Axudas e fondo libros

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS E AXUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2024/2025

RESUMO DO FONDO E DAS AXUDAS

Axuda para a adquisición de libros do alumnado de 1º e 2º de Primaria

  • Renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €; vale de libros 240 €
  • Renda per cápita igual ou inferior a 10.000 €; vale de libros de 160 €

Fondo solidario de libros para o alumnado de 3º e 4º de Primaria

Pode ser solicitada por todo o alumnado que vai a cursar 3º e 4º de primaria o vindeiro curso 2024/2025 independentemente da renda per cápita familiar. A asignación realizarase en orde inversa á renda familiar per cápita ata que se esgoten as existencias do fondo. Garantindo sempre un mínimo de 6 libros para o alumnado cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 € e un mínimo de 4 libros para o alumnado cunha renda per cápita igual ou inferior a 10.000 €.

Para poder ser beneficiario do fondo solidario, o alumnado que cursou 3º e 4º debe devolver os libros recibidos no fondo no curso 2023/2024 ata o 21 de xuño.

Alumnado de 5º e 6º de Primaria

Libros dixitais do proxecto Edixgal.

Alumnado con necesidades específicas de apoio educativo que empreguen libros e materiais didácticos específicos.

  • Renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €; vale de libros 240 €
  • Renda per cápita igual ou inferior a 10.000 €; vale de libros de 160 €

Axudas para a adquisición do material escolar

  • Renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €; vale de material de 75 €
  • Renda per cápita igual ou inferior a 10.000 €; vale de material de 60 €

 

LUGAR E PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

 As solicitudes presentaranse na secretaría do centro en horario de 11:10 a 12:00 ata o 21 de xuño.

Cada familia presentará unha única solicitude para todos os fillos/as.

Tamén poden ser presentadas mediante a Sede Electrónica da Xunta, segundo o recollido na Orde do 7 de maio de 2024 que regula esta convocatoria (DOG 20 de Maio)  . Neste caso é necesario presentar unha solicitude por cada alumno/a.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA A TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES

  • Anexos I e Anexo IIdebidamente cumplimentados e asinados.
  • Fotocopia do libro de familia onde figuren todos os membros computables a data 31 de decembro de 2022.
  • No caso de que o solicitante e/ou os restantes membros se opoñan á consulta de datos, deberán de indicalo nos apartados correspondentes e presentar: Fotocopia dos DNI dos membros da unidade familiar, fotocopia da renda do 2022, e se é o caso dertificado de discapacidade.

INFORMACIÓN RELATIVA AO FONDO SOLIDARIO E ÁS AXUDAS PARA ADQUISIÓN DE LIBROS DE TEXTO E DE MATERIAL ESCOLAR.

AXUDAS MUNICIPAIS Á ESCOLARIZACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL. CURSO 2023/24

O concello de Vilagarcía de Arousa convoca a solicitude das axudas á escolarización en Educación Infantil para o curso 2023/2024.

O prazo de presentación das solicitudes e do 1 ao 30 de Setembro de 2023.

A axuda é de 70 euros para a compra de material escolar.

Bases da convocatoria e outra información

Anexos

Distribuir contido