Feira das profesións 2024

Un ano máis, os Departamentos de Orientación doIES de Ames, IES Plurilingüe de Ames e IES Xulián Magariños de Negreira organizamos A FEIRA DAS PROFESIÓNS 2024  o xoves 4 de Abril  no pavillón polideportivo de Brión

O horario será de mañá e tarde, en concreto de 10:00 a 14.00 horas e de 16.00 a 18.30 horas.

 
No horario de mañá asistirá o alumnado de 4º ESO, 1º BAC e 2º BAC acompañado por profesorado do centro.
 
No horario de tarde poderá acudir todo o alumnado e familias dos tres centros e contorna.
 
Podedes consultar todos os participantes e colaboradores da Feira no seguinte enlace:
 
 
 

Esperámosvos o xoves pola tarde.

Acreditación das competencias dixitais do alumnado

Publicouse a Resolución do 28 de febreiro de 2024, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a acreditación das competencias dixitais do alumnado que cursa ensinanzas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia no curso 2023/24.

Nesta resolución acredítanse os niveis de competencias dixitais de iniciación e intermedio. Estes niveis correspóndense cos niveis de aptitude do Marco galego de competencias dixitais recollidos no documento Bases para o desenvolvemento do Marco galego de competencias dixitais.

Acreditación do alumnado de educación secundaria obrigatoria

 1. O alumnado que obteña o título de graduada ou graduado en educación secundaria obrigatoria recibirá o certificado que acredite o nivel de iniciación.
 2. O alumnado matriculado en 4º de educación secundaria obrigatoria poderá presentarse a unha proba específica co obxectivo de acreditar os coñecementos, habilidades e actitudes propias do nivel intermedio.
 3. O alumnado que titule ou que supere a proba específica recibirá a certificación ComDix de nivel iniciación ou de nivel intermedio, respectivamente.
 4. A acreditación do alumnado terá unha validez de cinco anos a partir da data da proposta de ítulo da alumna ou o alumno ou da realización da proba específica.
 5. A proba será en formato online e  constará de 60 preguntas (12 por área) que se terán que responder no prazo máximo de 90 minutos.
 6. Para superar a proba de nivel intermedio deberase responder correctamente a un 70% do total de preguntas, sendo necesario ademais obter un mínimo do 60% de respostas correctas en cada unha das cinco áreas.
 7. Demo da proba de acreditación.

Acreditación do alumnado de bacharelato

 1. A obtención do título de bacharel acredita que a alumna ou o alumno ten os coñecementos, habilidades e actitudes das áreas de dominio 1, 2, 3 e 5 do nivel intermedio descritas no Marco galego de competencias dixitais.O alumnado matriculado en 2º de bacharelato poderá presentarse a unha proba específica co obxectivo de acreditar os coñecementos, habilidades e actitudes propias da área de dominio 4 do nivel intermedio descritas no Marco galego de competencias dixitais.
 2. O alumnado que titule sen superar a proba específica e o alumnado que non titule e supere a  proba específica poderá solicitar no centro docente un documento que acredite os coñecementos, habilidades e actitudes das áreas de dominio de competencias dixitais de nivel intermedio superadas. Para isto empregará este modelo.
 3. O documento de acreditación terá unha validez de cinco anos a partir da data da proposta de título da alumna ou o alumno ou da realización da proba específica.
 4. A proba será en formato online e constará de 12 preguntas que se terán que responder nun tempo máximo de 20 minutos.
 5. Para superar esta proba da área 4 de nivel intermedio deberase responder correctamente a un 60% do total de preguntas.
 6. Demo da proba de acreditación.

Os requisitos para presentarse á proba son:

 • Estar matriculado en 4º de educación secundaria obrigatoria para presentarse á proba específica que acredita as competencias dixitais de nivel intermedio.
 • Estar matriculado en 2º de bacharelato para presentarse á proba específica que acredita a área de dominio 4 de competencias dixitais de nivel intermedio.

As convocatorias de probas específicas, no curso 2023/24, realizaranse no instituto consonte ao seguinte calendario:

 • A proba específica que acredita a área de dominio 4 de nivel intermedio realizarase durante o 19 de abril.
 • A proba específica que acredita o nivel intermedio realizarase durante o mes de maio.

 

Para solicitar a participación teredes que cubrir o formulario de inscrición e entregalo en Xefatura de Estudos (podedes recoller o formulario en Xefatura de Estudos). O prazo remata o día 15 de marzo ás 14:00.

 

O proxecto Etwinning "We love our environment" no que participa o IESP de Ames acada o Etwinning European Quality Label (Selo Europeo de Calidade)

Logo de acadar no mes de outubro Etwinning National Quality Label,  Proxecto Etwinning “We love our Environment” no que participou o IESP de Ames como socio en lingua española co IESP de Cantabria (Santander) e o Lycée Grombalia de Túnez  acadou o Etwinning European Quality (Selo Europeo de Calidade).  É un proxecto que se encadra no eixo de “Sostibilidade “ dentro do proxecto “Redes de cooperación para o traballo e os Dereitos Humanos III” que forma parte da liña de proxecto internacionais do PFPP do IESP de Ames do curso 2022-23

Neste proxecto Etwinning realizado no curso 2022-23 grupos de alumnado de Proxecto competencial de 3º da ESO e de Valores Éticos de 4º de ESO dirixidos polo profesor Roberto Barral,socio do proxecto, realizaron actividades colaborativas con alumnado dos centros de Cantabria e Túnez , tais como exposicións de carteis sobre o Dia da Terra, cuestionarios sobre a pegada ecolóxica, videos colaborativos realizados por grupos temáticos especializados no consumo da auga ou a contaminación do aire.

Tamén participaron en encontros por videoconferencia en español co alumnado destes centros, e en inglés ó que se incorporou alumnado de colexios de Xordania ( que forman parte da vertente árabe e inglesa do proxecto)
 

Programacións didácticas curso 2023-24

As programacións do curso 2023-24 pódense consultar despregando o menú Departamentos, da parte dereita da páxina, no submenú correspondente a cada Departamento didáctico.

Información E-DIXGAl para as familias

Prema na imaxe para acceder á información para as familias sobre o proxecto E-Dixgal do Espazo Abalar.

 

Folleto informativo para as familias - Curso 2023-2024 (PDF)

Distribuir contido