Axudas e fondo libros

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2021/2022

RESUMO DO FONDO E DAS AXUDAS

Axuda para a adquisición de libros do alumnado de 1º e 2º de Primaria

  • Renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €; vale de libros 210 €
  • Renda per cápita igual ou inferior a 10.000 €; vale de libros de 140 €

Fondo solidario de libros para o alumnado de 3º e 4º de Primaria

Pode ser solicitada por todo o alumnado que vai a cursar 3º e 4º de primaria o vindeiro curso 2021/2022 independentemente da renda per cápita familiar. A asignación realizarase en orde inversa á renda familiar per cápita ata que se esgoten as existencias do fondo. Garantindo sempre un mínimo de 6 libros para o alumnado cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € e un mínimo de 4 libros para o alumnado cunha renda per cápita igual ou inferior a 10.000 €.

Para poder ser beneficiario do fondo solidario, o alumnado que cursou 3º e 4º debe devolver os libros recibidos no fondo no curso 2020/2021 ata o 22 de xuño.

Alumnado de 5º e 6º de Primaria

Libros dixitais do proxecto Edixgal.

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que empreguen libros e materiais didácticos específicos.

  • Renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €; vale de libros 210 €
  • Renda per cápita igual ou inferior a 10.000 €; vale de libros de 140 €

Axudas para a adquisición do material escolar

  • Renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €; vale de material de 50 €

 

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

 As solicitudes presentaranse na secretaría do centro en horario de 11:10 a 12:00 ata o 22 de xuño.

Cada familia presentará unha única solicitude para todos os fillos/as.

Tamén poden ser presentadas mediante a Sede Electrónica da Xunta, segundo o recollido na Orde do 20 de maio de 2021 que regula esta convocatoria. Neste caso é necesario presentar unha solicitude por cada alumno/a.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES

  • Anexos I e Anexo II debidamente cumplimentados e asinados.
  • Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros computables a data 31 de decembro de 2019.
  • No caso de que o solicitante e/ou os restantes membros se opoñan á consulta de datos, deberán de indicalo nos apartados correspondentes e presentar: Fotocopia dos DNI dos membros da unidade familiar, fotocopia da renda do 2019, e se é o caso dertificado de discapacidade.

INFORMACIÓN RELATIVA AO FONDO SOLIDARIO E ÁS AXUDAS PARA ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO E DE MATERIAL ESCOLAR.

AXUDAS MUNICIPAIS Á ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL. CURSO 2020/21

O concello de Vilagarcía de Arousa convoca a solicitude das axudas á escolarización en Educación Infantil para o curso 2020/2021.

Ao igual que o ano pasado hai dous prazos de presentación das solicitudes:

- Dende o día seguite a súa publicación no BOP (previsiblemente publicarase o 22 de xuño) ao 10 de Xullo de 2020

- Do 7 ao 19 de Setembro de 2020

A axuda é de 60 euros para a compra de material escolar.

A solicitude desta axuda realízase de forma telemática ou presencialmente no rexistro xeral do concello ou en Correos.

Bases da convocatoria e outra información

Distribuir contido