Novas

Petición de cita para a revisión dos exames de galego da convocatoria libre

A ligazón para solicitar cita de revisión de exame de galego só estará dispoñible dende as 23.59 h do venres 17 de febreiro ata as 9.00 h do xoves 23 de febreiro.

Non se darán citas fóra deste prazo.

Nas portas de acceso á escola haberá carteis informando das aulas ás que debe acudir o alumnado.

Anexo 8

Declaro que, no momento de formalizar a miña matrícula na Escola Oficial de Idiomas de Lugo ou na Sección de Sarria, estou informado de:

  1. A posta en marcha do grupo da miña elección dependerá do número mínimo de persoas inscritas que o xustifique.
  2. As datas de realización das probas parciais de xaneiro-febreiro e finais de xuño poderán realizarse en días e horas diferentes aos horarios ordinarios das clases do curso en que me matriculo.
  3. Na convocatoria extraordinaria de xuño poderán coincidir as probas de d distintos idiomas na mesma data e hora.
  4. Podo renunciar á matricula antes do 30 de abril deste curso sen ter dereito á devolución das taxas nin seguir asistindo ás clases.
  5. De non formalizar debidamente a miña matrícula (documentación, pagamento de taxas....), será nula.
  6. Perda da condición de alumno/a oficial: Por non se incorporar ás clases sen xustificación debidamente razoada perante a dirección da escola nos quince días seguintes ao inicio do curso académico. Implica perda do dereito a exames de xuño e setembro e que a praza poida ser ocupada por outro aspirante sen ter dereito á devolución de taxas (Circular 3/2018)
  7. Correo electrónico: O enderezo de correo electrónico que se faga constar no sobre de matrícula servirá para poñerse en contacto co alumnado, de acordo co regulado na Lei 39/2015. Ten, por tanto, a mesma validez que o correo ordinario.
  8. A matrícula en máis dun idioma na mesma franxa horaria poderá implicar que os meus exames de progreso coincidan
  9. No caso de discapacidade e necesitar adaptación, presentarei o Anexo V no prazo máximo dun mes a partir da data de finalización da matrícula.

Cando envíe o formulario, confirma que está de acordo e pode continuar realizando a súa matrícula.

Storie Napoletane

01/12/2021 18:00

As prazas para esta actividade son limitadas.

Para información e inscrición na actividade, escribir ao correo eoi.lugo.italiano@edu.xunta.gal antes do 26 de novembro.

Storie Napoletane

01/12/2021 10:30

As prazas para esta actividade son limitadas.

Para información e inscrición na actividade, escribir ao correo eoi.lugo.italiano@edu.xunta.gal antes do 26 de novembro.

Horario da biblioteca 2021-22

 

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

MAÑÁ

De: 11.00

A: 12.00

De: 10.00

A: 14.30

De: 10.00 a:12.00

De: 13.00 a:14.00

De: 09.30 a: 11.00

De: 12.00 a: 14.30

De: 09.00

A: 12.00

TARDE

De: 16.00

A: 20.00

De: 15:00 a 16:00

De: 18:00 a 19:00

De: 20:00 a 21:00

De: 16.00

A: 20.00

De: 15.00

A: 21.00

De: 15.00

A: 16.00

Ausencias do profesorado

Os grupos que se citan a continuación non terán clase ata novo aviso:

Chinés:

CH-A1-1

CH-A1-2

CH-A1-3

CH-B1.3-1

 A partir do 25 de outubro as ausencias do profesorado comunicanse unicamente a través da aplicación Centrosnet.

 

 

Syndiquer le contenu