Novas

AULA MATINAL E COMEDOR

MAÑÁ DÍA 9 AS 8:00 COMEZARÁ A AULA MATINAL E O COMEZDOR DARÁ COEMZO O VINDEIRO LUNS 13.

 

AULA MATINAL

MEDIDAS COVID AULA MATINAL

1 HORA AULA MATINAL

1 HORA E MEDIA AULA MATINAL

 

COMEDOR

INFORMACIÓN E APLICACIÓN

SOLICITUDE DE INSCRIPCIÓN ENVIADE A info@alimentacionsaludablegallega.com

A empresa Alimentación Saludable Gallega S.L. será a encargada dos comedores escolares .

 

A alta no servizo realizarase a través da APP Colechef da que acompañamos nota informativa explicando os pasos a dar. Para ampliar información podedes dirixirvos ao seu email info@alimentacionsaludablegallega.com . Para os/as alumnos/as que queiran empezar o 13 de setembro o prazo remataría o 10 de setembro. 

 

O prezo do comedor será de 3,80 €.

 

Excepcionalmente para aquelas familias que non poidan facer a solicitude a través da aplicación, poden realizalo co modelo de solicitude do ano pasado.

 

5.- Os comedores escolares iniciarán a súa actividade o luns 13 de setembro.

Xunto nota informativa sobre App colechef e a súa utilización

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022

A orde do 6 de maio de 2021, establece as instrucións para solicitar axudas de material escolar para o próximo curso 2021-2022.

Esta axuda está destinada ao alumnado que estará matriculado en Educación Primaria (de 1º a 6º) o vindeiro curso. O alumnado que actualmente cursa 6º de Primaria e fixo a solicitude de reserva para Secundaria, deberá presentar a solicitude no IES de destino.

Só as familias con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€ terán dereito a esta axuda, que se concreta nun vale por 50€.

O prazo de solicitudes estará aberto ata o día 22 de xuño de 2021.

A solicitude poderá presentarse de dous xeitos:

1. Cubrila directamente na Sede Electrónica da Xunta de Galicia: Procedemento ED330B. Con certificado electrónico ou con Chave 365.

2. Descargar o impreso Anexo I e II para cubrilo, asinalo e entregalo no centro para a súa tramitación. Poderá recollerse tamén na Conserxería.

A solicitude deberá reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2019.

A documentación a entregar será:

 • Solicitude cuberta e asinada.
 • Fotocopia do Libro de Familia.
 • No caso de separación ou divorcio, fotocopia da última sentencia ou convenio regulador, onde conste a custodia do/a menor.
 • No caso en que a unidade familiar non coincida, certificado de convivencia.
 • No caso de discapacidade, certificado do/a alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración Autonómica.
 • De ser o caso, documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTAXE PROVISIONAL DE ADMITIDOS/AS

Xa está publicada no taboleiro do centro a listaxe provisional de alumnado admitido para o curso 2021-2022.

Lembramos que todas as solicitudes de reserva de praza foron admitidas.

ADMISIÓN ALUMNADO CURSO 2021-2022

O próximo luns, 1 de marzo , comeza o procedemento de admisión de novo alumnado para o curso 2021-2022, que estará aberto ata o 22 de marzo.

A oferta de prazas está no taboleiro de centro e tamén se achega aquí en documento adxunto.

Para solicitar unha praza deberase cubrir o formulario Anexo II (adxunto máis abaixo ou en conserxería) e presentalo no centro (con cita previa) ou ben, de xeito telemático, con algunha destas opcións:

Documentación a entregar:

 • Solicitude de Admisión (Anexo II)
 • Fotocopia do libro de familia e/ou dos DNIs d@s proxenitor@s e d@ alumn@.
 • Volante de empadroamento (solicítase no Concello)

Prazos:

 • Presentación de documentación adicional se hai que baremar: do 25 de marzo ao 5 de abril.
 • Publicación de listas provisionais de admitidos e non admitidos: 23 de abril.
 • Reclamación ás listas provisionais: Do 26 de abril ao 3 de maio.
 • Publicación de listas definitivas de admitidos e non admitidos: 14 de maio.
 • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

Para solicitar a cita previa ou máis información:

Para acceder ao centro:

 • Contar coa cita previa
 • Entrar pola porta do comedor e agardar a quenda para ser atendid@.
 • Levar máscara e utilizar o xel hidroalcohólico.

Normativa: Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

 

HORARIOS CONFINAMENTO

Anexo 1 do Plan de Continxencia do centro

 

De acordo coa Resolución conxunta da Secretaría Xeral Técnica e da Secretaria Xeral de Educación e Formación Profesional, do 2 de novembro de 2020, pola que se aproba o Plan de Continxencia ante  posibles peches de aulas ou centros educativos no contexto da Covid-19 nos centros de ensinonon universitario sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2020-2021, este documento concreta os horarios do alumnado e profesorado de 3º a 6º curso de Educación Primaria en caso de corentena nunha aula ou de confinamento total.

A carga lectiva incluída nestes horarios respecta o mínimo do 60% para cada materia establecido na devandita Resolución, aínda que na práctica poderá ampliarse en función das necesidades de cada grupo (dificultades de conexión conxunta, coincidencia de horarios entre irmáns, incompatibilidade do horario coa conciliación familiar e laboral…) Chegado o caso, as titoras estarán en contacto coas familias e co profesorado especialista para facilitar o acceso de todo o seu alumnado.

Tendo en conta a experiencia do confinamento anterior, consideramos que podería ser máis operativo e práctico para o alumnado o agrupamento das sesións correspondentes a cada materia no mesmo día, respectando no posible o horario presencial no caso das especialidades, por se é só unha aula a que ten que confinarse, xa que o profesorado especialista tería que continuar co seu horario habitual no resto dos cursos. Isto favorecería ter o tempo necesario para transmitir as explicacións e instrucións necesarias en cada materia, evitando os cortes e as dificultades que se producen habitualmente no establecemento das conexión virtuais. Sen esquecer que, respectando o proxecto educativo do centro, as propostas que se fagan ao alumnado buscarán o desenvolvemento das competencias e a interdisciplinariedade. Por iso, cada materia non se traballaría só no momento establecido no horario, senón que haberá distintas propostas na aula virtual que o profesorado explicará no tempo establecido para iso.

Sen embargo, de acordo coas instrucións recibidas, incluimos a continuación os horarios oficiais entregados á inspección educativa, facendo constar que de acordo co principio de autonomía do centro, estes poderán sufrir modificacións en función das necesidades do alumnado e das súas familias, en base a criterios de calidade, equidade e diversidade. Tamén poderán verse adaptados para respectar a liña de traballo do centro, que se caracteriza polo emprego de metodoloxías activas como o ABP, as tarefas interdisciplinares ou a aprendizaxe cooperativa.

No caso de Educación Infantil e 1º e 2º de Primaria arbitraranse medios máis intuitivos como blogs ou SITES para presentar as propostas de traballo.

Horarios de 3º a 6º de Primaria:

 

 

3º Primaria

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

9:30

Matemáticas

Lingua Castelá

Inglés

Matemáticas

CC. Naturais

10:20

CC. Sociais

Ed. Física

Inglés

Lingua Castelá

CC. Sociais

11:10

Lingua Castelá

Matemáticas

Matemáticas

Ed. Musical

Lingua Galega

12:00

 

 

 

 

 

12:30

Valores/Relixión

Lingua Galega

CC. Sociais

Lingua Galega

Inglés

13:40

Lingua Galega

Ed. Plástica

CC. Naturais

Lingua Castelá

Ed. Física

60% conexión + 40% tarefas

 

 

4º Primaria

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

9:30

Matemáticas

Matemáticas

Lingua Castelá

Lingua Castelá

CC. Naturais

10:20

Matemáticas

CC. Sociais

Matemáticas

Lingua Galega

CC. Sociais

11:10

Ed. Física

Inglés

Valores/Relixión

Ed. Física

Inglés

12:00

 

 

 

 

 

12:30

Lingua Castelá

Lingua Galega

Inglés

Ed. Musical

Lingua Galega

13:40

Lingua Castelá

Lingua Galega

CC. Naturais

Lingua Galega

Ed. Plástica

60% conexión + 40% tarefas

 

 

5º Primaria

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

9:30

Ed. Física

Lingua Castelá

Lingua Galega

Lingua Galega

Lingua Castelá

10:20

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Lingua Galega

Matemáticas

11:10

Valores/Relixión

Inglés

Matemáticas

Matemáticas

Inglés

12:00

 

 

 

 

 

12:30

Lingua Galega

Ed. Musical

Lingua Castelá

Ed. Física

CC. Naturais

13:40

CC. Sociais

Ed. Plástica

Lingua Castelá

CC. Naturais

CC. Sociais

60% conexión + 40% tarefas

 

 

6º Primaria

Luns

Martes

Mércores

Xoves

Venres

9:30

Lingua Galega

Matemáticas

Lingua Galega

Matemáticas

Ed. Física

10:20

Matemáticas

Lingua Castelá

Matemáticas

Lingua Castelá

Inglés

11:10

Matemáticas

Ed. Física

Inglés

Lingua Galega

Lingua Galega

12:00

 

 

 

 

 

12:30

Inglés

Ed. Plástica

Valores/Relixión

CC. Naturais

CC. Naturais

13:40

CC. Sociais

Ed. Musical

Lingua Castelá

CC. Sociais

CC. Sociais

60% conexión + 40% tarefas

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN COVID

ESCOLA DE FAMILIAS

O CEIP A Rúa, en colaboración co Centro Municipal de Benestar Social e a ANPA, convídante a unha charla informativa sobre a ESCOLA DE FAMILIAS.

 

Data: Mércores, 21 de outubro.

            Hora: 18.00 horas.

Lugar: Salón de Plenos do Concello.

 

Podo criar sen berrar todo o día? E educar dende o afecto?

Como podo comunicarme dun xeito eficaz?

De que maneira podemos mellorar a estabilidade emocional e as relacións familiares?

Que fago para ter autocontrol nunha situación de crise?

 

A estas preguntas e a outras referidas ao benestar familiar pretendemos darlle respostas nas escolas de familias, un espazo onde podes preguntar, falar si te apetece, no que te escoitan e onde podes escoitar a outras persoas con intereses similares aos teus.

Si estás interesada/o en acudir á charla, ou non podes vir pero si que te interesaría asistir á ESCOLA DE FAMILIAS, enche e reenvía o seguinte cuestionario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoRTh3Yro2mebFAOTUQ0B4EbId9hiYMAz2-iaLftWJz-aSEg/viewform?usp=pp_url

O primeiro día


Por fín chegou o día da volta á clase! 

É certo que todo e moi distinto: cambiaron as normas, os espazos, a organización, os horarios, incluso as caras nas que agora só vemos os ollos. Pero o que non cambiou foi a ilusión de volver a compartir sorrisos, momentos, experiencias e emocións.

Quixemos facer un recibimento distinto, aproveitando o patio e o bo día que tivemos. Cada titora agardou ao seu grupo nun espazo determinado.


Sen esquecer as medidas de seguridade: máscara, distancia e lavado frecuente de mans.

 

Despois fomos ás clases e puxémonos ao día coas novas normas que temos que seguir:

 

 

 

 Un gran día!!!

COMEDOR ESCOLAR 2020-2021

Achégannos dende o Concello a seguinte información:

Inicio : Mércores 16 de setembro 2020

Funcionamento :

A hora límite para recollida dos/as nenos/as é as 15:30 horas.

Prégase as familias puntualidade na recollida dos/as nenos/as.

As nais e pais non poderán acceder ao comedor escolar e seguirán as instruccións que dende o centro se den para a recollida dos menores.

A disposición das mesas e dos postos de comedor cumpren a normativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional da Xunta de Galicia.

Prezo: 3,80 € menú/día

Empresa responsable do servizo: Alimentación saludable Gallega S.L.

DECLARACIÓN RESPONSABLE E ENQUISA DE AUTOAVALIACIÓN COVID-19

Como xa explicamos nas xuntanzas iniciais, cada familia deberá asinar, no inicio do curso, unha Declaración Responsable na que se compromete a realizar cada día ao/á neno/a a Enquisa de Autoavaliación Clínica do COVID-19.

Powered by Drupal - Design by artinet