Lexislación

VOLTA SEGURA ÁS AULAS

 

 

 

Podedes botarlle unha ollada, a este resumo que pdoedes atopar na páxina da Xunta sobre as medidas COVID de cara ao curso 2020-21

Material informativo - Coronavirus

AXUDAS MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022

A orde do 6 de maio de 2021, establece as instrucións para solicitar axudas de material escolar para o próximo curso 2021-2022.

Esta axuda está destinada ao alumnado que estará matriculado en Educación Primaria (de 1º a 6º) o vindeiro curso. O alumnado que actualmente cursa 6º de Primaria e fixo a solicitude de reserva para Secundaria, deberá presentar a solicitude no IES de destino.

Só as familias con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€ terán dereito a esta axuda, que se concreta nun vale por 50€.

O prazo de solicitudes estará aberto ata o día 22 de xuño de 2021.

A solicitude poderá presentarse de dous xeitos:

1. Cubrila directamente na Sede Electrónica da Xunta de Galicia: Procedemento ED330B. Con certificado electrónico ou con Chave 365.

2. Descargar o impreso Anexo I e II para cubrilo, asinalo e entregalo no centro para a súa tramitación. Poderá recollerse tamén na Conserxería.

A solicitude deberá reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro de 2019.

A documentación a entregar será:

  • Solicitude cuberta e asinada.
  • Fotocopia do Libro de Familia.
  • No caso de separación ou divorcio, fotocopia da última sentencia ou convenio regulador, onde conste a custodia do/a menor.
  • No caso en que a unidade familiar non coincida, certificado de convivencia.
  • No caso de discapacidade, certificado do/a alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración Autonómica.
  • De ser o caso, documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS AO ALUMNADO

A orde do 6 de novembro de 2020, establece o procedemento para a distribución de máscaras entre o alumnado.

Prazo de tramitación: Dende hoxe, luns 16, ata o 27 de novembro.

Terá dereito a esta axuda o alumnado que se beneficiou da axuda de material escolar no actual curso 2020-2021. Neste caso, NON TERÁ QUE PRESENTAR SOLICITUDE.

Tamén poderán acceder:

  • Familias con renda per cápita igual ou inferior a 6.000€ (na Renda de 2018)
  • Alumnado matriculado en Educación Especial.
  • Alumnado en tutela ou garda da Xunta de Galicia.
  • Alumnado cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65%

Nestes casos deberán cubrir a solicitude adxunta.

 

 

 

Axudas para adquirir libros de texto para o curso 2016/17

Publicouse a Orde do 27 de abril de 2016 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria en centros sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2016/17.

TIPOS DE AXUDAS

Hai tres tipos de axudas:

1. Participar no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de primaria, cursos nos que se manterán os libros de texto do curso 2015/16.

As condicións son:

. As familias deberán entregar os libros que utilizaron no curso anterior.

. O centro garantirá libros para todo o alumnado con renda per cápita familiar inferior aos 9.000 euros.

 

2. Convocatoria para adquirir libros de texto destinados ao alumnado de 1º e 2º cursos de primaria.

As condicións son:

. Para alumnado con renda familiar per cápita igual ou inferior a 5.400 euros, un vale de 170 euros.

. Para alumnado con renda familiar per cápita maior que 5.400 euros e menor ou igual a 9.000 euros, vale por 90 euros.

 

3. Axudas para adquirir material escolar destinadas a todo o alumnado de primaria.

Condicións:

. Alumnado con renda familiar per cápita igual ou inferior a 5.400 euros, un vale de 50 euros.

 

* O alumnado matriculado en 5º e 6º de primaria nos centros incluídos no proxecto EDIXGAL no curso 2016/17 (como é o caso do CEIP A RÚA) están excluídos da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Porén, poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar, cando reúnan os requisitos esixidos.

 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

O prazo de presentación de solicitudes rematará o día 23 de xuño de 2016.
 

* Para as novas incorporacións de alumnado que se produzan ao longo do curso con posterioridade aos períodos indicados, o prazo será dun mes e contarase a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. En todo caso, o prazo para presentar a solicitude para as novas incorporacións terá como data límite o 31 de marzo de 2017.

A solicitude será única para todos os fillos admitidos no mesmo centro docente.

Deberán presentarse en soporte papel no centro docente.

 

 DOCUMENTACIÓN

. Autorización de consulta telemática. No caso contrario deberán entregarse copias do DNI e da declaración da renda das persoas físicas.

. Fotocopia do libro de familia.

. Grao de discapacidade, cando exista.

 

O impreso para a solicitude poderá recollerse no centro docente e tamén está dispoñible no portal educativo, na dirección web :http://www.edu.xunta.gal/portal/node/18988

 

 

Normativa avaliación individualizada 3º curso de Primaria e avaliación final en 6º curso de primaria no curso escolar 2015/16

Os vindeiros días 11, 12 e 13 de maio (mércores, xoves e venres) terán lugar nos centros educativos as probas de avaliación final de 6º curso de primaria. Avaliaranse as competencias en comunicación lingüística, competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

Os días 24 e 25 de maio (martes e mércores) terán lugar as probas de avaliación individualizada de 3º curso de primaria. Avaliarase a competencia en comunicación lingüística e a competencia matemática.

Ver a información na seguinte normativa:

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16.

Lexislación

LEIS XERAIS

Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.

Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa.

 

 

 

CURRÍCULO

Orde ECD/65/2015, do 21 de xaneiro, pola que se describen as relacións entre as competencias, os contidos e os criterios de avaliación.

Decreto 105/2014, do 4 de setembro: Currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia (LOMCE)

 

 

ORDE do 23 de xullo de 2014 pola que se regula a implantación para o curso 2014/15 dos cursos primeiro, terceiro e quinto de educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o calendario de aplicación da Lei orgánica 8/2013, para a mellora da calidade educativa. (O capítulo 2 trata da avaliación e da promoción).

 

 

 

 

 

PROXECTOS

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2015, pola que se regula o Plan Proxecta durante o curso escolar 2015/16.

 

 

 

CONVIVENCIA

Decreto 8/2015 polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar

 

 

CALENDARIO ESCOLAR

ORDE do 8 de xuño de 2015 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2015/16, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Orde do 13 de xuño de 2014: Calendario escolar 2014-2015

 

 

ABSENTISMO ESCOLAR

Instruccións do 31 de xaneiro de 2014 da DX de Educación e Protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar en Galicia (31 xaneiro 2014)

 

 

ADMISIÓN DE ALUMNADO

Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado

Protocolo de coordinación, intervención e derivación interinstitucional en atención temperá (Febreiro 2015)

 

 

AVALIACIÓN

RESOLUCIÓN do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento da avaliación individualizada de terceiro curso de educación primaria e da avaliación final de educación primaria nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia no curso escolar 2015/16.

Resolución do 24 de abril de 2015: Instrucións para a avaliación individualizada do alumnado de 3º curso de primaria

Orde do 23 de novembro de 2007 pola que se regula a avaliación na educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia.

 

 

OUTROS DOCUMENTOS

Competencias clave para a aprendizaxe permanente. Marco de referencia europeo.

 

Powered by Drupal - Design by artinet