PraxEuropa 2018- 2020

O programa Erasmus+ 2014 - 2020 comprende os proxectos de mobilidade KA103 para o alumnado e o profesorado de ciclos formativos de grao superior. A Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa presentou o proxecto PraxEuropa 2018-1-ES01-KA103-047348, que foi aprobado polo Servizo Español para a Internacionalización da Educación (SEPIE) na convocatoria de 2018.

Este proxecto permitirá ao alumnado realizar prácticas en empresas e ao profesorado realizar un job shadowing en empresas ou institucións educativas, de diferentes países da Unión Europea desde marzo de 2019 ata maio de 2020 e supón unha continuidade desde a convocatoria de 2013 na participación da Dirección Xeral de Educación, FP e Innovación Educativa nos proxectos de mobilidade para o alumnado de ciclos de formación profesional de grao superior.

O consorcio 2017-1-ES01-KA108-037512 está formado por 49 centros educativos de Galicia.

Centros educativos membros do consorcio participantes por provincias:

A Coruña
Centro educativo Teléfono Correo electrónico
CIFP Ánxel Casal - Monte Alto (A Coruña) 881 960 122 cifp.anxel.casal@edu.xunta.es
p.europeos.anxelcasal@gmail.com
CIFP Compostela (Santiago de Compostela) 881 866 579 cifp.compostela@edu.xunta.es
programas.europeos.compostela@gmail.com
CIFP Coroso (Ribeira) 881 866 874 cifp.coroso@edu.xunta.es 
internacionalcoroso@gmail.com
CIFP Ferrolterra (Ferrol) 981 333 107 cifp.ferrolterra@edu.xunta.es
 
CIFP Imaxe e Son (A Coruña) 981 173 181 cifp.imaxe.son@edu.xunta.es
eisrasmus@gmail.com
CIFP Paseo das Pontes (A Coruña) 881 961 030 cifp.paseodaspontes@edu.xunta.es
 
CIFP Politécnico de Santiago (Santiago de Compostela) 881 867 601 cifp.politecnico.santiago@edu.xunta.es
polisanteu@gmail.com
CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro (Ferrol) 881 930 145 cifp.rodolfo.ucha@edu.xunta.es
programasinternacionais@cifprodolfoucha.es
CIFP Someso (A Coruña) 881 880 001 cifp.someso@edu.xunta.es
erasmus.someso@gmail.com
IES A Pontepedriña (Santiago de Compostela) 881 867 152 ies.pontepedrina@edu.xunta.es
 
IES A Sardiñeira (A Coruña) 881 960 150 ies.sardineira@edu.xunta.es
ies.sardineira.erasmus@gmail.com
IES Fernando Wirtz Suárez (A Coruña) 881 960 260 ies.fernando.wirtz@edu.xunta.es
 
IES Fraga do Eume (Pontedeume) 881 930 455 ies.fraga.eume@edu.xunta.es
 
IES Leixa (Ferrol) 881 938 125 ies.leixa@edu.xunta.es
programa.erasmus@iesleixa.es
IES Moncho Valcarce (As Pontes de García Rodríguez) 881 930 055 ies.moncho.valcarce@edu.xunta.es
 
IES Monte Neme (Carballo) 881 960 050 ies.monte.neme@edu.xunta.es
erasmusmonteneme@gmail.com
IES Ramón Menéndez Pidal (A Coruña) 981 203 000 ies.menendez.pidal@edu.xunta.es
 
IES Terra de Trasancos (Narón) 881 938 159 ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
 
IES Terra de Xallas (Santa Comba) 881 867 080 ies.terra.xallas@edu.xunta.es
IES Universidade Laboral (Culleredo) 881 960 820 ies.universidade.laboral.coruna@edu.xunta.es
IES Urbano Lugrís (A Coruña) 881 960 715 ies.urbano.lugris@edu.xunta.es
iesurbanolugris.erasmus@gmail.com
Lugo
Centro educativo Teléfono Correo electrónico
CIFP As Mercedes (Lugo) 982 828 001 cifp.asmercedes@edu.xunta.es
programaseuropeos.asmercedes@gmail.com
CIFP Politécnico de Lugo (Lugo) 982 220 328 cifp.politecnico.lugo@edu.xunta.es
programas.internacionais@politecnicolugo.org
CIFP Porta da Auga (Ribadeo) 982 128 894 cifp.portadaauga@edu.xunta.es
 
IES Lucus Augusti (Lugo) 982 828 020 ies.lucus.augusti@edu.xunta.es
 
IES María Sarmiento (Viveiro) 982 870 916 ies.maria.sarmiento@edu.xunta.es
 
IES Marqués de Sargadelos (Cervo) 982 870 193 ies.marques.sargadelos@edu.xunta.es
erasmus.iesms@yahoo.es 
IES Muralla Romana (Lugo) 982 828 081 ies.muralla.romana@edu.xunta.es
erasmus.muralla.romana@hotmail.com
IES Nosa Sra. dos Ollos Grandes (Lugo) 982 870 003 ies.nosasenora.ollosgrandes@edu.xunta.es
 
IES Sanxillao (Lugo) 982 828 088 ies.sanxillao@edu.xunta.es
 
Ourense
Centro educativo Teléfono Correo electrónico
IES Cidade de Antioquía (Xinzo de Limia) 988 788 534 ies.cidade.antioquia@edu.xunta.es
 
IES Manuel Chamoso Lamas (O Carballiño) 988 788 380 ies.chamoso.lamas@edu.xunta.es
 
Pontevedra
Centro educativo Teléfono Correo electrónico
CIFP A Granxa (Ponteareas) 886 120 880 cifp.granxa@edu.xunta.es
erasmusgranxa@gmail.com
CIFP A Xunqueira (Pontevedra) 986 873 003 cifp.xunqueira@edu.xunta.es
CIFP Carlos Oroza (Pontevedra) 886 159 545 cifp.carlos.oroza@edu.xunta.es
programas.internacionais@cifpcarlosoroza.es
CIFP Manuel Antonio (Vigo) 886 120 750 cifp.manuel.antonio@edu.xunta.es
internacional.manuelantonio@gmail.com
CIFP Valentín Paz Andrade (Vigo) 886 110 857 cifp.paz.andrade@edu.xunta.es
programaseuropeosvpa@gmail.com
IES de Teis (Vigo) 886 120 464 ies.teis@edu.xunta.es
erasmus.ies.teis@gmail.com
IES de Valga 886 151 980 ies.valga@edu.xunta.es
valgaciclos@yahoo.es
IES Escolas Proval (Nigrán) 886 110 369 ies.escolas.proval@edu.xunta.es
proval.europa@gmail.com
IES Luís Seoane (Pontevedra) 986 857 700 ies.luis.seoane@edu.xunta.es
 
IES Montecelo (Pontevedra) 986 850 261 ies.montecelo@edu.xunta.es
erasmusiesmontecelo@gmail.com
IES Plurilingüe A Paralaia (Moaña) 886 120 354 ies.paralaia@edu.xunta.es
 
IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez (A Estrada) 886 151 924 ies.losada.dieguez@edu.xunta.es
ieslosada.erasmus@gmail.com
IES Plurilingüe Pintor Colmeiro (Silleda) 986 580 904 ies.pintor.colmeiro@edu.xunta.es
 
IES Politécnico de Vigo (Vigo) 986 213 025 ies.politecnico.vigo@edu.xunta.es
erasmus.politecnico.vigo@gmail.com
IES Ramón Mª Aller Ulloa (Lalín) 986 780 114 ies.aller.ulloa@edu.xunta.es
 
IES Ribeira do Louro (O Porriño) 986 333 956 ies.ribeira.louro@edu.xunta.es
 
IES Ricardo Mella (Vigo) 886 121 001 ies.ricardo.mella@edu.xunta.es
 

Na xestión do proxecto participan os coordinadores de programas internacionais destes centros.

A finalidade deste proxecto é incrementar o número de mobilidades dos estudantes de ciclos formativos de grao superior nos centros educativos da Comunidade Autónoma de Galicia para que melloren a súa formación lingüística e cultural, o coñecemento de diferentes formas de produción, deseño, materiais e formas de traballo noutros países da Unión Europea.

Como novidade incorpórase a posibilidade de mobilidades para o profesorado de ciclos de grao superior dos centros educativos membros do consorcio.

Ao mesmo tempo recibimos alumnado e profesorado deses outros países para que realicen as súas prácticas en Galicia.

  • Resolución da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade para o alumnado e profesorado de ciclos formativos de grao superior de centros docentes públicos que imparten formación profesional e que forman parte do consorcio de mobilidade que desenvolverá un proxecto KA103 con múltiples beneficiarios no marco do programa Erasmus+. Convenio 2018-1-ES01-KA103-047348. Acceda á Resolución
  • Modificación da Resolución pola que se aproban as bases reguladoras do proxecto de mobilidade Erasmus+ KA103 "PraxEuropa" 2018-2020, para establecer os prazos de solicitude das mobilidades do programa no ano 2020, e estender a validez das bases de solicitude a este período. Acceda ao documento
  • Anexo alumnado

Información e contacto:

Asesoría de Programas Europeos FP
Correo eléctrónico: programas.europeosfp@edu.xunta.es
Teléfono: 981 54 65 64

Máis información

Programa de acción no ámbito da aprendizaxe permanente