Fondo Solidario de Libros e Axudas para Material Escolar 2022-23

Ábrese o prazo desde o 19 de maio ao 22 de xuño para solicitar a participación no Fondo Solidario de Libros e nas Axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2022-23

Aquí tedes un resumo da información máis importante. 

Consulta completa no DOG de 18 de maio de 2022

Pódese participar desde www.edu.xunta.gal/fondolibros

O vindeiro luns 16 de maio NON é lectivo no noso centro

Lembramos á comunidade educativa que o vindeiro luns 16 de maio NON é lectivo no noso centro. 

O Calendario Escolar 2021-22 establece que en cada Concello ten que haber 2 días NON lectivos específicos. No noso centro foron o 11 de novembro (festivo na cidade de Ourense) e o 16 de maio de 2022, tras acordo tomado en outubro de 2021 por Claustro e Consello Escolar. 

Listaxes Definitivas de Admitidos para o Curso 2022/2023

Anunciamos a publicación das listaxes DEFINITIVAS de admitidos no noso centro para o Curso 2022/2023.

Son coincidentes coas listaxes provisionais e inclúen a todo o alumnado que presentou a instancia en prazo. 

Debido á Lei Orgánica de Protección de Datos as listaxes so se poden consultar nos taboleiros interiores do Centro, ou ben chamando ao noso teléfono (988 - 783060 ) indicando o DNI dalgún dos proxenitores e o número que aparece na fotocopia da instancia no rexistro de entrada. 

Tamén é posible consultar as listaxes na propia aplicación da Consellería:

https://edu.xunta.es/admisionalumnado/

Se as familias dispoñen de Certificado Dixital, DNI electrónico ou Chave365 poden acceder a todos os datos da súa solicitude.

Listaxes Provisionais de Admitidos para o Curso 2022/2023

Anunciamos a publicación das listaxes PROVISIONAIS de admitidos no noso centro para o Curso 2022/2023.

TODAS as solicitudes presentadas dentro do Prazo de Admisión (1 a 21 de marzo) teñen asignada praza.

As solicitudes presentadas fora de prazo recibirán comunicación directa desde os responsables de Escolarización e non aparecen nas listaxes provisionais, pero non deberían ter problema en asignación de praza xa que dispoñemos de vacantes. 

Debido á Lei Orgánica de Protección de Datos as listaxes so se poden consultar nos taboleiros interiores do Centro, ou ben chamando ao noso teléfono (988 - 783060 ) indicando o DNI dalgún dos proxenitores e o número que aparece na fotocopia da instancia no rexistro de entrada. 

Tamén é posible na propia aplicación da Consellería:

https://edu.xunta.es/admisionalumnado/

Se as familias dispoñen de Certificado Dixital, DNI electrónico ou Chave365 poden acceder a todos os datos da súa solicitude. 

A listaxe DEFINITIVA sairá publicada o 13 de maio. 

O CONCELLO DE OURENSE CONVOCA AXUDAS PARA LIBROS DE EDUCACIÓN INFANTIL E COMEDORES ESCOLARES - CURSO 2022-2023

A Concellería de Asuntos Sociais do Concello de Ourense informa que no BOP do día 16 de abril de 2022 saíu publicada a convocatoria para a petición de axudas de libros de educación infantil el comedores escolares para o curso 2022-23.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 18 de abril ao 6 de maio, ambos os dous incluídos.

As instancias pódense recoller na Oficina de Atención Cidadá (Praza San Martiño 2- baixo), nas oficinas municipais da Rúa Bispo Carrascosa 8 e en todas as UNIS de Benestar Social.

Toda a información destas axudas pódese consultar na páxina web do Concello de Ourense (www.ourense.gal), no apartado Áreas->Asuntos Sociais. 

Aí están as bases reguladoras e os Anexos (imprescindible encher e asinar os Anexos I, II e III

DIRECTRICES SOBRE O USO DAS MÁSCARAS NO ÁMBITO EDUCATIVO NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

A Dirección Xeral de Saúde Pública emite o 20 de abril de 2022 un comunicado coas directrices sobre o uso de máscaras no ámbito educativo.

O resumo quedaría así:

OBRIGATORIO

• Transporte escolar (salvo excepcións)

RECOMENDADO PERO NON OBRIGATORIO

• Persoal traballador do centro educativo.

• Alumnado do centro educativo.

• Centros de Educación Especial que dispoñen de servizo de residencia. (◦ Persoas traballadoras. ◦ Visitas cando estean en zonas compartidas.)

• Casos sospeitosos e confirmados de COVID-19 e contactos estreitos de casos.

Podes consultar o documento completo no seguinte enlace:

Directrices sobre uso de máscaras

ADMISIÓN ALUMNADO 2022-23

Rematado o prazo ordinario de admisión para o curso 2022-23 que durou do 1 ao 21 de marzo nos centros educativos de Galicia,

anunciamos que todas as solicitudes entregadas en prazo foron admitidas e non hai que pasar a fase de baremación en ningún curso.

O día 22 de abril recibiremos as listas provisionais de admitidos, que estarán publicadas nos taboleiros interiores do colexio, tal como indica a lei de Protección de Datos. 

Tamén poderán consultarse vía telefónica no 988 78 30 60 indicado o DNI dun proxenitor e o número de rexistro que aparece na fotocopia-resgardo que lles foi entregadas ás familias. 

Comunicado da Consellería de Educación sobre o uso de máscaras nos patios

Comunicación conxunta das Consellerías de Sanidade e Educación sobre a recomendación do uso de máscaras nos patios dos centros educativos - 18/03/2022

O subcomité clínico que asesora á Xunta de Galicia na xestión da pandemia pola covid-19, vén de acordar na súa xuntanza de onte, deixar de recomendar o uso das máscaras nos espazos ao aire libre dos centros educativos da comunidade.

Información para alumnado de 6º

O I.E.S. "O Couto" infórmanos de que todo o alumnado do CEIP "O Couto" que solicitou reserva de praza no período indicado para iso, nos meses de xaneiro e febreiro, ten garantida esta praza para o curso 2022-23.

Lémbrase que todo o alumnado que supere a etapa de Educación Primaria ten que facer a matrícula correspondente nos Centros de Educación Secundaria a partir do 25 de xuño de 2022

Procedemento de Admisión de Alumnado para o curso 2022-23

Entre os días 1 e 21 de marzo estará aberto o prazo de admisión nos centros escolares para o vindeiro curso 2022/23

Este procedemento vai dirixido a todo o alumnado que entra por primeira vez no sistema educativo, así como os de Infantil, Primaria, ESO e de Bacharelato que desexan cambiar de centro escolar, sempre que haxa prazas dispoñibles

 

Os trámites poden realizarse vía telemática na aplicación informática creada para tal fin: https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado
 

VACANTES NO CEIP "O COUTO" CURSO 2022/2023

 

Cursos

Unidades

Postos escolares

Vacantes ofertadas

NEEAE

4º Infantil

2

50

50

6

5º Infantil

2

50

26

0

6º Infantil

2

50

9

0

1º Primaria

2

50

10

6

2º Primaria

2

50

8

0

3º Primaria

2

50

7

0

4º Primaria

2

50

3

0

5º Primaria

2

50

5

0

6º Primaria

2

50

0

0

 

CALENDARIO ADMISIÓN CURSO 2022/2023

 

Normativa Básica:

Decreto 13/2022, do 3 de febreiro

Orde 12 de marzo de 2013, modificada o 25 de xaneiro de 2017

 

Prazos
Do 1 ao 21 de marzo de 2022, ambos incluídos.

 

Modos de presentación da solicitude

A solicitude pode presentarse de 3 maneiras

a) Cubrindo o modelo Anexo II - ED550B, que podes descargar aquí ou cubrir no centro en horario de 9h a 14h

b) Entrando na aplicación, https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado, cubrir a instancia e presentar copia e documentos no centro, en horario de 9h a 14h

c) Entrando na aplicación, https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado e acceder con Certificado Dixital, Chave365 ou calquera outro medio de acreditación. Neste caso non hai que acudir ao centro, salvo para correxir erros.


Documentación que se debe presentar

(Máis información no seguinte enlace-> Sede Electrónica - Procedemento ED550B)

 

1-  Solicitude - Anexo II. (A. 14) --> Modelo de solicitude de admisión 

2-  Fotocopia do DNI do solicitante e dos membros computables da unidade familiar (só cando estes deneguen a súa consulta)  (A. 16.1)

3-  Certificado de matrícula expedido polo centro no que cursa estudos actualmente. (A. 16.1).

4- Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, onde conste a custodia do menor, se é o caso.

 

Outras informacións:

IPREM --> O IPREM 2022 é o mesmo que o de 2021, 2020, 2019 e podes consultalo aquí -> Criterios para cálculo de IPREM

LETRAS DESEMPATE --> Resolución de 23 febreiro 2022 para determinar as letras de desempate

 

Criterio complementario:

1 punto por ter irmáns no CEIP O Couto. Acreditarase presentado orixinal e copia (de todas as páxinas escritas) do libro de familia.

 

 

Calendario:

 

Do 24 de marzo ao 6 de abril de 2022, ambos inclusive (sempre que a demanda supere a oferta de prazas):

O 23 de marzo, nesta mesma páxina, indicaranse aqueles cursos nos que se superou a demanda.

As persoas que reciban o aviso de tal circunstancia, poderán achegar, voluntariamente, a  documentación acreditativa dos criterios de baremo que indicaron na solicitude de admisión (nos casos de renda, domicilio fiscal, familia numerosa ou discapacidade recoñecida pola Xunta de Galicia, só cando deneguen a súa consulta).

 

22 de abril de 2022:

Publicarase no taboleiro de anuncios e nesta páxina web a resolución provisional do alumnado admitido e non admitido (as persoas interesadas no procedemento poderán consultar na secretaría do centro as puntuacións desagregadas dos criterios de baremo).

A resolución provisional poderá recorrerse perante o Consello Escolar no prazo de 5 días hábiles contados dende o día seguinte á publicación da resolución provisional

 

13 de maio de 2022:

Publicarase no taboleiro de anuncios e nesta páxina web a resolución definitiva do alumnado admitido e non admitido .

Contra a resolución definitiva poderase interpór recurso de alzada ante o/a Xefe/a Territorial da Consellería de Cultura, Educación e Universidade de Ourense, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.

 

Importante:

Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O incumprimento desta norma implicará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

O alumnado que presente solicitude de admisión neste CEIP O Couto, deberá comunicalo ao centro no que actualmente cursa estudos.

 

Área de influencia do centro:

Comprende a Estrada Madrid-Vigo dende o río Miño ata a altura da rúa da Menta, rúa da Menta, rúa das Meigas, camino do Lobishome, avda. de Portugal ata confluencia coa rúa Irmáns Xesta, rúa Irmáns Xesta, marxe esquerda do río Barbaña dende a rúa irmáns Xesta ata avenida de Prdo de Cela, avda. de Pardo de Cela ata a Ponte , avda. da Ribeira Sacra dende avda. Pardo de Cela ata confluencia coa estrada Madrid-Vigo. Todas as rúas interiores dentro deste límite.

Áreas limítrofes: as áreas de influencia do CEIP Vista Hermosa, CEIP Manuel Luis Acuña, CEIP As Mercedes, CEIP Curros Enríquez e CEIP A Ponte.

 

 

Servizos complementarios ofertados

Comedor e acollida temperá diarios ofertados e xestionados pola ANPA (anpacouto@yahoo.es

 

 

MATRÍCULA: O prazo será do 20 de xuño ao 30 de xuño de 2022

 

Distribuir contido