Documentos

DOCUMENTACIÓN COVID CEIP JOSEFA ALONSO

O Equipo Docente do Ceip Josefa Alonso a través desta páxina web difunde a documentación requerida pola Consellería de educación ante a situación Covid que estamos a vivir.

A nosa ANPA está a espera de poder concretar aspectos en relación as actividades extraescolares e o servizo do comedor.

Esta documentación establece as actuacións a desenvolver no proceso de ensinanza-aprendizaxe no noso centro.

Salientar que este xoves 27 estes documentos poden sufrir modificacións pola reunión do Ministerio de educación e as Comunidades Autónomas.

Toda a Comunidade Educativa ten o dereito e obriga de coñecer estas actuación e facer as achegas que considere oportunas a través do correo electrónico ceip.josefa.alonso@edu.xunta.gal e dos seus órganos e asociacións de representación:

Claustro, Consello escolar e Anpa.

Así mesmo a difusión tamén se fará de xeito presencial, como así se recolle no Programa de Acollida do Ceip josefa Alonso no horario adxunto de REUNIÓNS FAMILIAS GRUPOS ESTABLES.

Se premedes en DOCUMENTACIÓN accederedes aos documentos Covid do noso centro e na seguinte presentación tedes un resumo dos aspectos máis significativos para o desenvolvemento deste inicio de curso.

Esta será a presentación dende a que abordaremos as reunións por grupos estables.

 DOCUMENTACIÓN

 

 

Adaptación-Priorización 3º trimestre Ceip Josefa Alonso ante o Estado de Alarma 2020

O Ceip Josefa informa a Comunidade Educativa da Adaptación-Priorización da Programación para o 3º trimestre no curso 2019-2020 na situación de Estado de Alarma.

 

CALENDARIO ELECTORAL PARA O CONSELLO ESCOLAR

Procédese á publicación do calendario electorar para a elección de membros do Consello Escolar.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DOS DIFERENTES CURSOS E MATERIAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARA O CURSO 2018/19

O Equipo Docente do CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO procede á publicación dos criterios de avaliación para os diferentes cursos e materias de Educación Primaria, que poden ser consultados nos arquivos adxuntos a esta entrada. 

 

Instrucións para determinar a promoción do alumnado do CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO no curso académico de 2018-2019.

Instrucións para determinar a promoción do alumnado do CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO no curso académico de 2018-2019.

 

O Equipo Docente do CEIP JOSEFA ALONSO DE ALONSO tal e como se recolle na ORDEN de 9 de xuño de 2016 pola que se regula a avaliación e a promoción do alumnado que cursa educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, establece as seguintes pautas para determinar a promoción do seu alumnado:

 

1.            Ao final de cada un dos cursos, e como consecuencia do proceso de avaliación, o Equipo Docente do grupo, na sesión de avaliación final, decidirá sobre a promoción do alumnado. A decisión adoptarase de forma colexiada, tendo en conta os criterios de promoción establecidos no centro e tomando especialmente en consideración a información e o criterio do titor/a e do Departamento de Orientación para coñecer aspectos de índole emocional.

 

Os criterios a ter en conta para o Equipo Docente do Ceip Josefa Alonso son:

 

O alumnado promocionará ao curso seguinte agás nos seguintes casos:

 

o        Con dúas materias instrumentais (lingua galega, lingua castelá e matemáticas) suspensas. Coa proba obxectiva de mínimos esixibles do curso correspondente suspensa. Devandita proba será administrada e avaliada por un docente que non lle dea clase ao alumno/a coa finalidade de ser o máis obxectivos posibles.

o        Con tres materias suspensas non instrumentais.

o        Cunha materia instrumental suspensa e dúas non instrumentais. Coa proba obxectiva de mínimos esixibles do curso correspondente suspensa. Devandita proba será administrada e avaliada por un docente que non lle dea clase ao alumno/a coa finalidade de ser o máis obxectivos posibles.

2.            A decisión tomada polo Equipo Docente será informada aos titores legais do alumnado.

3.          O alumno terá acceso ao curso ou á etapa seguinte cada vez que se considere que logrou a progresión adecuada nos obxectivos fixados e que alcanzou o grao adecuado de adquisición das competencias correspondentes.

Os informes das avaliacións individualizadas do terceiro ano de educación primaria e do final da educación primaria teranse en conta, de ser o caso, de acordo coa súa natureza informativa e orientadora, de acordo co establecido no artigo 12.8 do Decreto 105/2014, de 4 de setembro, que establece o plan de estudos de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

4.             Cando un estudante non promocione, deberá permanecer un ano máis no mesmo curso. Esta medida pode ser adoptada só unha vez durante a etapa e debe ir acompañada dun plan específico de reforzo ou recuperación e apoio.

PROCEDEMENTO PARA AS RECLAMACIÓNS DAS CUALIFICACIÓNS FINAIS NOS CENTROS

NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO

REGULAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR

REGULAMENTO DO COMEDOR

Distribuir contido