Bacharelato semipresencial en reximen de adultos.

Lémbrase a tódolos interesados que o martes 22 remata o prazo para poder matricularse nestas ensinanzas.