A calidade educativa

Da arte de aprender á arte de ensinar

Manolo Rei Fernández
Mestre
Psicopedagogo
Orientador educativo
Ex-asesor de Orientación e Atención á Diversidade na Consellería de Educación
Ex-xefe do Servizo de Ordenación, Innovación e Orientación Educativa na Consellería de Educación

 

O desenvolvemento persoal vai moi asociado ás oportunidades de aprendizaxe e estas son as que, desenvolvidas en contornos inclusivos que entenden a diversidade como o normal e como un valor, farán posible que os procesos de ensinanza e de aprendizaxe sexan ou non auténticas artes.

A escola sempre estivo preocupada por ensinar, e canto máis mellor; pero talvez reparou menos na esencia do proceso. Quizais se centrou máis en propor importantes doses de actividades, exercicios e contidos ca en ir cimentando ben as vivencias de quen aprende. Quizais se esforzou máis en procesos de repetición insistente de actividades e de memorización de contidos ca en tratar de atribuír sentido, significado a todas as propostas de aprendizaxe. Probablemente se esforzou máis en repetir ou reproducir construcións curriculares ca en converterse nunha organización que aprende día a día, que cuestiona abertamente o que fai e como o fai; que arrisca, innova e aprende dos erros. Ten moita importancia todo iso, pois a escola non está só para ensinar; tamén, para aprender.

O paradigma construtivista convenceu a “escola clásica” de que se aprende cando se lles atribúe significado aos contidos e ás actividades que se presentan e que esa aprendizaxe é o resultado da actividade mental de quen aprende. Polo tanto, a atribución de significado é inherente e exclusiva de quen aprende.

Considerando o rol clásico da escola, xa non se discute que quen aprende é o alumno e que o profesorado só é un recurso —necesario, iso si—, un mediador nesa aprendizaxe. Este rol de mediador, a finura da súa intervención na identificación das competencias adquiridas, do potencial de aprendizaxe e dos talentos que posúen cada un dos alumnos e das alumnas será elemento clave no proceso de quen aprende; pero non abonda con iso —por algo a profesión docente é unha profesión complexa e atractiva ao mesmo tempo—, senón que é necesario que as propostas de actividades de aprendizaxe conecten co nivel competencial de cadaquén, que formen parte dos seus intereses, acheguen referentes de utilidade e poida realizalas con éxito o propio alumnado.

Hai uns anos que lin algo que me fixo reflexionar e repensar bastantes cousas. Estou a referirme ao seguinte de Antonio Ontoria:[1]

Os resultados cuestionan, moitas veces, todo o proceso de aprendizaxe ao non sintonizar o modelo docente do profesorado, a actitude do alumnado e as estratexias e técnicas que se utilizan como mediadoras entre ambos (...) polo que se xera unha desharmonía entre mentalidades que conflúen no proceso de aprendizaxe. Maniféstanse comportamentos diverxentes e o alumando non presta atención e interese polo que o profesorado ensina.

Aínda que tardou, xa hai tempo que o sistema educativo entendeu que o elemento nuclear da ensinanza, a razón de ser dos centros docentes son as alumnas e os alumnos, non o profesorado. Iso implica que todo o que un centro organice, proxecte, invista etc. debe orientarse cara ao desenvolvemento persoal do alumnado, pero tamén debe considerar o desenvolvemento profesional do profesorado, pois este necesita estímulos satisfactorios, respecto e consideración social. Eses aspectos serán os que fagan posible o cambio do paradigma da homoxeneidade polo da diversidade, da individualización polo da colaboración, da repetición polo da innovación, da uniformidade polo da creatividade, da desistencia polo da persistencia e o esforzo, da resposta única polo das alternativas múltiples, da resposta correcta polo das análises dos procesos e dos erros.

En consecuencia, os principais axentes educativos (profesorado e familias) teñen que entender que a aprendizaxe non é un proceso de “transferencia de coñecemento” de quen sabe a quen non (en palabras do citado Antonio Ontoria: “unha educación bancaria, onde o profesorado é quen educa, sabe, pensa, fala, disciplina, actúa, elixe o contido programático, ten a autoridade, é o suxeito do proceso; e o alumnado é a quen se educa, non sabe, non pensa, escoita, é disciplinado, actúa segundo o prescrito, acomódase ao profesorado, adáptase ás súas determinacións, é mero obxecto”), senón que se trata dun procedemento que vai ligado, como non pode ser doutra maneira, ao funcionamento do cerebro da persoa que aprende. E resulta un proceso “custoso”, que require esforzo, que consome enerxía. De aí que hai que tratar de facer rendible ese proceso, facelo atractivo e útil. Por iso, faise necesario coñecer que inputs “acceden” con máis frecuencia ou facilidade ao funcionamento cerebral, ao pensamento.

Se concordamos en que ao pensamento acceden con moita máis frecuencia os asuntos que comportan unha boa dose de carga emocional; se temos presente que as emocións actúan como grandes activadoras do potencial mental, polo que o cerebro “elixe” antes o que lle causa satisfacción, os estímulos agradables e os retos persoais; talvez teñamos que darlle unha volta a un currículo tan racional como o que se vén deseñando e levando á práctica en moitas das nosas aulas: Para iso necesítase que o desenvolvemento das distintas disciplinas contribúa, froito dunha gran conexión entre elas, ao desenvolvemento das competencias clave, especialmente da competencia aprender a aprender, por ser a que máis promove o desenvolvemento das potencialidades do alumnado. Naturalmente, o compromiso de quen aprende é condición necesaria para xerar aprendizaxes significativas, finalidade máxima de toda aprendizaxe.

Tamén é necesario entender que, se o proceso de ensinanza se fundamenta nunha liña unidireccional de transmisión da información, podemos promover ou acadar unha acumulación de feitos, de datos, pero nunca estimularemos o pensamento propio, por estar centrando todos os esforzos no proceso de ensinanza —que importa, claro—, sen ter en conta o proceso de quen aprende —que importa moito máis—.

O marco curricular como punto de partida

O proceso educativo formal (regulado) ten como punto de partida os currículos elaborados pola Administración educativa.

Actualmente, as modificacións que a Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa (LOMCE) realiza da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE) “deixan pouco espazo” á intervención do profesorado neses currículos. Así, no artigo 6 bis da LOE, segundo a redacción dada pola LOMCE no apartado 2.d), disponse:

Dentro da regulación e límites establecidos polas administracións educativas, de acordo cos apartados anteriores e en función da programación da oferta educativa que estableza cada Administración educativa, os centros docentes poderán:

  1.º Complementar os contidos dos bloques de disciplinas troncais, específicas e de libre configuración autonómica, e configurar a súa oferta formativa.

2.º Deseñar e implantar métodos pedagóxicos e didácticos propios.

3.º Determinar a carga horaria correspondente ás diferentes disciplinas.

Talvez non é o momento de enrocarse en debates sobre se debería o profesorado ter máis presenza ou participación no deseño curricular, ter un auténtico espazo na delimitación dos criterios de avaliación, no establecemento dos estándares de aprendizaxe e na determinación dos contidos necesarios para que o alumnado acade as aprendizaxes e as competencias pretendidas. Seguramente sobrarían argumentos para criticar, mesmo para defender, un currículo tan “pechado”, tan prescritivo, pero este non é o momento para ese debate nin ese é o obxectivo deste artigo.

O importante, desde o meu punto de vista, é aproveitar todo o campo competencial do profesorado para que as aulas, os centros docentes sexan espazos de inclusión nos que a acción educativa promova o desenvolvemento persoal e profesional de todas as persoas. Niso teñen unha responsabilidade especial os profesionais da ensinanza por ter como misión —e non é asunto menor— proporcionar as oportunidades para que o alumnado lle atribúa sentido (significado) a todo o que a escola lle presenta, lograr que as aprendizaxes sexan totalmente gratificantes (que emocionen, que sexan satisfactorias), promover a curiosidade para realizar novos “descubrimentos” (creatividade), animar a busca de alternativas e o recoñecemento dos erros, contribuír a que todo o alumnado sexa consciente do seu progreso e da súa competencia e, sobre todo, lograr que o alumnado perciba a funcionalidade de todo o aprendido.

Levar a cabo todo iso, en aulas nas que conviven todo tipo de alumnas e alumnos, fai moito máis rico todo o proceso para a totalidade da comunidade educativa. Así o sabemos os que o temos vivido e así o indica Rafael Feito [2] cando mantén que “as aulas inclusivas, as aulas que integran a nenas e nenos con diferentes ritmos de aprendizaxe son máis produtivas ca as exclusivas”.

Polo tanto, botando unha ollada ao que a LOMCE “reserva” aos centros docentes, quizais deba o profesorado dedicar os seus esforzos e reflexións a todo o que se enmarca no campo da metodoloxía e da didáctica. Podemos asumir que o que ensinar xa vén determinado nos decretos de currículo, pero o como ensinar está totalmente nas mans do profesorado (que satisfacción e, ao mesmo tempo, que responsabilidade). Tamén ten moito que dicir o profesorado no cando ensinar e ata no para que ensinar.

En consecuencia, imos aproximarnos un pouco a algunhas desas preguntas, non coa finalidade de ofrecer as solucións —sería unha boa impertinencia e imprudencia pola miña parte—, senón coa intención de promover ou estimular os equipos docentes a pararse un pouquiño a pensar, ou repensar, sobre o seu labor como profesionais da ensinanza, mesmo a empregar máis enerxías na formulación de preguntas ca na busca de respostas. E nesa dimensión, entendo que non pode analizarse o como ensinar se non se fai conxuntamente coa forma que temos de aprender, coa forma que ten o alumnado de aprender; é dicir, hai que ver ao mesmo tempo como se aprende e como debe ensinarse.

A construción das aprendizaxes

Xa se anticipou algo nos parágrafos anteriores sobre a importancia das emocións (intelixencia emocional), sobre as aprendizaxes funcionais (significativas) e sobre o desenvolvemento das potencialidades de cada alumna e de cada alumno, pero imos afondar algo máis en todo iso.

César Coll [3] sostén que “o desenvolvemento e a aprendizaxe humanos son, basicamente, o resultado dun proceso de construción” e que “o que nos converte en persoas son, precisamente, as construcións que somos capaces de facer”.

Parece obvio, pois, que a aprendizaxe é un proceso de construción de quen aprende —neste caso, de cada un dos alumnos—, de xeito que un neno vai incorporando novas aprendizaxes (coñecementos) na medida en que asentan sobre as que xa posúe, que son as que lle permiten dar ou atribuír sentido. Pero ese proceso, como se ten indicado, require esforzo por parte de quen aprende, require propostas de aprendizaxe adecuadas, estimulantes e atractivas e, de ser o caso, require axudas específicas, mesmo especializadas. Non facelo así, tratar de que aprendan contidos que non conectan co que xa saben leva ao fracaso, a unha baixa autoestima e, en moitos casos, ao rexeitamento da escola. E todo iso polo salto que se produce entre os coñecementos que se teñen, que actúan como liña de base e os que se pretende que adquiran, que están fóra da súa zona de desenvolvemento próximo (espazo entre o que unha persoa pode facer por si soa e o que pode facer con axuda) ou do seu nivel de desenvolvemento potencial. Precisamente, é dentro da zona de desenvolvemento próximo onde ten lugar a construción do coñecemento (a modo de exemplo, en termos da construción de edificios: intervir fóra da zona de desenvolvemento próximo sería como tratar de construír un novo andar nun edificio sen apoialo sobre o andar inferior). Pois é aí onde, entendo, entra de cheo o papel, o rol do profesorado; imprescindible no proceso.

O rol do profesorado

É certo, xa se indicou anteriormente, que quen aprende é o alumnado mediante a súa actividade mental (cerebral), que é particular de cada alumno e ten uns tempos e unhas estratexias (estilos e ritmos) propias, particulares. Claro, unha metodoloxía de ensinanza (que xa dixemos que era competencia e responsabilidade do profesorado) centrada no alumnado, articulada sobre contextos reais e onde todos e todas poidan aprender e conten con posibilidades de éxito, ten que servir para que as alumnas e os alumnos conecten o que saben co que se pretende que aprendan. Para iso necesítase a axuda do profesorado, tanto na fase de planificación (axustando as propostas de aprendizaxe e as estratexias metodolóxicas á realidade do seu alumnado) como nas fases de desenvolvemento e de avaliación.

A axuda ao alumnado no proceso de aprendizaxe require dun profesorado cualificado e actualizado na súa formación; pero a intervención docente pode ser moi diversa, xa que pode ir desde accións de modelaxe (onde o profesorado verbaliza as accións mentais que xera mentres vai realizando unha tarefa), ata axudas puntuais (tipo pedriñas que se van colocando para cruzar un rego), orientacións para a busca de información, organización en grupos de traballo colaborativo, proposta de actividades de deseño universal (aquelas actividades que se propoñen a todos e a todas pero que contan con espazos específicos para o desenvolvemento de cada un, tanto para os que teñen un nivel competencial máis baixo como para os que o teñen máis elevado, tanto para os que aprenden máis rápido como para os que o fan máis lentamente). Tamén deben terse en conta as actividades de reforzo e as de ampliación, nas que non abundarei neste artigo, pois darían para outro ou varios.

Esta axuda no proceso de quen aprende é o que os pensadores da educación identifican como a estrutura que permite que o novo se asente sobre o que se domina. Agora ben, sexa como sexa, a primeira axuda do profesorado ten que consistir en asegurar que todo o alumnado entende a tarefa que se lle propón. Que saiba realizala ou non é outra cuestión.

O profesorado, pois, ten que ser un auténtico profesional da educación e isto —ademais do que se dixo sobre o seu rol de mediador, sobre a oferta de propostas de aprendizaxe que lle interesen ao alumnado, sobre a intervención dentro da zona de desenvolvemento próximo, sobre as estratexias de traballo colaborativo, sobre as axudas necesarias etc.— comporta coñecer a realidade persoal —incluída a familiar— de cada unha das alumnas e alumnos; realizar unha planificación (programación de aula) axustada ao currículo prescritivo e adaptada ás competencias e ás potencialidades do seu alumnado; promover que o alumnado se coñeza ben a si mesmo, coñeza ben as súas fortalezas e as súas debilidades; contribuír a que o alumnado aprenda a “manexar” a mente racional (a que pensa) e a mente emocional (a que sente), sendo consciente, como indica Daniel Goleman[4], de que “o analfabetismo emocional pode ser unha carencia máis urxente ca as deficientes cualificacións do alumnado en matemáticas e linguaxe” etc.

Xa metidos na realización ou execución das tarefas, o profesorado ten que estar moi atento aos indicadores que “informan” sobre o alumnado que necesita axuda; axuda que pode levar a cabo o profesorado ou os propios compañeiros. Con todo, estas axudas deben ser graduais, en pequenas doses, de xeito que activen os coñecementos previos e permitan a comprensión da tarefa e os procesos necesarios para realizala con éxito. Por iso se reitera que o profesorado ten que actuar como mediador no proceso de aprendizaxe do alumnado, planificando o proceso, elixindo as actividades adecuadas, dirixindo a súa posta en práctica, proporcionando a información e os recursos necesarios e facilitando e regulando as axudas que sexan precisas, de xeito que se pode concluír que o proceso de aprendizaxe require do esforzo intelectual do alumnado e da axuda do profesorado.


A educación: proceso da tribo

Despois do dito, cómpre resaltar, como indican os citados José Escaño e María Gil de La Serna, que “a escola non é o único elemento socializador ou transmisor de cultura, tamén o son a familia, o barrio e os medios de comunicacion”. En consecuencia, no proceso educativo —tanto no ámbito instrutivo coma no formativo —máis neste, se cabe— ten que participar o conxunto da sociedade, principalmente as familias. Non considero improcedente dicir que esa participación, que xa está recollida na normativa educativa (moi expresamente no Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diver­sidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, que no artigo 42.2 dispón: “Os centros educativos promoverán a implicación das nais, pais ou titores e titoras legais do alumnado en todas aquelas medidas destinadas ao desenvolvemento integral do alumnado, particularmente nos ámbitos referidos á mellora da autonomía, esforzo, autoes­tima, participación e convivencia. Nos documentos de organización, xestión e funciona­mento do centro deberán recollerse actuacións destinadas a esta finalidade”), debe formar parte do proxecto educativo da cada centro, do que é a súa cultura da participación e da colaboración. Ter as familias “dentro da escola” é unha deber e unha forma de entender que a educación debe ser algo compartido, debe corresponderlle a “toda a tribo”.

Nunha época na que a equidade, a liberdade, a solidariedade, a tolerancia, a diversidade, a colaboración e a convivencia democrática son principios que rexen o noso sistema educativo, promover comunidades de aprendizaxe sería unha forma extraordinaria de facer realidade a autonomía de planificación, organización e xestión que teñen os centros docentes. E, ao mesmo tempo, sería poñer en práctica o que sostén Elena Cano [5] cando indica que “a escola que aprende é aquela que facilita a aprendizaxe de todos os seus membros e continuamente se transforma a si mesma”.

Por outra parte, nos tempos que corren non pode deixarse á marxe do proceso educativo o potencial das tecnoloxías da información e da comunicación (TIC) como elemento transmisor de información, coñecemento e cultura, mesmo elemento motivador. Incluso considero que non é desacertado soster que a escola ten que integrar eses medios nos seus procesos de planificación e no seu desenvolvemento diario, pois xa non é posuidora da exclusividade do coñecemento. As TIC, en calquera das súas presentacións, viñeron para quedarse, forman xa parte da vida de toda persoa. De aí que a escola ten que ser capaz de adaptar as súas potencialidades ao desenvolvemento curricular que pretende, usándoas e promovendo o seu uso para lograr ser unha organización eficaz, que busca e logra o progreso e o éxito da totalidade do seu alumnado.

A estrutura curricular

Logo da aproximación ao como ensinar, incluído o como se aprende, entendo que é necesario realizar unha aproximación aos elementos que conforman o currículo actual.

A actual estrutura curricular está integrada, segundo o artigo 6.2 da LOE —na redacción dada pola LOMCE—, por:

a) Os obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa.

b) As competencias ou capacidades para aplicar, de forma integrada, os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos.

c) Os contidos ou conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de competencias.

Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos, en función das ensinanzas, as etapas educativas ou programas en que participen os alumnos e as alumnas.

d) A metodoloxía didáctica, que comprende tanto a descrición das prácticas docentes como a organización do traballo dos docentes.

e) Os estándares e resultados de aprendizaxe avaliables.

f) Os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa.

Dentro dese marco normativo destaca a referencia dos obxectivos ao conxunto da etapa, non do curso; a aparición dos estándares de aprendizaxe e a posta en valor das competencias; de tal xeito que tanto os reais decretos de currículo do Ministerio de Educación Cultura e Deporte como os decretos de currículo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (Decreto 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia e Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia) se construíron sobre os criterios de avaliación (referentes específicos para avaliar a aprendizaxe do alumnado que describen aquilo que se quere valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos como en competencias, e responden ao que se pretende conseguir en cada disciplina), sobre os estándares de aprendizaxe (especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina, os cales deben ser observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado; tamén deben contribuír a facilitar o deseño de probas estandarizadas e comparables) e sobre os contidos (conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa e á adquisición de competencias; os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas e módulos, en función das ensinanzas, das etapas educativas ou dos programas en que participe o alumnado).

A avaliación como promotora de calidade

Persoalmente, considero moi acertado o peso que se lle dá á avaliación na nova estrutura curricular. Non me refiro ao sentido clásico de cualificación, moito menos ao de clasificación ou ordenación segundo os coñecementos de cadaquén. Refírome ao potencial de calidade que a avaliación ten no propio proceso de ensinanza e de aprendizaxe.

De entrada, teremos que concordar con que toda actividade humana, máis na actualidade, é obxecto de avaliación, pois é necesario verificar se se chegou a onde se quería chegar, se se acadou o que se pretendía, se se vai cara a onde se quería ir e non só para confirmar que se vai na dirección pretendida, tamén para analizar se son necesarios axustes ou modificacións.

Iso mesmo ocorre cos procesos de ensinanza e aprendizaxe, actividade humana por excelencia. É necesario verificar, de forma continua e sistemática, como se desenvolven eses procesos, como contribúen ao desenvolvemento persoal e profesional de discentes e de docentes, como se axustan ao que cada un necesita, que melloras ou axustes deben introducirse etc.; é dicir, a avaliación ten que servir para comprender como se están desenvolvendo os procesos de ensinanza e de aprendizaxe e para orientalos.

Por todo iso, paréceme atinado articular o currículo educativo mirando cara á avaliación pola tan valiosa información que ofrece. Coñecer previamente os criterios de avaliación —o que se pretende que se aprenda, o que se pretende acadar— e os estándares de aprendizaxe —a concreción do que se debe saber, comprender e saber facer— orienta a quen aprende e, tamén, a quen ensina. De aí que considero sumamente importante e necesario que en cada actividade de aprendizaxe estea moi claro para todos e todas (alumnado e profesorado e familias) que se debe aprender e como se vai verificar se se produciron esas aprendizaxes. Isto é o que sucede en todas as actividades humanas e dixemos que os procesos de ensinanza e aprendizaxe son a excelencia da actividade humana.

Desde ese punto de vista, levo tempo defendendo que a calidade educativa ten na avaliación un enorme potencial. Teño o convencemento de que a mellora da calidade educativa, algo que preocupa moito a todo o sistema, debe vir da man da avaliación, da mellora ou axuste dos procesos de avaliación. Pode que, se se dirixen máis as miradas cara aos criterios de avaliación e cara aos estándares de aprendizaxe, o sistema educativo dea un gran salto cara adiante e, se todo iso se fai co coñecemento e implicación do alumnado, a mellora da calidade está garantida. Isto require “ver a avaliación con outras lentes”, esixe modificar a cultura profesional que considera a avaliación como un proceso de medición, de clasificación, non como un proceso que permite obter información do que se está a facer e como, para realizar, de ser o caso, os axustes ou melloras que se consideren necesarias.

Cando e como ensinar e aprender?

Respecto do cando ensinar, outra das preguntas formuladas anteriormente, talvez se deban ter en conta dous aspectos básicos: os tempos (cursos) establecidos nos decretos de currículo e a competencia curricular de cada un dos alumnos.

No que afecta aos tempos ou ao currículo de cada etapa educativa e de cada curso, nada que obxectar. É norma de obrigado cumprimento.

No que ten que ver coa competencia curricular de cada un dos alumnos xa é outra cousa. Aquí si volve ser fundamental, imprescindible, o papel do profesorado e de novo seguimos a falar do como ensinar.

Xa se ten indicado, de forma reiterada, que se aprende construíndo sobre o que se sabe (domina), polo que o profesorado ten que coñecer, porque é responsabilidade súa, a competencia curricular de cada alumno, pois será aí onde debe situar (asentar) as propostas de aprendizaxe.

Hai moito tempo que se vén falando do dereito á ensinanza personalizada, individualizada. Non teño claro que sempre se entendese ben ese dereito, ata teño escoitado “como podo atender de forma individual a vinte e cinco alumnos que teño na aula?”. Está claro que non se trata dunha repartición ou distribución lineal do tempo entre o número de alumnado, senón de que todo o alumnado teña espazo nas actividades que se propoñen e conte coas axudas ou recursos que precise.

En parágrafos anteriores indicouse que as actividades de deseño universal, en grupos de traballo colaborativo, son moi axeitadas para que todo o alumnado participe. Tamén se ten indicado que o profesorado debe estar atento aos sinais ou indicadores individuais de petición de axuda para, de ser o caso, ofrecer a estrutura que necesite cada quen. Por outra parte, o profesorado ten que analizar que alumnado precisa medidas educativas ordinarias, mesmo extraordinarias, para progresar na construción da súa aprendizaxe —no citado Decreto 229/2011 existe unha relación de medidas ordinarias (artigo 8) e extraordinarias (artigo 9) destinadas, como se dispón no artigo 7 dese decreto, a “proporcionar unha resposta axusta­da ás necesidades educativas do alumnado”—.

Para que ensinar? Para que aprender?

Finalmente, respecto do para que ensinar, si que se pode xerar polémica, con opinións para todos os gustos.

De entrada, entre os seis e os dezaseis anos hai que ensinar porque é obrigatorio. As ensinanzas de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria conforman a ensinanza básica e obrigatoria. Polo tanto, nunha primeira e superficial análise, podemos concluír que, nesas idades, hai que ensinar porque así o dispón o ordenamento xurídico. Non obstante, todas e todos temos escoitado outros argumentos polos que hai que ensinar, polos que hai que aprender (de novo vemos que a ensinanza e a aprendizaxe van da man, non se dan unha á marxe da outra).

Hai quen argumenta, e coa súa razón, que hai que ensinar, e aprender, para poder acceder a estudos superiores. Evidentemente, a formación superior require dunha formación previa, anterior; normalmente, primaria e secundaria.

Tamén existen respostas na dirección de que hai que ensinar para contribuír ao desenvolvemento das persoas e para satisfacer as súas expectativas.

Esas e moitas outras poden ser razóns suficientes ou respostas xustificativas ao para que ensinar ou para que aprender. Pero gustaríame aproveitar este artigo para promover a reflexión sobre o valor da formación na vida das persoas e na construción dun mundo mellor.

A Declaración Universal de Dereitos Humanos, do 10 de decembro de 1948, proclama, entre outras cousas, que:

Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos e, dotados como están de razón e conciencia, deben comportarse fraternalmente os uns cos outros. (artigo 1)

Toda persoa ten dereito á educación. A educación debe ser gratuíta, polo menos a instrución elemental e fundamental. A instrución elemental será obrigatoria. A instrución técnica e profesional será xeneralizada; o acceso aos estudos superiores será igual para todos e todas, en función dos méritos respectivos. (artigo 26.1)

A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade humana e o fortalecemento do respecto aos dereitos humanos e ás liberdades fundamentais; favorecerá a comprensión, a tolerancia e a amizade entre todas as nacións e todos os grupos étnicos o relixiosos; e promoverá o desenvolvemento das actividades das Nacións Unidas para o mantemento da paz. (artigo 26.2)

Polo tanto, a educación ten que servir para facer un mundo máis igual, máis solidario, máis tolerante e máis humano. As diferenzas persoais ou individuais non deben usarse para establecer persoas de primeira e de segunda, persoas ás que lles sobra de todo e persoas que non teñen nada. Ao contrario, esas diferenzas deben servir para que os recursos cheguen a todas as persoas, para que desapareza a pobreza e para que todas as persoas poidan desenvolver as súas potencialidades nunha sociedade democrática, onde a convivencia harmónica sexa principio básico de toda organización.

Síntese

En resumo, o sistema educativo, a sociedade en xeral ten que saber que todas as alumnas e alumnos teñen talentos que desenvolver, posibilidades de aprender; só se necesita proporcionarlles as oportunidades e os recursos adecuados. En consecuencia, un centro docente será de calidade na medida en que acada o éxito de todo o alumnado; éxito vinculado ao seu desenvolvemento persoal e profesional, á súa autonomía como persoa, ao seu criterio na toma de decisións, ao esforzo por contribuír á construción dun mundo mellor; non ás cualificacións da avaliación. En todo ese proceso hai que considerar a importancia da parte emocional de cada persoa; pois, como sosteñen Doris Märtin e Karin Boeck [6] cando as emocións se fan moi fortes, a razón non ten ningunha posibilidade”.

 

Os símbolos pictográficos utilizados son propiedade do Goberno de Aragón e foron creados por Sergio Palao para ARASAAC que os distribúe baixo licenza Creative Commons (BY-NC-SA).

Bibliografía: 

 

Notas:

[1] ONTORIA PEÑA, A. e outros (2006): Aprendizaje centrado en el alumno. Metodología para una escuela abierta. Madrid: Narcea. Páxina 11.

[2] FEITO ALONSO, R. (2002): Una educación de calidad para todos. Reforma y contrarreforma educativas en la España actual. Madrid: Siglo Veintiuno. Páxina 95.

[3] COLL, C. (1997): “La concepción constructivista y el planteamiento curricular de la reforma”, en ESCAÑO AGUAYO, J. e MARÍA GIL DE LA SERNA LEIRA: Cómo se aprende y cómo se enseña. Barcelona: Horsori. Páxina 12

[4] GOLEMAN, D. (2006): Inteligencia emocional. Barcelona. Kairós. Páxina 353.

[5] CANO GARCÍA, E. (2003): Organización, calidad y diversidad. Madrid: La Muralla. Páxina 71.

[6] MÄRTIN, D. e BOECK, K. (2000): Qué es inteligencia emocional. Cómo lograr que las emociones determinen nuestro trinunfo en todos los ámbitos de la vida. Madrid: EDAF. Páxina 35.

 

Bibliografía

ALDÁMIZ-ECHEVARRÍA IRAURGUI, M. M. e outros (2000): ¿Cómo hacerlo? Propuestas para educar en la diversidad. Barcelona: Graó.

BARBERÁ GREGORI, E. (1999): Evaluación de la enseñanza, evaluación del aprendizaje. Barcelona: Edebé.

CANO GARCÍA, E. (2003): Organización, calidad y diversidad. Madrid: La Muralla.

ESCAÑO AGUAYO, J. e María Gil de La Serna Leira (1997): Cómo se aprende y cómo se enseña. Barcelona: Horsori.

FEITO ALONSO, R. (2002): Una educación de calidad para todos. Reforma y contrarreforma educativas en la España actual. Madrid: Siglo Veintiuno.

GOLEMAN, D. (2006): Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.

MÄRTIN, D. e Karin Boeck (2000): Qué es inteligencia emocional. Cómo lograr que las emociones determinen nuestro trinunfo en todos los ámbitos de la vida. Madrid: EDAF.

ONTORIA PEÑA, A. e outros (2006): Aprendizaje centrado en el alumno. Metodología para una escuela abierta. Madrid: Narcea.

PERRENOUD, F. (2008): La construcción del éxito y del fracaso escolar. Madrid: Morata.

ZABALA VIDIELLA, A. e Laia Arnau Belmonte (2007): 11 ideas clave. Cómo aprender y enseñar competencias. Barcelona: Graó.

Sección: