Currículos e perfís profesionais dos ciclos formativos

Nesta páxina poderá atopar os perfís profesionais dos distintos ciclos formativos que se ofertan nos centros educativos da Comunidade Autónoma. No perfil profesional de cada ciclo formativo poderá atopar información sobre a competencia xeral, postos de traballo máis relevantes, módulos así como o título que se obtén.

Por outro lado, poderá acceder e/ou descargarse os ficheiros que conteñen os currículos dos ciclos formativos publicados no Diario Oficial de Galicia.

Así mesmo, na seguinte ligazón pode consultar a distribución por curso dos módulos dos ciclos de formación profesional con oferta na Comunidade Autónoma de Galicia.

Hai ciclos formativos con algunha observación en canto a aplicación do currículo ou algún outro particular. Estes ciclos formativos van precedidos dun asterisco (*).

Escolla a familia profesional do seu interese para ver unicamente os ciclos formativos desta.

Administración e xestiónDoc DOG RD
LOE BADG01 Servizos administrativos

Actividades físicas e deportivasDoc DOG RD
LOE BAFD01 Acceso e conservación en instalacións deportivas

AgrariaDoc DOG RD
LOE BAGA01 Agroxardinaría e composicións florais
LOE BAGA02 Actividades agropecuarias
LOE BAGA03 Aproveitamentos forestais

Artes gráficasDoc DOG RD
LOE BARG01 Artes gráficas

Comercio e márketingDoc DOG RD
LOE BCOM01 Servizos comerciais

Electricidade e electrónicaDoc DOG RD
LOE BELE01 Electricidade e electrónica
LOE BELE02 * Instalacións electrotécnicas e mecánica

Edificación e obra civilDoc DOG RD
LOE BEOC01 Reforma e mantemento de edificios

Fabricación mecánicaDoc DOG RD
LOE BFME01 Fabricación e montaxe
LOE BFME02 * Fabricación de elementos metálicos

Hostalaría e turismoDoc DOG RD
LOE BHOT01 Cociña e restauración
LOE BHOT02 Aloxamento e lavandaría
LOE BHOT03 * Actividades de panadaría e pastelaría

Informática e comunicaciónsDoc DOG RD
LOE BIFC01 Informática e comunicacións
LOE BIFC02 Informática de oficina

Instalación e mantementoDoc DOG RD
LOE BIMA01 * Mantemento de vivendas

Imaxe persoalDoc DOG RD
LOE BIMP01 Peiteado e estética

Industrias alimentariasDoc DOG RD
LOE BINA01 Industrias alimentarias

Madeira, moble e cortizaDoc DOG RD
LOE BMAM01 Carpintaría e moble

Marítimo-pesqueiraDoc DOG RD
LOE BMAP01 Actividades marítimo-pesqueiras

Servizos socioculturais e á comunidadeDoc DOG RD
LOE BSSC01 * Actividades domésticas e limpeza de edificios

Téxtil, confección e pelDoc DOG RD
LOE BTCP01 Arranxos e reparación de artigos téxtiles e de pel
LOE BTCP02 Tapizaría e cortinaxe

Transporte e mantemento de vehículosDoc DOG RD
LOE BTMV01 Mantemento de vehículos
LOE BTMV02 * Mantemento de embarcacións deportivas e de recreo

Vidro e cerámicaDoc DOG RD
LOE BVIC01 Vidraría e olaría