Skip to Content

Latín

INFORMACIÓN 3ª EVALUACIÓN 2019/2020

Debido a la suspensión de las clases presenciales se habilita el Aula Virtual de Latín para llevar a cabo la 3ª evaluación.

 

 

Criterios de avaliación de Latín.

Avaliación

Procedementos: sumarase ata 1 punto á media das avaliacións anteriores a aquelas alumnas que entreguen as tarefas en tempo e forma. Todas as alumnas teñen aprobadas as avaliacións anteriores.

Instrumentos: actividades entregadas, visionado de vídeos, realización de tarefas interactivas, participación en videoconferencias e foros.

Cualificación final

Media das dúas avaliacións anteriores, á que se lle sumará ata un punto no caso de facer as actividades programadas no terceiro trimestre.

As distintas tarefas puntuaranse de 0 a 10 e a media resultante dividirase entre 10 para que resulte unha cifra entre 0 e 1.

As notas serán redondeadas a números enteiros sendo ao alza no caso de que o decimal sexa superior a 0.85.

Proba extraordinaria de setembro

- Todas as alumnas teñen as avaliacións anteriores aprobadas.

Avaliación de materia pendentes

- Non hai alumnado coa materia pendente.

 

 

 

 

ROMA

Distribuir contido


by Dr. Radut