facenda, no DNI, etc.) e poñemos “Mari Carmen”, ao cruzar os datos entre a Xunta e D.X.P. ou Ministerio de Facenda dará sempre un erro.

·       * Cálculo da renda per cápita da unidade familiarà Calcúlase a partir do exercicio fiscal do 2022. Sumarase a base impoñible xeneral (recadro 435) e a base impoñible do aforro (recadro 460). Esta suma divídese entre o número de membros computables da unidade familiar no ano 2022.

Máis información no DOG do luns 20 de maio / Orde do 7 de maio de 2024

ANEXOS I e II nos seguintes enlaces.

Reserva de praza para o IES

RESERVA PRAZA CURSO 2024-2025 EN CENTROS ADSCRITOS

A partires do luns 15 de xaneiro está aberta a reserva de praza para o curso 2024-2025.

Esta información vai dirixida ao o alumnado de 6.º de Primaria que vai cursar os seus estudos no I.E.S. de Sanxenxo, por tratarse do instituto de adscrición.

Deberedes O anexo ED550A debidamente cumprimentado. Entregado ao alumnado, pero tamén poden descargalo nos documentos adxuntos e/ou no enlace inferior.A data límite para presentar as solicitudes no centro é o luns 5 de febreiro, podendo entregala na nosa escola, no centro adscrito (IES) ou na sede electrónica (Chave 365)

Enlace Xunta información admisión

O alumnado que non desexe ir ao IES adscrito de referencia e opten por outros centros non teñen que facer a reserva agora, logo a partir do 1 ao 20 de marzo, correspondente ao período de admisión deberán cubrir a solicitude de admisión no instituto escollido por vostedes.

Formulario reserva de praza na plataforma Chave 365

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=ED550A

Listado libros de texto curso 2020-2021

Achégovos o listado de libros de texto para o vindeiro curso 2020-2021.

 

Reserva de Praza

O vindeiro 1 de febreiro iniciarase o procedemento de admisión de alumnado para o vindeiro curso 2019/2020.

Reserva de Praza para o centro de adscrición (alumnado de 6º EP que reserva praza para o IES Sanxenxo, código 36020324) do 1 ao 15 de febreiro. Presentarase no centro de orixe o formulario de solicitude, que se facilitará  na secretaría do centro e tamén está dispoñible na páxina web da consellería de educación (Anexo I)  A reserva de praza poderase realizar por internet na aplicación informática "admisión de alumnado": 

www.edu.xunta.es/admisionalumnado/ 

Solicitude de admisión (alumnado do segundo ciclo de Educación Infantil/alumnado primaria) do 1 ao 20 de marzo. Presentarase no centro o formulario de solicitude, que se facilitará  na secretaría do centro e tamén está dispoñible na páxina web da consellería de educación (Anexo II)  A solicitude de admisión poderase realizar por internet na aplicación informática "admisión de alumnado":

 www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Formalización de matrícula en educación infantil e primaria do 20 ao 30 de xuño. Cubrirase o formulario Anexo III que se pode descargar da páxina web da consellería de educación ou solicitar na secretaría do centro.

Horario de atención ao público

O Equipo Directivo atenderalles:

- Luns de 09:30 a 12:00

- Venres de 12:30 a 14:00

 

Non dubiden en poñerse en contacto con nós ante calquera problema que poida xurdir ao longo do curso.

Distribuir contido


by Dr. Radut