Currículos e perfís profesionais dos ciclos formativos

Nesta páxina poderá atopar os perfís profesionais dos distintos ciclos formativos que se ofertan nos centros educativos da Comunidade Autónoma. No perfil profesional de cada ciclo formativo poderá atopar información sobre a competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos así como o título que se obtén.

Por outro lado, poderá acceder e/ou descargarse os ficheiros que conteñen os currículos dos ciclos formativos publicados no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, na seguinte ligazón pode consultar a distribución por curso dos módulos dos ciclos de formación profesional con oferta na Comunidade Autónoma de Galicia.

Hai ciclos formativos con algunha observación en canto a aplicación do currículo ou algún outro particular. Estes ciclos formativos van precedidos dun asterisco (*).

Escolla a familia profesional do seu interese para ver unicamente os ciclos formativos desta.

Administración e xestiónDoc DOG RD
LOE BADG11 Servizos administrativos

Actividades físicas e deportivasDoc DOG RD
LOE BAFD11 Acceso e conservación en instalacións deportivas

AgrariaDoc DOG RD
LOE BAGA11 Agroxardinaría e composicións florais
LOE BAGA12 Actividades agropecuarias
LOE BAGA13 Aproveitamentos forestais

Artes gráficasDoc DOG RD
LOE BARG11 Artes gráficas

Comercio e márketingDoc DOG RD
LOE BCOM11 Servizos comerciais

Electricidade e electrónicaDoc DOG RD
LOE BELE11 Electricidade e electrónica
LOE BELE12 * Instalacións electrotécnicas e mecánica

Edificación e obra civilDoc DOG RD
LOE BEOC11 Reforma e mantemento de edificios

Fabricación mecánicaDoc DOG RD
LOE BFME11 Fabricación e montaxe
LOE BFME12 * Fabricación de elementos metálicos

Hostalaría e turismoDoc DOG RD
LOE BHOT11 Cociña e restauración
LOE BHOT12 Aloxamento e lavandaría
LOE BHOT13 * Actividades de panadaría e pastelaría

Informática e comunicaciónsDoc DOG RD
LOE BIFC11 Informática e comunicacións
LOE BIFC12 Informática de oficina

Instalación e mantementoDoc DOG RD
LOE BIMA11 * Mantemento de vivendas

Imaxe persoalDoc DOG RD
LOE BIMP11 Peiteado e estética

Industrias alimentariasDoc DOG RD
LOE BINA11 Industrias alimentarias

Madeira, moble e cortizaDoc DOG RD
LOE BMAM11 Carpintaría e moble

Marítimo-pesqueiraDoc DOG RD
LOE BMAP11 Actividades marítimo-pesqueiras

Servizos socioculturais e á comunidadeDoc DOG RD
LOE BSSC11 * Actividades domésticas e limpeza de edificios

Téxtil, confección e pelDoc DOG RD
LOE BTCP11 Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel
LOE BTCP12 Tapizaría e cortinaxe

Transporte e mantemento de vehículosDoc DOG RD
LOE BTMV11 Mantemento de vehículos
LOE BTMV12 * Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

Vidro e cerámicaDoc DOG RD
LOE BVIC11 Vidraría e olaría