FP dual. Convocatoria

Convocatoria de xuño de 2016


 

Publicada no Diario Oficial de Galicia a orde de convocatoria pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades para o curso 2016-2017.

Acceda á Orde do 6 de xuño de 2016 

Ampliación do prazo de presentación de solicitudes

Amplíase o prazo de presentación de solicitudes para os proxectos de formación profesional dual de ciclos formativos convocados pola orde do 6 de xuño de 2016, que tras a finalización do período establecido nesta orde, do 17 o 28 de xuño, aínda dispoñen de prazas vacantes.

A persoa interesada en matricularse nalgún destes ciclos formativos presentará unha única solicitude no centro onde se oferte o ciclo. As peticións atenderanse por orde de chegada ata o momento que non queden prazas vacantes.

Centros e ciclos nos que se amplía o prazo

 • Centro:  15027897 - CIFP Paseo das Pontes. Ciclos:  SHOT04 - Dirección de cociña e SHOT05 - Dirección de servizos de restauración.
 • Centro:  15014556 - CIFP Coroso. Ciclo:  MINA03 - Elaboración de produtos alimentarios.
 • Centro: 15016000 CIFP Compostela. Ciclo:  SHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos.
 • Centro: 15015767 – CIFP Politécnico de Santiago. Ciclo:  SELE01- Sistemas electrotécnicos e automatizados.
 • Centro: 27003175 - IES Val do Asma. Ciclos: SADG01 - Administración e finanzas e  SHOT02- Axencias de viaxes e xestión de eventos. 
 • Centro: 32009131 – IES Universidade Laboral. Ciclo: MTMV01 - Carrozaría.
 • Centro: 36020064 – CIFP Carlos Oroza. Ciclos: SHOT04 – Dirección de cociña
 • Centro: 36011579 – IES A Guía. Ciclo:SCOM03 – Xestión de vendas e espazos comerciais.
 • Centro: 36011634.- IES Politécnico de Vigo. Ciclo: MIMA03 – Mantemento electromecánico.
 • Centro: 36017430 – IES Ricardo Mella. Ciclo:  SADG01 – Administración e finanzas.

Requisitos das persoa solicitantes

 • Ter entre dezaoito e vinte e nove ou feitos no ano natural en que comece o ciclo formativo.
 • Cumprir os requisitos de acceso aos ciclos formativos, para poder matricularse en todos os módulos profesionais do ciclo formativo correspondente.
 • Carecer da cualificación profesional, obtida e recoñecida polo sistema de formación para o emprego ou do sistema educativo, requirida para concertar un contrato en prácticas para o posto de traballo ou a ocupación obxecto do proxecto.
 • Non ter realizado con anterioridade un contrato de formación e aprendizaxe, e cumprir os requisitos establecidos na normativa laboral vixente para poder efectualo.
 • Non ter superado ningún módulo profesional do ciclo formativo do proxecto solicitado, agás que fose cursando outro ciclo formativo.

Oferta de ensinanzas

Oferta por concello

Concello: A Coruña

Centro:  15027897 - CIFP Paseo das Pontes.
Ciclo:  SHOT04 - Dirección de cociña.
Empresa ou entidade colaboradora:  Arlea Hotels S.L.U
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro:  15027897 - CIFP Paseo das Pontes.
Ciclo:  SHOT05 - Dirección de servizos de restauración.
Empresa ou entidade colaboradora:  Paradores de Turismo de España S.A.
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro:  15005269 - IES Urbano Lugrís.
Ciclo:  SELE01 - Sistemas electrotécnicos e automatizados.
Empresa ou entidade colaboradora:  Gas Natural SDG, S.A.(Gas Natural Fenosa)
Prazas:  22
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Ribeira

Centro:  15014556 - CIFP Coroso.
Ciclo:  MINA03 - Elaboración de produtos alimentarios.
Empresa ou entidade colaboradora:  Salica, Alimentos Congelados, S.A.
Prazas:  12
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Santiago de Compostela

Centro: 15016000 CIFP Compostela.
Ciclo:  SHOT01 - Xestión de aloxamentos turísticos.
Empresa ou entidade colaboradora:  Arlea Hotels S.L.U
Prazas:  20
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 15015767 – CIFP Politécnico de Santiago.
Ciclo:  SELE01- Sistemas electrotécnicos e automatizados.
Empresa ou entidade colaboradora:  Arlea Hotels S.L.U
Prazas: 20
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Chantada

Centro: 27003175 - IES Val do Asma.
Ciclo: SADG01 - Administración e finanzas.
Empresa ou entidade colaboradora: Citadel (Grupo Hotusa)
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro:  27003175 - IES Val do Asma.
Ciclo:  SHOT02- Axencias de viaxes e xestión de eventos.
Empresa ou entidade colaboradora:  Restel (Grupo Hotusa)
Prazas:  15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Ourense

Centro: 32009131 – IES Universidade Laboral.
Ciclo: MTMV01 - Carrozaría.
Empresa ou entidade colaboradora: Unidad de Vehículos industriales , S.A.
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Pontevedra

Centro: 36020064 – CIFP Carlos Oroza.
Ciclo: SHOT04 – Dirección de cociña.
Empresa ou entidade colaboradora: Arlea Hotels S.L.U.
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro:  36020064 – CIFP Carlos Oroza.
Ciclo:  SHOT05 – Dirección de servizos de restauración.
Empresa ou entidade colaboradora:  Arlea Hotels S.L.U
Prazas:  15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Concello: Vigo

Centro: 36013448.- CIFP Manuel Antonio.
Ciclo: SHOT05 - Dirección de servizos de restauración.
Empresa ou entidade colaboradora: Arlea Hotels S.L.U
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro:   36013448 - CIFP Manuel Antonio.
Ciclo:  SQUI03 - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns.
Empresa ou entidade colaboradora:  Lonza Biologics Porriño S.L. e CZ Veterinaria S.A.
Prazas:  12
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 36011579 – IES A Guía.
Ciclo:SCOM03 – Xestión de vendas e espazos comerciais.
Empresa ou entidade colaboradora: Media Markt Saturn Administración, SAU
Prazas: 17
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  2 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 36011634.- IES Politécnico de Vigo.
Ciclo: MIMA03 – Mantemento electromecánico.
Empresa ou entidade colaboradora:  Benteler Automotive S.L.
Prazas:  20
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Centro: 36017430 – IES Ricardo Mella.
Ciclo:  SADG01 – Administración e finanzas.
Empresa ou entidade colaboradora: Bochs Security Systems, SAU.
Prazas: 15
Remuneración:  Por bolsa
Duración:  3 cursos
Plan de formación e outra información:  Convenio

Documentación

A solicitude de admisión, anexo I, deberá ir acompañada da seguinte documentación:

 • Copia do DNI ou NIE, no caso de non dar o consentimento para a comprobación dos datos de identidade no sistema de verificación do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro.
 • Certificación académica relativa aos requisitos de acceso, no caso de non ter realizado os estudos ou as probas de acceso no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

 

Listaxes do procedemento de admisión

 Os módulos sinalados cun asterisco (*) na listaxe corresponden con módulos xa superados ou validados do ciclo solicitado

 • Listaxe de persoas admitidas e listaxe de persoas en espera de Formación Profesional Dual de grado medio 
 • Listaxe de persoas admitidas e listaxe de persoas en espera de Formación Profesional Dual de grado superior

 


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa que regula a FP dual).

Etiquetas: 
Tema: