Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional

Concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación

Mar, 29/11/2011 - 08:30

Xúntase a Orde do 21 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados específico entre persoal funcionario docente do corpo de mestres para cubrir prazas de xefatura do  departamento de orientación nos colexios públicos de educación infantil e primaria e de educación primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

  • O prazo de presentación de solicitudes e documentos será de 15 días hábiles contados dende o seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Finalizado este prazo non se admitirá ningunha nova solicitude nin a modificación das presentadas.