Ciclo Superior de Automatización e robótica industrial

Ciclo Superior de Automatización e robótica industrial que  se oferta no Chamoso Lamas estructúrase en dous cursos académicos, e o tempo de formación dos alumnos no centro e nas empresas repártese do seguinte xeito:

 

 Primeiro curso 
set. out. nov. dec. xan. feb. mar. abr. maio xuño xullo ago. set.
  Formación no centro educativo Actividade profesionalizadora/formación na empresa  

 

Segundo curso
set. out. nov. dec. xan. feb. mar. abr. maio xuño xullo ago. set.
  Formación no centro educativo Actividade profesionalizadora/formación na empresa                     

 

Os módulos que se estudian neste ciclo son os seguintes:

  MÓDULO
Horas
anuais
MP0959 Sistemas eléctricos, pneumáticos e hidráulicos 160   
MP0960 Sistemas secuenciais programables 160   
MP0961 Sistemas de medida e regulación 133   
MP0962 Sistemas de potencia 186   
MP0963 Documentación técnica 107   
MP0964 Informática industrial 107   
MP0970 Formación e orientación laboral 107   
     
MP0965 Sistemas programables avanzados 123   
MP0966 Robótica industrial 87   
MP0967 Comunicacións industriais 192   
MP0968 Integración de sistemas de automatización industrial 175   
MP0971 Empresa e iniciativa emprendedora 53   
     
MP0969 Proxecto de automatización e robótica industrial 26   
MP0972 Formación en centros de traballo 384   
     
    2000   

 

 

Nesta ligazón atoparás o currículo do ciclo.

Consulta aquí o calendario do proceso de admisión e aquí como realizar a inscripción.

 

As empresas ás que temos que agradecer a sua colaboración no desenvolvemento deste ciclo e nas que os alumnos completarán a sua formación son as seguintes.

 

Na edición que comezará en setembro de 2021 e rematará en setembro de 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na edición que comezou en setembro de 2020 e rematará en setembro de 2022

 

 

 

                       

 

 

                              

                                                                 

 

 

 

 HIDRÁULICA GÓMEZ, S.L.

 

 

 

 

Na edición que comezou en setembro de 2019 e rematará en setembro de 2021:

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que se aprende a facer neste ciclo?

Desenvolver e xestionar proxectos de montaxe e mantemento de instalacións automáticas de medida, regulación e control de procesos en sistemas industriais, así como supervisar ou executar a montaxe, o mantemento e a posta en marcha deses sistemas, respectando criterios de calidade, seguridade, protección ambiental e deseño universal.

 

En que ámbitos se traballa?

Exércese a actividade profesional en empresas públicas e privadas relacionadas cos sistemas automáticos industriais, nas áreas de deseño, montaxe e mantemento de sistemas de automatización industrial.

 

Que ocupacións se desempeñan?

Xefe/a de equipo de supervisión de montaxe de sistemas de automatización industrial;xefe/a de equipo de supervisión de mantemento de sistemas de automatización industrial;verificador/ora de aparellos, cadros e equipamentos eléctricos; xefe/a de equipo en taller electromecánico; técnico/a en organización de mantemento de sistemas de automatización industrial; técnico/a de posta en marcha de sistemas de automatización industrial;proxectista de sistemas de control de sistemas de automatización industrial; proxectista de sistemas de medida e regulación de sistemas de automatización industrial; proxectista de redes de comunicación de sistemas de automatización industrial; programador/oracontrolador/ora de robots industriais; técnico/a en deseño de sistemas de control eléctrico;deseñador/ora de circuítos e sistemas integrados en automatización industrial.