PLAN DE RECUPERACIÓN PARA O ALUMNADO QUE PROMOCIONA CON MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES

ALUMNOS CA MATERIA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL DE 1º DA ESO PENDENTE:

Os alumnos que promocionan de curso sen ter superada esa materia, deberán seguir o seguinte plan específico:

MATERIA SEN SUPERAR:

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL 1ºESO

CURRÍCULO PARA DESENVOLVER:

Currículo EPVA Primeiro ESO (Lei orgánica 3/2020, do 29  de decembro, pola que se modifica a Lei orgánica 2/2006 de 3 de maio, de Educación, LOMLOE), seguindo as especificacións dos criterios de avaliación do Decreto 156/2022, de 15 de septiembre, polo que se establecen a ordenación e o currículo da Educación Secundaria Obligatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

EXTRATEXIAS METODOLÓXICAS:

Internet, material suministrado, contacto directo ca profesora.  

RECURSOS NECESARIOS:

Caderno de actividades con explicación de cada actividade e criterios de avaliación.

TAREFAS PARA REALIZAR:

Caderno de actividades.

SEGUIMENTO E AVALIACIÓN:

Primeira entrega (primeira parte do caderno): 19/12/2023

Segunda entrega (segunda parte do caderno): 16/4/2024

De non realizar as entregas nestas datas, ou non superar a materia, poderase realizar unha nova entrega do cadernos ata o 12 de xuño de 2024.

AnexoTamaño
cuadernillo1ESO.pdf3.3 MB