Información alumnado con pendentes.

Pola presente, se informa de que os alumnos/as con materias pendentes do departamento, recibiron as actividades de recuperación na aula. Estes alumnos deberán entregar as actividades ao final de cada trimestre ou a final de curso. 

No caso de que amateria xa non estea dispoñible, estará alonxada na actual aula do alumno se hai un segundo nivel ou nun espazo de "pendentes_nome da materia" se non o houber. 

No caso de ter que examinarse, os exames terán lugar trimestralmente e as datas serán notificadas vía Aula Virtual.