Saltar navegación.
Colexio Público de Cariño

FONDOLIBROS 2024

21/05/2024 10:02
Europe/Madrid

Prazo para a presentación de solicitudes: 21/05/2024 ao 21/06/2024.

 

A solicitude farase a través do modeo que se recollerá na conserxería ou secretaría do centro ou neste enlace:

 

MODELO ED330B

 

ORDE do 7 de maio de 2024 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan as axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2024/25 (códigos de procedemento ED330B, ED330G e ED330H).

 

 

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica na aplicación "FONDOLIBROS" (https://wwwedu.xunta.gal/fondolibros) ou na sede electrónica da Xunta de Galicia a través do procedemento ED330B (usando chave 365, certificado dixital ou clave e usuario de educaión).

Opcionalmente pódense presentar na secretaría do centro.

Axuda para libros:

 

 • 0 alumnado de e 2° de Educación Primaria terá dereito á adquisición de vales para a compra de libros. 0 importe será o seguinte:

160 € para as rendas per cápita superiores a 6.000 € e igual ou inferior a 10.000 €


240 € para as rendas igual ou inferior a 6.000 €.

 

 • 0 alumnado de Educación Especial ou con discapacidade igual ou superior ao 65% terá dereito a vales para a compra de libros por importe de 300 € con independencia da renda.

 

 • 0 alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, o importe da axuda será o maior correspondente ao ensino e curso en que estea matriculado, con independencia da renda.

 

 • 0 alumnado de 3° e 4° de Educación Primaria terá dereito a axuda do fondo solidario de libros do propio centro. Teñen preferencia o alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia ou cunha discapacidade igual ou > 65 (con idependencia da renda obterán 6 libros). 0 resto de alumnado irá por orde inversa (de menor a maior importe) á renda per cápita da unidade familiar. Renda igual ou inferior a 6.000 € (6 libros), renda entre 6.000 e 10.000 e (4 libros).

 

 • 0 alumnado de Necesidades especifícas de apoio educativo (matriculado en 3°, 4°, 5° e 6º de Educación Primaria) terá dereito a vales para a compra de libros por importe de:

160 € (renda per cápita superior a 6.000 e igual ou inferior a 10.000 €)

240 € (renda igual ou inferior a 6.000€)

 

 

Axuda para material escolar:

Terá dereito o alumnado matriculado en educación primaria con renda per cápita familiar igual ou inferior a 10.000 €. Os importes serán os seguintes:

Renda per cápita superior a 6.000€ e inferior a 10.000€: 60 €
Renda per cápita é igual ou inferior a 6.000€: 75 €
Alumnado de educación especial, tutelado pola Xunta ou con discapacidade igual ou superior ao 65% con independencia da   renda:     
75 €    

 

 

 

Cálculo da Renda Familiar per cápita:

 • A referencia será o exercicio fiscal de 2022 (renda presentada no ano 2023).

 

 • A renda da unidade familiar será o resultado de sumar as rendas de cada un dos membros computables da familia que obteñan ingresos de calquera natureza, de conformidade coa normativa reguladora do imposto sobre a renda das persoas fisicas.  Cando se presentase declaración do imposto sobre a renda das persoas físicas no exercicio fiscal 2022 o importe é o resultado de sumar as celdas número 435 (base impoñible xeral) + 460 (base impoñible do aforro) e dividir polo número de membros da unidade familiar.

 

 • Os membros da unidade familiar que teñan discapacidade igual ou superior ao 33% ou percepción dunha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez ou a equivalente de clases pasivas computarán por 2 no cálculo da unidade familiar.

 

 • Nos casos de violencia de xenero non se teran en conta os ingresos do agresor para determinar a renda per capita da unidade familiar.

 

Cómputo da unidade familiar: forman parte da unidade familiar a 31 de decembro de 2022 (salvo violencia de xénero ou separación posterior con sentenza e custodia a un proxenitor) os seguintes:

 • Os pais non separados nin divorciados, ou no seu caso titor ou titores do alumnado
 • Os/as fillos/as menores de idade (salvo os emancipados)
 • Os/as fillos/as maiores de idade pero discapacitados ou incapacitados xudicialmente
 • Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos que convivan no domicilio familiar
 • Os proxenitores separados legalmente ou divorciados con custodia compartida forman unidade familiar cos fillos que teñan en común
 • A persoa (pai ou nai) que teña outra parella (e conviva con ela) formará unidade familiar coa persoa proxenitora do/a alumno/a (salvo custodia compartida)
 • Cando non exista vínculo matrimonial a unidade familiar será a constituída polo pai, nai e descendentes (segundo os apartados anteriores)

Documentación:

 • Solicitude asinada (Anexo I) e Anexo II (comprobación de datos)
 • Copia do Iibro de familia ( en casos excepcionais o certificado de convivencia ou informe dos servizos sociais ou equivalente do concello)
 • De ser o caso e estar nalgún dos seguintes supostos deberán xustificalo coa documentación correspondente :
  • Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador
  • Certificado grao discapacidade por órgano distinto da Xunta de Galicia
  • Violencia de xénero, resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada e resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela

 

Quedarán excluídos das axudas aqueles alumgs que non devolvan os libros adquiridos coas axudas no curso 2023/24 (0 prazo é ata o 21 de xuño) e os que superen os límites de renda

 

0 alumnado de 6° de Ed. Primaria que pasa para o Instituto presentará alí a solicitude (cando o fagan de forma presencial)

 

NOTA IMPORTANTE: No momento de entrega de vales, éstes só se entregarán aos asinantes da solicitude correspondente.

FESTIVAL LETRAS GALEGAS 2024

18/05/2024 00:09
Europe/Madrid

 Grazas a todos/as por compartir con nós o voso talento!!!

LETRAS GALEGAS 2024: LUÍSA VILLALTA

03/05/2024 22:27
Europe/Madrid

LETRAS GALEGAS 2024: LUÍSA VILLALTA

09/04/2024 17:25
Europe/Madrid

Nas seguintes ligazóns podedes atopar diferentes contidos e recursos lúdicos e didácticos sobre a autora homenaxeada este ano co gallo das Letras Galegas: LUÍSA VILLALTA.

 

 

 

ADMISIÓN ALUMNADO - Alumnado de novo ingreso para o CEIP Manuel Fraga Iribarne. Curso 2024-2025

02/04/2024 09:56
Europe/Madrid

Publicouse a lista das soliciotudes de novo ingreso no centro admitidos para o curso 2024-2025,

Unha copia da mesma está exposta no taboleiro do vestíbulo do centro.

Todas as solicitudes presentaras teñen praza asignada.

ADMISIÓN ALUMNADO - Reserva de praza para o CEIP Manuel Fraga Iribarne para alumnado de novo ingreso.

26/02/2024 10:15
Europe/Madrid

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto dende o 1 ao 20 de marzo (ambos inclusive) para todo o alumnado de novo ingreso no centro para o curso 2024/25

 

 • Alumnado de 4º educación infantil (3 anos): precisa entregar a solicitude (ED550B) e documento acreditativo da idade do/a alumno/a.

 

 • Alumnado de outros cursos procedente doutros centros: precisa entregar a solicitude (ED550B), documento acreditativo da idade e certificado de matrícula actual do/a alumno/a.

 

 A solicitude pódese descargar nos enlaces seguintes, cubrir manualmente e presentar presencialmente na secretaría do centro ou  ben entrar na aplicación de "admisión do alumnado", no apartado 2.2.4 (crear), cubrir dixitalmente, imprimir e presentala  igualmente no centro asinada manualmente.

Tamén se pode presentar telemáticamente a través da aplicación "admisionalumnado" para o que é preciso ter a chave 365 ou certificado dixital.

 O modelo pódese descargar nas ligazóns a continuación ou recollelo no centro (conserxería ou secretaría).

 

DOCUMENTACIÓN:

Xunto coa solicitude é preciso presentar a seguinte documentación:

 • Certificado de empadroamento do/a alumno/a e os seus proxenitores.
 • Fotocoipa do libro de familia (se houbese)
 • DNI, NIE ou Pasaportes dos proxenitores e do alumno (se houbese).

En caso de que no centro xa dispoñamos de copia desta documentación non é preciso volvela a presentar.

 

Modelo ED550B en galego

Modelo ED550B en castellano

Distribuir contido