FP.- Regulación dos Ciclos Formativos

ORDE do 5 de xuño de 2007 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de graos medio e superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.

DOG  Nº 115 (15 de xuño de 2007)  Consultar texto íntegroDescargar PDF

 

DECRETO 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenación xeral da formación profesional do sistema educativo de Galicia.

DOG  Nº 131 (12 de xullo de 2010)  Consultar texto íntegroDescargar PDF

 

ORDE do 13 de xuño de 2011 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2011-2012.

DOG  Nº 114 (15 de xuño de 2011)  Consultar texto íntegroDescargar PDF

 

RESOLUCIÓN do 30 de xullo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional inicial no curso 2012/13.

DOG  Nº 153 (10 de agosto de 2012)  Consultar texto íntegroDescargar PDF