DOCUMENTOS

Documentos da planificación e xestión do centro.

PXA para o curso 2023/2024

 

Hai unha pequena modificación nos criterios de agrupamento para o comenzo da escolarización en Primaria; quedando como siguen e non como aparecen reflexados na PXA:

 

 

 

Agrupamento de alumnado / Comezo da escolarización en Primeiro de Primaria

 

 

 

 

Agrupamento do alumnado

 

 

Para agrupar en 1º curso :

 

   1- Orde alfabética respetando, na medida do posible, os grupos formados no EEI San Roque

 

 

2- Separación de alumnos/as de etnias determinadas, condutas disruptivas previamente diagnosticadas, … e calquera outra circunstancia que,

 

previa valoración do Departamento de Orientación, así o aconselle.

 

 

3- Buscar o consenso con cada familia para á escolarización de alumnado nado de partos múltiples.

 

 

4- Se o número de alumnos/as que optan pola materia de VSC é moi minoritario, e os recursos de

mestres/as son moi escasos, tratarase de agrupar ese alumnado nunha mesma aula.

 

 

Cando a escolarización se produce na metade dun curso ou etapa, o criterio prioritario é equilibrar o número

de alumnos entre distintos grupos dun mesmo nivel e / ou atender as razóns pedagóxicas que, previa consulta ao DO, determinen a conveniencia dunha ou outra aula.

 

 

 

 

 

 

 

AdxuntoTamaño
Plan de Convivencia.pdf275.68 KB
Plan Atención a Diversidade.pdf144.64 KB
Plan Orientación. 21-22.pdf103.38 KB
Proxecto Lingüístico.pdf222.57 KB
PEC-1-14. (1ª parte)pdf540.22 KB
PEC-15-27(2ª parte).pdf587.35 KB
Plan Dixital.pdf853.11 KB