RECLAMACIÓNS CUALIFICACIÓNS FINAIS

Submissions for this form are closed.

Obxeto

Alumnado que esté en desacordo coas cualificacións finaisPoderá presentar unha reclamación contra as cualificacións finais, por algún/s dos seguintes motivos recollidos no artigo 45 da Orde do 12 de xullo de 2011:

  •  A avaliación que se levou a cabo como resultado do proceso de aprendizaxe do alumnado non foi adecuada aos  obxectivos, contidos, criterios de avaliación e nivel, recollidos na correspondente programación didáctica.
  •  Os procedementos e os instrumentos de avaliación aplicados foron inadecuados, conforme o sinalado na programación didáctica.
  •  A aplicación dos criterios de avaliación establecidos na programación didáctica para a superación dos módulos non foi correcta.

A quen vai dirixido? 

Alumnado do centro de calquera réxime, ciclo e curso. O prazo de presentación é de 2 días hábiles a partir daquel en que se produza a comunicación da cualificación final.

Documentación a presentar

Esta documentación deberá ser cargada nesta aplicación ou entregada na secretaría.

  • ANEXO_Reclamación cualificacións finais (descargar aquí)
  • Copia do NIF/DOI/Pasaporte (escaneado ou fotografía lexible)

* As datas para a presentación de reclamacións son o 25 e 26 de Marzo 2021

 RECLAMACIÓN CUALIFICACIÓNS FINAIS

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo