Skip to Content

Formulario

COMPLETE O SEGUINTE FORMULARIO

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

Responsable do tratamento

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.

Secretaría Xeral Técnica.

Finalidades do tratamento

Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións

que permitan a mellora dos servizos prestados.

Lexitimación para o tratamento

Consentimento da persoa interesada.

Destinatarios dos datos

Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar  outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos

Contacto delegado de protección de datos e información adicional

 

https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

 

Introduza o seu nome

Introduza o seu primeiro apelido.

Introduza o seu segundo apelido

Introduza a súa dirección de correo electrónico.

Seleccione a familia profesional á que pertence.

Introduza o nome completo do ciclo formativo no que está matriculado.

Sinale o curso no que está matriculado/a.

Describa brevemente o asunto

Escriba aquí a súa suxestión, queixa ou reclamación.webform | by Dr. Radut