TUTOMATE: titoriais de Matemáticas para primeiro e segundo da ESO

Os titoriais de Tutomate foron o resultado do traballo realizado durante unha licenza de formación no curso 2013/14. O proxecto consta dun total de 80 videotitoriais que duran entre 5 e 10 minutos e cobren a práctica totalidade dos procedementos e contidos da materia de Matemáticas nos cursos de primeiro e segundo da ESO.

Pablo Trashorras de la Fuente
Profesor de Matemáticas do IES de Pastoriza (Arteixo)
pablo_trashorras@edu.xunta.es

CONTEXTUALIZACIÓN

Durante os últimos anos de docencia viña observando unha dependencia crecente do docente por parte do alumnado, chegando ata o punto de precisar a atención do profesor en procedementos básicos sinxelos que xa deberían ter asimilados en educación primaria ou en cursos anteriores da ESO.

Por outra banda, é ben certo que os nosos alumnos e alumnas naceron nun mundo dixital e que moitas das súas aprendizaxes foron logradas a través dunha pantalla. Neste sentido, é manifesta a presenza de infinidade de videotitoriais en multitude de plataformas na rede. Os ditos titoriais favorecen a adquisición dunha certa autonomía persoal, posto que o alumno pode aprender por si mesmo e dotarse de ferramentas para resolver os atrancos que lle poidan xurdir durante a resolución dun determinado exercicio ou problema. Do mesmo xeito, o alumno pode visualizar o contido do vídeo as veces que o precise, no lugar e tempo que considere máis axeitado.

Todos estes motivos foron os que me levaron á elaboración dos meus propios titoriais. Ao principio dubidei da súa utilidade, tendo e conta a gran cantidade de material similar na rede. Non obstante, puiden observar desde o primeiro momento que o alumnado amosaba moito máis interese cando se atopaba coas explicacións do seu propio profesor, coa súa propia voz, demandando a creación de máis e máis vídeos.

 

OBXECTIVOS

 • Proporcionarlle ao profesor de Matemáticas de primeiro ciclo de secundaria unha extensa colección de videotitoriais que poderá empregar como apoio nas súas clases.
 • Dotar o alumnado dunha ferramenta coa que poderá afianzar as súas competencias básicas na área de Matemáticas.
 • Fomentar no alumnado a adquisición de certa autonomía persoal. É o propio alumno o que decide que quere consultar, o momento e o lugar para resolver as dúbidas que lle poden xurdir durante o seu proceso de aprendizaxe.

 

DESCRICIÓN DOS TITORIAIS

Cada un destes 80 minivídeos consta dunha duración que oscila entre os cinco e os dez minutos e se divide en tres partes:

 • Unha primeira parte que consiste nunha exposición inicial coa que se pretende introducir brevemente o contido do vídeo e situar, deste xeito, o alumno.

 • A continuación lévanse a cabo unha serie de exercicios ou exemplos sobre o contido ou procedemento en cuestión. Procúranse cubrir todos os casos que se poidan propoñer, coméntanse os aspectos máis importantes, cales son os erros máis habituais... Prímase por riba de todo a simplicidade e a claridade na explicación para poder chegar a todo tipo de alumnado.

 • Posteriormente propónselle ao alumno a resolución dun problema ou exercicio similar aos anteriores (aínda que non en todos os titoriais). Neste intre poderá parar o vídeo e realizalo pola súa conta. Unha vez rematado o exercicio, volverá ao vídeo onde poderá ver a súa correcta realización.

 

SOPORTE E FERRAMENTAS EMPREGADAS

 • Microsoft Powerpoint: realizouse un arquivo de PowerPoint para cada un dos titoriais, acompañado dun guión nun arquivo de texto. Posteriormente, empregando o software Camtasia Studio levouse a cabo a captura do arquivo de PowerPoint en vídeo e do guión en audio co emprego dun micrófono.
 • Camtasia Studio: non só se utilizou para a captura de vídeo e de audio, senón tamén para a súa posterior edición, introducindo efectos (zooms, subliñados, encadramentos...) que permiten fixar a atención do alumno sobre determinado aspecto ou elemento do exercicio. A continuación pode verse unha captura do devandito software:

 • Tableta gráfica: empregada na parte final do titorial para a realización dos exercicios nos que se simula a escritura manual.

 

METODOLOXÍA

O emprego dos videotitoriais no proceso de aprendizaxe admite moitas posibilidades. Preséntase, en calquera caso, como unha ferramenta máis que se pode empregar como apoio ou reforzo. Como exemplos de utilización propóñense dúas opcións:

 

 • Flipped classroom ou clase inversa

Esta metodoloxía consiste en inverter o proceso que ata o de agora se vén levando a cabo nas nosas aulas: as explicacións do profesorado teñen lugar non na aula, senón na casa a través dos videotitoriais, mentres que “os deberes”, é dicir, as actividades que reforzan a adquisición deses contidos e procedementos teñen lugar na clase.

Deste xeito, o profesor proponlle ao alumnado que vexa un vídeo determinado. Na clase seguinte comezarase por dar resposta (a través dun coloquio no que intervén o alumnado) a todas aquelas dúbidas que puidesen aparecer durante a visión do videotutorial. Posteriormente levaranse a cabo actividades, ben colaborativas, ben individuais, nas cales se practiquen as destrezas que se pretendían adquirir no vídeo.

A metodoloxía da clase inversa en particular e o emprego de videotitoriais en xeral presenta numerosas vantaxes:

 • O alumno pode ver o vídeo na súa casa as veces que precise e facendo as pausas necesarias ata comprender ben o que se pretende ensinar. Incluso conta con actividades de autoavaliación ao final de moitos dos vídeos.
 • O alumno recupera no momento que o necesite os vídeos de explicacións de contidos de hai tempo, co cal lle permite repasar e comprender mellor os contidos que se imparten no momento presente.
 • Adquírese unha maior autonomía e a posibilidade de autoavaliarse posto que o alumno se dá de conta do que necesita ver e ten a posibilidade de recuperar esa clase co contido ou procedemento

Tamén é certo que a metodoloxía da clase inversa ou flipped classroom precisa dun alto grao de compromiso por parte do alumnado. É imprescindible que vexa o vídeo na súa casa para poder levar a cabo as actividades propostas na clase seguinte.

A clase inversa obriga tamén o profesorado a dispoñer de alternativas para todos aqueles alumnos que non dispoñen dun ordenador nas súas casas. Neste caso pódese optar por un documento no que se inclúan explicacións breves e capturas de pantalla do vídeo, que apoien as ditas explicacións.

 

 • Atención á diversidade

Proponse o emprego dos vídeos tamén como unha forma de reforzo de destrezas básicas para o alumnado cunha adaptación curricular de primeiro  ciclo de ESO ou con reforzo educativo.

Precisaríase un ordenador para cada un destes alumnos na clase, no cal poderían ver o vídeo do procedemento que o profesor queira traballar con eles. Posteriormente traballaríase con actividades adaptadas a cada un deles.

Esta metodoloxía permitiría levar diferentes ritmos de aprendizaxe nunha mesma clase e, do mesmo xeito, unha atención individualizada (cada un dos alumnos pode estar traballando cunha parte diferente do currículo).

 

AVALIACIÓN

Como xa se comentou anteriormente, dentro da estrutura dos titoriais (aínda que non en todos os vídeos, na maioría deles) inclúense nunha última parte exercicios de autoavaliación: os “exercicios á man”.

É nesta parte do vídeo onde o alumnado pode comprobar se realmente comprendeu o que se lle pretendía transmitir. Para iso propóñense actividades similares ás desenvolvidas no titorial: o alumno parará o vídeo e intentará realizalas pola súa conta, podendo adiantalo ata o paso no que teña dificultades ou comprobando, en calquera caso, se o resultado que obtivo foi o correcto.

De todos os xeitos, no caso de que se opte pola utilización dos vídeos no marco da metodoloxía da clase inversa, será o propio docente o que, na clase posterior a ver o titorial e realizando as actividades correspondentes, pode levar un seguimento continuado do procedemento de aprendizaxe. Cómpre citar neste apartado determinadas aplicacións web como Educanon nas que é posible seleccionar vídeos das diferentes plataformas da rede e inserir neles exercicios para, deste xeito, monitorizar a visión do titorial por parte dos nosos alumnos, así como o grao de asimilación do contido ou procedemento que se traballa.

 

CONCLUSIÓN

Despois de meses de emprego dos vídeos nas miñas clases nos catro cursos da ESO, puiden constatar a mellora na autonomía persoal e na implicación dos meus alumnos cara á materia. Seguindo esta mesma liña elaborarei nos próximos cursos os titoriais correspondentes a terceiro e cuarto da ESO e nun futuro próximo os de bacharelato.

 

 

Tutomate - Listado de contidos por orde alfabética

 1. Área de un círculo y longitud de una circunferencia

 2. Áreas y perímetros en cuadriláteros

 3. Áreas y perímetros en polígonos regulares

 4. Áreas y perímetros en triángulos

 5. Aumento o disminución porcentual

 6. Cálculo de la fracción de un número

 7. Cálculo de la raíz cuadrada de un número por el método de tanteo

 8. Cálculo de la raíz cuadrada de un número por el método tradicional

 9. Cálculo del área y el volumen de un cilindro

 10. Cálculo del área y el volumen de un cono

 11. Cálculo del área y el volumen de un prisma

 12. Cálculo del área y el volumen de una esfera

 13. Cálculo del área y el volumen de una pirámide

 14. Cálculo del porcentaje conocidos la parte y el total

 15. Cálculo del porcentaje de un número

 16. Cálculo del término desconocido en una proporción

 17. Cálculo del total conocida una parte y el porcentaje que representa

 18. Comparación de fracciones

 19. Coordenadas cartesianas de un punto do plano

 20. Criterios de divisibilidad

 21. Descomposición de un número en factores primos

 22. Descomposición de un polinomio en productos notables

 23. Divisiones con números decimales

 24. Extracción del factor común

 25. Fracciones equivalentes

 26. La división. Cálculo del dividendo, el divisor y el resto

 27. Medidas de capacidad. Cambio de unidad

 28. Medidas de longitud. Cambio de unidad

 29. Medidas de masa. Cambio de unidad

 30. Medidas de superficie. Cambio de unidad

 31. Método para el cálculo del máximo común divisor

 32. Método para el cálculo del mínimo común múltiplo

 33. Multiplicación con números decimales

 34. Multiplicación y división de números enteros

 35. Multiplicación y división por un número en el sistema sexagesimal

 36. Múltiplos y divisores de un número

 37. Números primos y compuestos

 38. Operaciones combinadas con números enteros

 39. Operaciones combinadas con números naturales

 40. Paso de decimal a fracción

 41. Paso de fracción a decimal

 42. Paso de lenguaje habitual a lenguaje algebraico

 43. Paso del sistema de numeración romano a decimal y viceversa

 44. Potencias de números enteros

 45. Problemas con ecuaciones de primer grado

 46. Problemas con ecuaciones de segundo grado

 47. Problemas con fracciones (en revisión)

 48. Problemas con sistemas de ecuaciones lineales

 49. Problemas de mcm o MCD

 50. Problemas de proporcionalidad directa

 51. Problemas de proporcionalidad inversa

 52. Producto de polinomios

 53. Producto y división de fracciones

 54. Producto y división de monomios

 55. Productos notables

 56. Propiedad distributiva y extracción del factor común

 57. Propiedades de las potencias

 58. Reducción de fracciones a común denominador

 59. Representación gráfica de una recta

 60. Resolución de ecuaciones de primer grado con denominadores

 61. Resolución de ecuaciones de primer grado con paréntesis

 62. Resolución de ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores

 63. Resolución de ecuaciones de primer grado sencillas

 64. Resolución de ecuaciones de segundo grado completas

 65. Resolución de ecuaciones de segundo grado sin término independiente

 66. Resolución de ecuaciones de segundo grado sin término lineal

 67. Resolución de un sistema de ecuaciones lineales por el método de igualación

 68. Resolución de un sistema de ecuaciones lineales por el método de reducción

 69. Resolución de un sistema de ecuaciones lineales por el método de sustitución

 70. Resolución de un sistema de ecuaciones lineales por el método gráfico

 71. Simplificación de fracciones. Fracción irreducible

 72. Sistema sexagesimal. Paso de forma compleja a incompleja

 73. Sistema sexagesimal. Paso de forma incompleja a compleja

 74. Suma y resta de fracciones

 75. Suma y resta de monomios

 76. Suma y resta de polinomios

 77. Suma y resta en forma compleja en el sistema sexagesimal

 78. Sumas y restas con números decimales

 79. Sumas y restas de números enteros

 80. Teorema de Pitágoras