36015159

36015159 - IES Chan do Monte

886151275 ies.chan.monte@edu.xunta.gal
886151288 IES Chan do Monte
Latitude: 42.389677
Lonxitude: -8.709937
Chan do Monte 23

36911, Marín
Pontevedra

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMIFC01 Sistemas microinformáticos e redes
ZMP0223 Aplicacións ofimáticas
ZMP0229 Formación e orientación laboral
ZMP0221 Montaxe e mantemento de equipamentos
ZMP0225 Redes locais
ZMP0222 Sistemas operativos monoposto
ZMP0228 Aplicacións web
ZMP0230 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0226 Seguridade informática
ZMP0227 Servizos en rede
ZMP0224 Sistemas operativos en rede
ZSIFC03 Desenvolvemento de aplicacións web
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0617 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos
ZMP0615 Deseño de interfaces web
ZMP0612 Desenvolvemento web en contorno cliente
ZMP0613 Desenvolvemento web en contorno servidor
ZMP0614 Despregamento de aplicacións web
ZMP0618 Empresa e iniciativa emprendedora
ZSIFC01 Administración de sistemas informáticos en rede
ZMP0380 Formación e orientación laboral
ZMP0371 Fundamentos de hardware
ZMP0369 Implantación de sistemas operativos
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0370 Planificación e administración de redes
ZMP0372 Xestión de bases de datos
ZSIFC02 Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma
ZMP0484 Bases de datos
ZMP0487 Contornos de desenvolvemento
ZMP0493 Formación e orientación laboral
ZMP0373 Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información
ZMP0485 Programación
ZMP0483 Sistemas informáticos