A experiencia do IES Terra de Trasancos na implantación do programa TEI (Titoría entre iguais)

O programa TEI desenvolve accións de tipo preventivo que chegan a un importante número de alumnado, facéndoo protagonista da súa aprendizaxe, e que perseguen centros con tolerancia cero fronte á violencia. Preséntase neste artigo o proceso de implementación e valoración do programa TEI (Titoría entre iguais) posto en marcha no IES Terra de Trasancos no curso 2017/18.

Jéssica Fernández Polo
Orientadora IES Terra de Trasancos (Narón - A Coruña)
jessicafernandezpolo@gmail.com

 

 

Contextualización

O IES Terra de Trasancos está situado en Narón (A Coruña). A nosa bisbarra caracterízase por ser a comarca urbana de Galicia con maiores problemas demográficos e a peor dinámica empresarial. O noso alumnado medrou nun contexto de crise permanente. O centro imparte ensinanzas de ESO, bacharelato e formación profesional (básica, media e superior) e conta con preto de 300 alumnos e alumnas.
Durante o curso 2016/17, o Concello de Narón realiza un estudo sobre o acoso escolar cuxo obxectivo principal é coñecer a realidade do noso contorno tal e como o ve o alumnado para despois poder establecer propostas de traballo. Aplicouse unha enquisa a toda a poboación escolar de sexto de EP, primeiro e segundo da ESO da que extraemos os seguintes datos:

Gráfico 1. Existencia de acoso escolar (enquisa Concello de Narón)

 

Gráfico 2. Tipoloxía das condutas por orde de incidencia (enquisa Concello de Narón)

 

Gráfico 3. Lugar onde se produce o acoso (enquisa Concello de Narón)

 

Desde ese momento vemos que é absolutamente necesario promover accións encamiñadas á mellora da convivencia e á prevención do acoso escolar que teñan unha planificación e un encaixe na dinámica diaria do centro. Do mesmo modo, consideramos esencial que o principal axente de cambio sexa o alumnado.

Obxectivos

 • Sensibilizar a comunidade educativa sobre os efectos da violencia.
 • Concienciar a comunidade educativa sobre os efectos da violencia e informar sobre as consecuencias persoais, sociais e educativas que este fenómeno comporta.
 • Facilitar o proceso de integración do alumnado cara a unha escola inclusiva.
 • Crear un referente titor para favorecer a autoestima e diminuír a inseguridade que provocan os espazos e situación descoñecidas.
 • Apoderar o alumnado como suxeitos dinámicos da convivencia, na prevención da violencia e do acoso escolar.
 • Compensar o desequilibrio de poder e forza propio da violencia e o acoso desde unha perspectiva preventiva e disuasoria.

 

 

Descrición da actividade e recursos empregados

O noso centro decide desenvolver o programa TEI (Titoría entre iguais). Dos diferentes modelos de titorización individualizada, o TEI desenvolve a titoría entre iguais. Esta estratexia está centrada no desenvolvemento de competencias cognitivas, psicolóxicas e, sobre todo, emocionais; apodera o grupo e favorece o desenvolvemento cooperativo. Está dirixida ao alumnado de primeiro da ESO, con titores e titoras voluntarios de terceiro da ESO.

Desde a perspectiva do programa TEI, unha boa parte das interrelacións entre emocións, valores, condutas, conflito, violencia e acoso escolar teñen a súa orixe no cerebro e concrétanse en comportamentos. Necesitamos coñecer estes procesos para incidir na prevención da violencia e do acoso escolar. A continuación descríbese como foi o proceso de desenvolvemento no centro e cales son os aspectos centrais do programa.

a) Cuestións previas
O programa foi aprobado no claustro do centro como sinal de compromiso con este. Posteriormente, máis do 50 % do profesorado acudiu a unha formación no CFR de Ferrol e realizou a adaptación dos materiais do programa ao centro, elaborando actividades e concretando outros aspectos. Nesta fase tamén se nomeou unha coordinadora do programa e un equipo coordinador.

b) Cuestións organizativas
No mes de xuño de 2017 xa empezamos a traballar no relativo a horarios de grupos, coñecemento do alumnado procedente de sexto de educación primaria e recollida de información das titoras do alumnado de segundo da ESO.

c) Posta en marcha
En setembro de 2017 puxemos en marcha o programa e levamos a cabo sesións de información e sensibilización con alumnado e familias. A continuación, o alumnado de terceiro da ESO anotouse como titor e recibiu un diploma e un carné nun acto ao que acudiu a concelleira de Educación, o director do centro e a responsable da ANPA. Posteriormente asignamos parellas de titor (3.º ESO) e titorizado (1.º ESO) e iniciamos as actividades que se desenvolveron ao longo de todo o curso.

d) Actividades
Desenvólvense tres tipos de actividades:

 • Actividades de formación continuada de titores e titorizados. O alumnado de primeiro e terceiro da ESO desenvolve por separado actividades nas sesións semanais de titoría. Estas actividades xiran arredor da autoestima, a inclusión e o autocoñecemento. Teñen un formato moi similar entre elas, inícianse cun pequeno vídeo que levará ao debate e reflexión posterior.

 

EXEMPLO DE ACTIVIDADE DE FORMACIÓN CONTINUADA. QUÉRETE

 

Vídeo inicial

 

 

https://youtu.be/ouZh7dQWncQ

 

 

 

Reflexión individual

a) Onde ves máis guapa a moza?

i) na parte 1 ii) na parte 2 iii) igual nas dúas partes

b) Que diferenzas (físicas, emocionais, actitudinais...) aprecias na moza na parte 1 e na parte 2?

c) Sénteste identificado coa situación do vídeo:

i) non me pasou nunca ii) pásame ás veces iii) pasoume, pero agora xa non iv) síntome totalmente identificado

d) No caso de que che pasase, que intentaches facer para superar a situación?

 • nada

 • falar cos amigos

 • falar coa familia

 • outras:

 

Reflexión pequeno grupo (4-5 alumnos)

 • MOTIVOS QUE PODE TER UN ADOLESCENTE PARA ESTIMARSE TAN POUCO

(As causas poden ser físicas, emocionais, psíquicas)

 

 • CONSECUENCIAS QUE PODE TER EN DISTINTOS ÁMBITOS DA VIDA UNHA ACTITUDE NEGATIVA (traballo, familia, relacións, escola...)

 

Conclusión

Recollida das ideas principais achegadas polos grupos

Elaboración de propostas para quererse máis

 

 • Actividades de formación permanente de titores. O alumnado de terceiro da ESO recibe formación sobre o estudo de casos e posibles medidas para desenvolver. Partindo de textos ou vídeos, analízase o papel e as actuacións da vítima, do acosador, das testemuñas, da familia e do contorno. Algúns dos materiais que se usan corresponden aos testemuños de alumnado vítima de acoso.
 • Actividades de cohesión. O alumnado titor e titorizado comparte actividades nas que se busca asentar o coñecemento mutuo e as habilidades de cooperación.

EXEMPLO DE ACTIVIDADE DE COHESIÓN: REMEXENDO ENIGMAS

 

FASE 1

 

Entrégaselle a cada parella un sobre con varios enigmas: matemáticos, lingüísticos, científicos... Deben resolvelos colaborando e, cando os resolvan, poderán pasar á fase 2.

 

 

FASE 2

 

O alumnado de terceiro da ESO ten que ensinarlle ao de primeiro da ESO a elaborar unha figura de papiroflexia sinxela (en segundo da ESO este contido desenvólvese en Matemáticas).

 

 

FASE 3

 

Aquelas parellas que consigan superar as dúas fases gañarán un vale para consumir na cafetería do centro.

 

 

 • Avaliación. O alumnado valora o desenvolvemento do programa de forma trimestral por medio de enquisas anónimas.

e) Actividades finais
Ao final do curso entregámoslle ao alumnado titor un diploma e fixemos unha saída de lecer. Neste ano escolar, concretamente, acudimos ao parque acuático de Cerceda.

f) Actividades complementarias
Ao abeiro do TEI desenvolvéronse outras actividades como a visita das parellas TEI para ver o documental e a curtametraxe Vida, máis ca vida e desenvolver posteriormente unha reflexión sobre este.

Metodoloxía

A metodoloxía de intervención podémola concretar na estrutura do triángulo da violencia (agresores, vítimas e espectadores) e as variables básicas que se traballan con cada un dos perfís. Este traballo realízase por medio de tarefas activas e participativas que buscan a reflexión e baseadas nunha comunicación positiva entre iguais. Búscase chamar a atención do alumnado sobre cuestións relacionadas cos centros de interese do programa e, a través da mediación do profesorado, profundar nos significados e nas conductas asociadas.

A titorización entre alumnado pode resumirse no dobre triángulo de intervención, tendo en conta que as diferentes estatísticas e estudos delimitan unha maior incidencia do acoso dentro do mesmo curso e/ou aula:

1. Ten lugar unha agresión (verbal, física, directa, indirecta...)
2. A vítima pídelle axuda ao seu titor.
3. O titor da vítima interésase pola situación falando co agresor.
4. Se a situación non se soluciona, o titor da vítima fala co titor do agresor para que afronten xuntos o conflito.
5. O titor do agresor interésase pola situación falando co seu titorizado.
6. Se a situación non se soluciona, ambos os dous titores comunícanllo á coordinación do programa para que interveña.
 

Gráfico 4.  Dobre triángulo de intervención

 

Avaliación

Resulta difícil medir os resultados e a incidencia dun programa como o TEI a curto prazo, pero si é posible obter datos e valorar cal é a tendencia e cales poderían ser as propostas de mellora. Para facelo, estudamos datos de tres fontes distintas:
- Alumnado. Cuestionarios de valoración trimestral e final
- Rexistro de incidencias de conduta
- Equipo coordinador. DAFO final

Das dúas primeiras fontes de información podemos sinalar os seguintes datos:

 • Ao alumnado de primeiro da ESO gustoulle ter un titor de terceiro da ESO, independentemente de que necesitase a súa intervención ao longo do curso.
 • Case o 70% do alumnado titor considera que exerceu correctamente o seu labor, independentemente de que tivese que intervir ou non.
 • Arredor do 60 % do alumnado considera que o programa é bo para todo o instituto.
 • No curso de implantación do programa hai un aumento das faltas leves pero diminúen as graves.


A continuación amósase a análise DAFO realizada polo equipo coordinador.


 

Aspectos favorables


 

Aspectos desfavorables


 

Propostas de mellora


 


 


 

FORTALEZAS


 

O alumnado e as familias amósanse satisfeitos co programa.


 

 


 


 


 

DEBILIDADES


 

O profesorado non quere ser titor.

O profesorado intenta «recuperar» as horas usadas no TEI.

 

Titorizados/as

Recalcarlles que os seus titores deben ser a súa primeira referencia.

Titores/as

Establecer un período semanal «obrigatorio» para visitar as aulas dos seus titorizados.

Profesorado

Proporcionarlles unha hora de titoría TEI aos titores para preparar materiais e actividades.

Centro

Establecer un calendario de todo o curso no que se reparta a «perda de horas» entre todo o profesorado.

Familia

Facelos partícipes do acto de entrega de diplomas.

Contorno social

Realizar un acto final de TEI cun carácter máis aberto a todo o contorno.

OPORTUNIDADES

A proxección do TEI como recurso dentro da comunidade, existindo centros que o están a implantar.

A existencia dunha liña de Mellora da convivencia dentro dos Contratos-Programa da Xunta.


 

AMEAZAS

Non estar sendo percibido polo noso centro adscrito como un valor engadido.

Titorizados/as

Incluír algunha actividade final de tipo lúdico para compartir en parellas.

Titores/as

Facer un concurso para que sexa o alumnado quen propoña a actividade final.

Profesorado

Seguir formando o profesorado en cuestións de convivencia.

Centro

Participar en proxectos que nos permitan darlle visibilidade ao traballo.

Familia

Integrar as familias nalgunha actividade lúdica.

Contorno social

Integrar o Concello nas actividades.

 

Análise DAFO do equipo coordinador

 

Existe tamén unha avaliación externa do programa realizada pola Universitat d´Alacant que, sobre unha mostra de 4000 alumnos e alumnas, ofrece resultados positivos nos tres grupos de variables estudadas: condutas sociais, problemas de conduta e variables persoais e de benestar.

Conclusións

É evidente a limitación temporal para poder efectuar unha valoración máis detallada do impacto do programa no noso centro educativo. Os datos serán máis consistentes cando se repita o estudo ao longo dos seguintes cursos de implementación

A valoración global do programa TEI é positiva. Consideramos que mellorou a situación xeral do centro en comparación coa non existencia desta actuación. Non se aprecia un descenso significativo dos conflitos, pero si unha mellor resolución destes e unha maior implicación do alumnado que os observa para buscar solucións, entre eles mesmos ou acudindo a un adulto.

Na posta en marcha cobran grande importancia os aspectos organizativos que poden frear ou impulsar a evolución do programa. Hai que intentar que as horas de titoría dos grupos implicados coincidan, hai que ter un criterio de elección de titores que teña en conta o desenvolvemento do programa e necesítase obter información previa sobre o alumnado implicado desde os centros de procedencia.

Tamén debemos coidar os recoñecementos que lle facemos ao alumnado. Facelo protagonista supón que sexa o centro tanto nas entregas de diplomas como nas actividades ou na avaliación.

Aínda que inicialmente parece que o principal beneficiado do programa é o alumnado de primeiro da ESO, consideramos que os alumnos e alumnas de terceiro da ESO experimentaron unha melloría moi importante no relativo ao traballo sobre emocións e reflexión sobre temáticas de convivencia.

É necesario adaptar o TEI á dinámica propia de cada centro, «facelo noso» para que sexa percibido como signo de identidade e recoñecer o traballo do profesorado directamente implicado. Isto tamén supón ir mellorando as actividades, os procesos implicados e ampliar as accións a outros ámbitos do centro para que non sexa algo illado.

 

 

Bibliografía: 

 

 

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: experiments by nature and design. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: the psychology of optimal experience. New York: Harper and Row.

Goleman, D. (1995). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.

Mayer, J. D. e Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? En P. Salovey e D. Sluyter (eds.), Emotional development and emotional intelligence: implications for educators. New York: Basic Books, pp. 3-31.

Mayer, J. D.; Salovey, P. e Caruso, D. (2000). Models of emotional intelligence. En R. J. Sternberg (ed.), Handbook of intelligence (2.ª ed.). New York: Cambridge, pp. 396-420.

Seligman, M. E. P. (1990). Learned optimism. New York: Knopf.

Albaladejo-Blázquez, N.; Ferrer-Cascales, R.; Lordan, O.; Portilla-Tamarit, I.; Ruiz-Robledillo, N. e Sánchez-SanSegundo, M. (2019). Effectiveness of the TEI program for bullying and cyberbullying reduction and school climate improvement. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16 (4), 580 (https://doi.org/10.3390/ijerph16040580).

 

Artigos de prensa

El programa TEI, una herramienta muy útil para mejorar la convivencia escolar. (10/10/2017) Diario de Ferrol.

Ibáñez, María Jesús (19/10/2016). Objetivo: romper la ley del silencio ante el bullying. El periódico de Catalunya.

Cordellat, Adrián (15/03/2019). TEI, el exitoso programa español de prevención del bullying. El País.

Sección: