Secretaría

ADMISIÓN DO ALUMANDO

Dende o Equipo Directivo, comunicamos que: Todos os nenxs que realizaron a prematricula no CEIP A RÚA foron admitidos, sendo publicados os seus nomes no tablón de anuncios do centro.

Fondo solidario, axudas libros de texto e material escolar

A Consellería vén de publicar a Orde do 12 de maio, pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21 (código de procedemento ED330B).

 

Destinatarios das axudas

As axudas para Material Escolar están destinadas ao alumnado matriculado de 1º a 6º de Educación Primaria no curso 2020-2021, cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000€ (no ano 2018). O importe da axuda é de 50 €.

O alumnado que está actualmente en 6º, deberá presentar a solicitude no instituto onde vaia estar matriculado no curso 2020-2021.

 

Presentación de solicitudes

A solicitude atópase na aplicación FONDOLIBROS. Unha vez cuberta e asinada, obterase un número de solicitude. Para presentala hai dúas opcións:

Se algunha familia non ten forma de imprimila, tamén haberá solicitudes impresas no centro, pero nestas circunstancias e por seguridade sanitaria, recomendamos facelo de xeito telemático.

 

Prazo de presentación:

Dende o 20 de maio ao 19 de xuño

O horario de atención ao público na Secretaría do centro para este procedemento será de 10:30 ás 13:00.

 

Documentación a presentar (autorizando a consulta telemática)

 • Impreso de solicitude: Anexo I e Anexo II
 • Fotocopia do Libro de Familia ou documento equivalente onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.
 • De ser o caso: Sentenza xudicial de separación e/ou convenio regulador, Certificado de Convivencia ou Certificado de defunción
 • De ser o caso: Certificado do grao de discapacidade.
 • De ser o caso: Documentación xustificativa de violencia de xénero

Toda a documentación fai referencia á situación real a 31 de decembro de 2018

 

Publicación

 • Listaxe provisional: 10 de xullo de 2020
 • Listaxe definitiva: 15 de xullo de 2020
 • Recollida de vales: Pendende da evolución do Estado de Alarma. Informaremos proximamente.

 

As listaxes publicaranse no taboleiro de anuncios do interior do centro.

As familias tamén poderán acceder á información do seu expediente en FONDOLIBROS coa chave 365 ou con Certificado Dixital.

 

 

 

 

 

 

 

REANUDACIÓN PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO

A Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, determina a reanudación do proceso de admisión do alumnado e establece os seguintes prazos:

Prazo de presentación de solicitudes de admisión: Do 11 ao 18 de maio de 2020.

Novos prazos do procedemento:

 1. Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: ata o 26 de maio de 2020.
 2. Publicación das listaxes provisionais do alumnado admitido e non admitido: antes do 9 de xuño de 2020.
 3. Reclamacións contra as listaxes provisionais: nos 3 días hábiles contados dende o seguinte ao da súa publicación.
 4. Publicación das listaxes definitivas do alumnado admitido e non admitido: ata o 26 de xuño de 2020.
 5. Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 1 ao 10 xullo de 2020.

A solicitude de admisión poderá facerse de xeito telemático, na web da Consellería: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/, e tamén de xeito presencial no centro, de luns a venres de 9:30 ás 14:30.

Por motivos de seguridade sanitaria, atenderemos con CITA PREVIA. Pódese solicitar por teléfono: 886 110 190 ou por correo electrónico: ceip.arua@edu.xunta.es

 

Inicio do procedemento de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017

 Comeza o período de matrícula para o curso 2016-2017

De acordo cos prazos establecidos na disposición adicional primeira da Orde de 12 de marzo de 2013, que regula o procedemento de admisión, o próximo 1 de febreiro inícianse os trámites do procedemento, coa reserva de praza nun centro de adscrición.

Publícanse, xa que logo, os formularios de solicitudes

Os postos escolares vacantes estarán publicados no taboleiro de anuncios do centro, e son os seguintes:

EDUCACIÓN INFANTIL

 • 4º curso de Educación Infantil (3 anos): 22 prazas + 3 para n.e.e.
 • 5º curso de Educación Infantil (4 anos): 1 prazas
 • 6º curso de Educación Infantil (5 anos): 4 prazas

EDUCACIÓN PRIMARIA

 • 1º curso de Educación Primaria: 2 prazas + 3 prazas para n.e.e.
 • 2º curso de Educación Primaria: 2 prazas
 • 3º curso de Educación Primaria: 5 prazas
 • 4º curso de Educación Primaria: 9 prazas
 • 5º curso de Educación Primaria: 0 prazas
 • 6º curso de Educación Primaria: 4 prazas

 

Prazos:

Artigo 10.2. O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe o modelo normalizado que se publica como anexo I da presente orde entre os días 1 e 15 de febreiro de cada ano.

Artigo 14.1. Solicitude de admisión

1. O alumnado matriculado nun centro docente que desexe cambiar a outro centro, o alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición cando o número de prazas dispoñibles sexa inferior á demanda, e o alumnado que solicite posto escolar por primeira vez, presentará a solicitude que deberá axustarse ao modelo normalizado do anexo II desta Orde.

 • Solicitude de admisión e entrega de documentación: do 1 ao 29 de marzo.
 • Presentación de documentación adicional se hai que baremar: do 13 ao 19 de abril.
 • Publicación de listas provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.
 • Reclamacións ás listas provisionais: do 26 de abril ao 2 de maio.
 • Publicación de listas definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
 • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

 • Impreso de solicitude de admisión (recóllese en Conserxería)
 • 2 fotografías tamaño carné
 • Fotocopia do libro de familia ou do DNI
 • Certificado médico ou fotocopia da cartilla de vacinas
 • Fotocopia da cartilla da Seguridade Social ou seguro do/a neno/a
 • Certificado de matrícula do centro de procedencia, de ser o caso
 • Certificado de empadroamento (só no caso de baremar)

INFORMACIÓN DE INTERESE

 • Cada alumno e alumna só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
 • Que o alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Libros de texto para o curso 2015-2016

LIBROS DE TEXTO (2015-2016)

1º curso
- Matemáticas: Aula Activa 1º, ED. VICENS VIVES
ISBN: 978-84-682-2028-4.
- Estrelamar- Proxecto Saber Facer 1º, ED. SANTILLANA.(Lingua, Ciencias da Natureza, e Sociais).
ISBN:978-84-9972-414-0.

2º curso
- Matemáticas: Aula Activa 2º, ED. VICENS VIVES.
ISBN:978-84-682-2834-1.
- Estrelamar- Proxecto Saber Facer 2º, ED. SANTILLANA.(Lingua, Ciencias da Natureza, e Sociais).
ISBN:978-84-9972-947-3.

4º curso
- Matemáticas: Matemáticas 4, Aula Activa, ED. VICENS VIVES
ISBN:978-84-682-2881-5.
- Lingua Galega: Lingua 4.Aprender e crecer en conexión, ED. ANAYA.
ISBN:978-84-678-8013-7.
Ciencias Sociais: Talentia, ED. EDEBÉ-RODEIRA
ISBN:978-84-8349-414-1.
- Ciencias Naturais: Talentia, ED. EDEBÉ-RODEIRA
ISBN:978-84-8349-413-4.
- Dicionario de Lingua Galega.

Nota: A lista de materiais será facilitada polos titores/as en setembro.

Axudas para libros de texto no curso 2015-2016

Publicouse a Orde do 22 de maio de 2015 pola que se convocan axudas para a adquisición de libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º, 2º, 4º e 6º de educación primaria ou educación especial en centros sostidos con fondos públicos, para o seu uso no curso escolar 2015/16.

O prazo de presentación de solicitudes para o alumnado matriculado no ano académico 2015/16 nas ensinanzas e cursos obxecto desta convocatoria é o seguinte:

* Para o alumnado de educación primaria e educación especial: un mes desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

* Para as novas incorporacións de alumnado que se produzan ao longo do curso con posterioridade aos períodos indicados, o prazo será dun mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. En todo caso, o prazo para presentar a solicitude para as novas incorporacións terá como data límite o 31 de marzo de 2016.

Pódese descargar a solicitude na seguinte ligazón:

LIBROS DE TEXTO CURSO 2014-2015

Aquí están os listados dos libros de texto e os materiais necesarios para 2º, 4º e 6º, para o curso 2014-2015.

 Libros de texto para o curso 2014-2015

 Material escolar para o curso 2014-2015

A publicación dos libros e o material que se utilizará en 1º, 3º e 5º de Primaria queda pendente da aprobación do Decreto que desenvolve a LOMCE en Galicia

AXUDAS ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO 2014-2015

Convocatoria: Orde do 28 de maio de 2014.  

 
 
Prazo de presentación de solicitudes: Do 2 de xuño ao 2 de xullo. Poderanse cubrir no enderezo electrónico indicado e tamén no colexio (haberá impresos en Conserxería).
 
Prazo de recollida dos vales: Os días 7 e 8 de xullo de 10:00 a 12:00.
 
Requisitos para acceder ás axudas:
1. Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, nun centro sostido con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia durante o curso escolar 2014/2015, e non repetir curso neste ano académico. O alumnado que repita 1º ou 2º de educación primaria poderá solicitar a axuda, xa que neste ciclo emprégase material que non pode ser reutilizado.
2. Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario, recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3. Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 9.000 euros. Para a determinación da renda per cápita familiar terase en conta o disposto no artigo 6 da orde de convocatoria.
4. Non estar matriculado en 5º de educación primaria nalgún dos centros seleccionados para o proxecto experimental Educación Dixital durante o curso 2014-2015, xa que este alumnado disporá dun entorno virtual de aprendizaxe. O colexio solicitou a participación neste proxecto pero aínda non saíu a resolución cos centros seleccionados.
Documentación a presentar

a) Libro de familia no que figuren todos os membros da unidade familiar. Só no caso de non ter libro de familia, ou se a situación familiar, a día 31 de decembro de 2012, non coincide coa reflectida no libro, terá que presentarse documento ou documentos acreditativos do número de membros da unidade familiar.

b) No caso de discapacidade dalgún dos membros da unidade familiar incluídos na solicitude, ou do alumno igual ou superior ao 33% e inferior ao 65%, deberá presentarse un documento que acredite esta circunstancia a 31 de decembro de 2012.

c) No caso de situación de violencia de xénero no contorno familiar: documentación acreditativa.

Principais novidades desta convocatoria:
1. A finalidade das axudas é a adquisición exclusivamente de libros de texto e non se pode adquirir con cargo ao vale material didáctico nin complementario.
2. O alumnado (excepto o de 1º e 2º de Primaria) ten a obriga de conservar en bo estado os libros de texto adquiridos na súa integridade con cargo ao importe das axudas, así como incorporalos, ao rematar o curso escolar 2014/2015, a un fondo solidario (banco de libros).

Matrícula curso 2014-2015

Comeza o período de matrícula para o curso 2014-2015

Os postos escolares vacantes están publicados no taboleiro de anuncios do centro.

Prazos:

 • Solicitude de admisión e entrega de documentación: do 1 ao 20 de marzo.
 • Presentación de documentación adicional se hai que baremar: do 24 de marzo ao 4 de abril.
 • Publicación de listas provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril.
 • Publicación de listas definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
 • Formalización de matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

Documentación necesaria: 

Powered by Drupal - Design by artinet