Currículos e perfís profesionais dos ciclos formativos

Nesta páxina poderá atopar os perfís profesionais dos distintos ciclos formativos que se ofertan nos centros educativos da Comunidade Autónoma. No perfil profesional de cada ciclo formativo poderá atopar información sobre a competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos así como o título que se obtén.

Por outro lado, poderá acceder e/ou descargarse os ficheiros que conteñen os currículos dos ciclos formativos publicados no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, na seguinte ligazón pode consultar a distribución por curso dos módulos dos ciclos de formación profesional con oferta na Comunidade Autónoma de Galicia.

Hai ciclos formativos con algunha observación en canto a aplicación do currículo ou algún outro particular. Estes ciclos formativos van precedidos dun asterisco (*).

Escolla a familia profesional do seu interese para ver unicamente os ciclos formativos desta.

Administración e xestiónDoc DOG RD
LOE CBADG01 Servizos administrativos

AgrariaDoc DOG RD
LOE CBAGA01 Agroxardinaría e composicións florais
LOE CBAGA02 Actividades agropecuarias
LOE CBAGA03 Aproveitamentos forestais

Artes gráficasDoc DOG RD
LOE CBARG01 Artes gráficas

Comercio e márketingDoc DOG RD
LOE CBCOM01 Servizos comerciais

Electricidade e electrónicaDoc DOG RD
LOE CBELE01 Electricidade e electrónica
LOE CBELE02 * Instalacións electrotécnicas e mecánica

Edificación e obra civilDoc DOG RD
LOE CBEOC01 Reforma e mantemento de edificios

Fabricación mecánicaDoc DOG RD
LOE CBFME01 Fabricación e montaxe
LOE CBFME02 * Fabricación de elementos metálicos

Hostalaría e turismoDoc DOG RD
LOE CBHOT01 Cociña e restauración
LOE CBHOT02 Aloxamento e lavandaría
LOE CBHOT03 * Actividades de panadaría e pastelaría

Informática e comunicaciónsDoc DOG RD
LOE CBIFC01 Informática e comunicacións
LOE CBIFC02 Informática de oficina

Instalación e mantementoDoc DOG RD
LOE CBIMA01 * Mantemento de vivendas

Imaxe persoalDoc DOG RD
LOE CBIMP01 Peiteado e estética

Industrias alimentariasDoc DOG RD
LOE CBINA01 Industrias alimentarias

Madeira, moble e cortizaDoc DOG RD
LOE CBMAM01 Carpintaría e moble

Marítimo-pesqueiraDoc DOG RD
LOE CBMAP01 Actividades marítimo-pesqueiras

Servizos socioculturais e á comunidadeDoc DOG RD
LOE CBSSC01 * Actividades domésticas e limpeza de edificios

Téxtil, confección e pelDoc DOG RD
LOE CBTCP01 Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel
LOE CBTCP02 Tapizaría e cortinaxe

Transporte e mantemento de vehículosDoc DOG RD
LOE CBTMV01 Mantemento de vehículos
LOE CBTMV02 * Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

Vidro e cerámicaDoc DOG RD
LOE CBVIC01 Vidraría e olaría