×

Mensaxe de erro

  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! en DrupalDefaultEntityController->load() (liña 175 de /srv/www/drupal/htdocs/includes/entity.inc).
  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! en DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (liña 388 de /srv/www/drupal/htdocs/includes/entity.inc).

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Anteproxecto de Orde pola que se convocan licenzas por formación destinadas a funcionarios docentes non universitarios e se aproban as súas bases de concesión

Mar, 16/04/2013 - 10:52
Xúntase o  Anteproxecto de Orde (sen data) de 2013 pola que se convocan licenzas por formación destinadas a funcionarios docentes non universitarios e se aproban as  súas bases de concesión e se lle dá publicidade en consideración  ao artigo 9° da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e o artigo 41º.4 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia,
 
Obxecto: Apróbanse as bases e convócanse licenzas por formación para o curso 2013-2014, dirixidas ao persoal docente de carreira que pertenza aos corpos que imparten ensinanzas das establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, destinado durante o próximo curso 2013-2014 en centros educativos públicos e nos servizos provinciais de Inspección Educativa dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia
 
Estado de tramitación: Aprobado o anteproxecto, segue a tramitación.
 
Enderezo para achegas de suxestións: licenzas.fprofe@edu.xunta.es

Menú Advertisement

Comisións de servizo

Sen términos