Admisión a ciclos formativos. 3ª adxudicación ordinaria. Convocatoria curso 2023-2024

Publicación das listaxes da convocatoria ordinaria de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de formación profesional, no réxime ordinario e no réxime para as persoas adultas.

As listaxes garanten a confidencialidade dos datos persoais, por iso cada persoa está identificada cun código persoal de consulta (CPC). O CPC é un código alfanumérico único para cada persoa que participa no proceso de admisión de FP. Para consultar a situación persoal nas listaxes poderase obter o CPC da aplicación informática ciclosadmision ou directamente nesta ligazón.

Réxime ordinario

prazo de matrícula ou renuncia do alumnado admitido en cada ciclo formativo abrangue desde o venres 1 de setembro ata as 13:00 horas do mércores 6 de setembro de 2023. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada. Tamén se poderá solicitar matrícula na praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

A renuncia, a unha praza adxudicada para permanecer en listaxe de espera doutras de mellor preferencia, poderase presentar en calquera centro de Galicia con oferta sostida con fondos públicos de ciclos formativos de Formación Profesional. Tamén se poderá renunciar á praza adxudicada vía web, pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Para realizar presencialmente a matrícula ou a renuncia nunha praza adxudicada do réxime ordinario empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada

Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de persoas con praza adxudicada nos ciclos formativos de grao superior

  • Listaxes de espera

- Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao medio
Listaxe de espera aos ciclos formativos de grao superior

(As listaxes de espera do réxime ordinario só están activas durante o período de matriculación da adxudicación)

Réxime para as persoas adultas

prazo de matrícula do alumnado admitido nos módulos profesionais dun ciclo formativo abrangue desde o venres 1 de setembro ata as 13:00 horas do mércores 6 de setembro de 2023. A matrícula deberase realizar no centro educativo da praza adxudicada.

Para realizar presencialmente a matrícula en módulos adxudicados do réxime para as persoas adultas empregarase o seguinte modelo:

 - Modelo de documento en formato PDF

Para as persoas con praza adxudicada no réxime para as persoas adultas, tanto na modalidade a distancia como na modalidade presencial, poderase facer reserva de matrícula vía web. Pódense consultar as instrucións para este procedemento no menú "Servizos en liña" de "Ven a FP".

Atención.

- Na modalidade presencial será imprescindible formalizar a matrícula, antes das 13:00 horas do día 6 de setembro, no centro no que foi adxudicada a praza ou no que se teñan módulos reservados. De non formalizar a matrícula dos módulos reservados no prazo
establecido, a reserva quedará anulada e os módulos poderán ser adxudicados ás persoas da listaxe de espera.

- Na modalidade a distancia non será necesario acudir ao centro para formalizar a matrícula. Os módulos que figuren reservados ao remate da 3ª adxudicación (do 1 ao 6 de setembro ás 13.00 horas) serán os módulos que finalmente figuren na matrícula. Polo tanto non é necesario realizar a matrícula dos módulos reservados ao remate da 3ª adxudicación. É moi importante que durante esta adxudicación o alumnado comprobe que ten reservados só os módulos que realmente desexa cursar.

No réxime para as persoas adultas, non é necesario presentar renuncia naqueles módulos profesionais nos que se teña praza adxudicada e non se desexe matricular.

 

Modalidade presencial

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe dos módulos de grao medio
Listaxe dos módulos de grao superior

   

Modalidade distancia

  • Listaxes de persoas con praza adxudicada e en listaxe de espera

Listaxe dos módulos de grao medio
Listaxe dos módulos de grao superior

Etiquetas: 
Tema: