Libros de texto

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA LIBROS E MATERIAL PARA O CURSO ESCOLAR 2022-2023

Convocatoria do fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial para o curso escolar 2022/2023

 

O prazo para solicitar as axudas remata o vindeiro 22 de xuño, último día lectivo.

 

CALES SON AS PRINCIPAIS NOVIDADES DA CONVOCATORIA DESTE ANO?

- En 3º e 5º de Primaria permitirase a substitución dos libros de texto para a adaptación dos currículos que establece a Lei orgánica 3/2020, do 29 de decembro, de modificación da Lei orgánica de educación (LOMLOE).
En 4º manteranse os libros de texto do curso 2021/2022 xa que a adaptación dos currículos da LOMLOE farase efectiva para o curso 2023/24

- Terase en conta a situación persoal e a composición da unidade familiar a 31 de decembro de 2020.

 

QUEN PODE SOLICITAR?

CURSO 2022/2023

Axudas para mercar libros

Axudas material escolar

Fondo libros

1º de primaria

x

x

 

2º de primaria

x

x

 

3º de primaria

 

x

x

4º de primaria

 

x

x

5º de primaria

 

x

 

6º de primaria

 

x

 

 

 

COMO SE PRESENTAN AS SOLICITUDES?

Hai tres formas de presentar as solicitudes:

  1. -Descargar os impresos (Anexo I e Anexo II) ou chamar ao centro e pedir que vos enviemos os impresos polo voso/a fillo/a. Despois entregalos cubertos na secretaría do Centro ou envialos a través do voso/a fillo/a. Neste caso cubrirase unha mesma solicitude para todos os fillos e fillas matriculados no mesmo centro.

  2. -A través de internet accedendo á aplicación Fondolibros  (https://www.edu.xunta.es/fondolibros ) identificándose coa Chave365 ou con certificado dixital e cubrindo todos os apartados da solicitude, logo gardar obtendo así o número de solicitude. Imprimir e presentar na Secretaría do centro.

  3. -A través de internet accedendo á aplicación Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros ) identificándose coa Chave365 ou con certificado dixital e cubrindo todos os apartados, logo gardar obtendo así o número de solicitude. Presentar a solicitude gardada na Sede Electrónica da Xunta de Galicia utilizando a Chave365 ou o certificado dixital.

 

A CANTO ASCENDEN AS CONTÍAS DAS AXUDAS?

Axudas para mercar libros de texto (1º e 2º de primaria)

Renda per cápita igual ou inferior a 6.000 Euros

Renda per cápita superior a 6.000 Euros e igual ou inferior a 10.000 Euros

210,00 Euros

140,00 Euros

 

Axudas para mercar material escolar (1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º de primaria)

Renda per cápita igual ou inferior a 6.000 Euros

50,00 Euros

 

Concesión de libros do fondo solidario (3º e 4º de primaria)

Renda per cápita igual ou inferior a 6.000 Euros

Renda per cápita superior a 6.000 Euros e igual ou inferior a 10.000 Euros

6 libros

4 libros

 

CANTOS LIBROS LLE CORRESPONDE AO ALUMNADO QUE VAI CURSAR 5º E 6º DE PRIMARIA

O alumnado de 5º e 6º de primaria estará integrado no proxecto Edixgal e non utilizará libros de texto.

 

QUE DOCUMENTACIÓN HAI QUE PRESENTAR?

-Solicitude: Anexo I e Anexo II

-Copia do libro de familia onde figuren todos os membros da unidade familiar.

-En caso de separación ou divorcio, sentenza xudicial ou/e convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.

-Certificado ou volante de convivencia no caso de que a situación non sexa a que reflicte o libro de familia.

-Calquera outro documento que acredite a pertenza de persoas á unidade familiar, situacións de violencia de xénero, situación de acollemento, etc.

(Todos os documentos presentados deberán reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2019)

 

CANDO REMATA O PRAZO PARA PRESENTAR AS SOLICITUDES?

 O prazo remata o 22 de xuño.

 

ONDE TEN QUE PRESENTAR A SOLICITUDE O ALUMNADO QUE VAI PARA A ESO?

O alumnado que realizou a reserva de praza no centro adscrito (IES MENDIÑO) ten que presentar alí a solicitude. Recoméndase chamar para pedir información TEL:886 110 590

 

QUE EXERCICIO FISCAR HAI QUE TER EN CONTA PARA CALCULAR A RENDA PERCÁPITA?

A renda per cápita hai que calculala sobre o exercicio fiscal de 2020

 

COMO SE CALCULA A RENDA PER CÁPITA?

A renda per cápita calcúlase sumando as rendas de cada un dos membros computables da unidade familiar e dividindo entre o número de membros que a forman. Contan por dous as persoas con discapacidade igual ou superior ao 33% e as pesoas que perciban unha pensión da Seguridade Social por incapacidade permanente nos graos de total absoluta ou gran invalidez ou a equiialente de clases pasivas.

Para os membros da unidade familiar que presentaron declaración calcúlase a renda sumándo os recadro 435+ 460 da declaración do ano 2020

Para osmembros da unidade familiar que non presentaron declaración teranse en conta os ingresos percibidos en 2020.

 

QUE INGRESOS TEÑO QUE TER EN CONTA SE NON FIXEN A DECLARACIÓN DE RENDA NO ANO 2020?

Teranse en conta os ingresos facilitados pola Axencia Estatal de Administración Tributaria solicitando un certificado de imputacións de renda.

 

QUE MEMBROS FORMAN PARTE DA UNIDADE FAMILIAR

- Os pais/nais ou titores/as non separados legalmente nin divorciados.

- Os/as fillos/as menores de idade.

- Os/as fillos/as solteiros menores de 25 anos e que convivan no domicilio familiar.

- Os/as fillos/as maiores de idade discapacitados suxeitos á patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

- Os proxenitores separados legalmente ou divorciados sempre que haxa custodia compartida.

- En caso de separación ou divorcio sen custodia compartida, só formará parte da unidade familiar o proxenitor/a co que convive o alumno/a.

- As persoas que por novo matrimonio ou por unión de feito ou análoga, viva no domicilio familiar coa persoa proxenitora do alumno/a

  

CANDO HAI QUE DEVOLVER OS LIBROS DO FONDO DO ACTUAL CURSO?

Antes do 22 de xuño, coincidindo co último día lectivo.

 

 

Powered by Drupal - Design by artinet