Entrar

 

  IES de Rodeira. Avda. de Ourense, s/n - 36940 CANGAS. +34 986 303 933; ies.rodeira@edu.xunta.gal Matrícula, certificados: secretaria@edu.xunta.gal

Bacharelato

O bacharelato comprende dous cursos académicos e ten como finalidade a formación xeral dos alumnos, así como a súa orientación e preparación tanto para estudios universitarios como de formación profesional específica, de cara á súa incorporación á vida activa.
Con carácter xeral, o alumnado poderá permanecer escolarizado no bacharelato durante catro cursos académicos. Ó esgotarse este prazo poderanse rematar estas no réxime para persoas adultas.
Ó superar o bacharelato obtense o título de bacharel, que faculta para acceder ós ciclos formativos de grao superior e ós estudos universitarios

No IES de Rodeira impartimos as seguintes modalidades de bacharelato:
· Ciencias e Tecnoloxía

· Humanidades e ciencias sociais

As materias que se cursarán en cada curso son de tres tipos:
- Materias comúns a todas as modalidades.
- Materias propias de cada modalidade.
- Unha materia optativa.
 

Reclamación ás cualificacións finais Bacharelato

O procedemento para formular reclamacións ás cualificacións finais de bacharelato vén establecido pola  Instrución 10/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se establecen para o curso 2023/24 os prazos e o procedemento para as reclamacións das cualificacións finais no segundo curso de bacharelato ou da decisión de titulación nesta etapa educativa.

 

 Calendario reclamacións cualificacións 2º Bacharelato e/ou pendentes de 1º Bacharelato

 

Entrega do boletín de cualificacións:

- Convocatoria ordinaria: 16 de maio ás 9h00

- Convocatoria extraordinaria: 14 de xuño ás 8h30

 

 

Reclamacións no centro

Convocatoria ordinaria: os días 20 e 21 de maio de 2024 .
Convocatoria extraordinaria: os días 17 e 18 de xuño de 2024.

 

Reclamacións ante a Xefatura Territorial

Convocatoria ordinaria: os días 23 e 24 de maio de 2024.
Convocatoria extraordinaria: os días 20 e 21 de xuño de 2024.

 

 

O procedemento para a revisión e reclamación vén recollido nos art. 38 a 43 da ORDE do 26 de maio de 2023 pola que se desenvolve o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia e se regula a avaliación nesa etapa educativa (DOG 13-06-23).

 

 

MODELOS DE RECLAMACIÓN

 

Reclamación ante o centro

 

Reclamación ante Xefatura Territorial

 

Resultado do sorteo da saída "Camiño de Santiago"

Celebrouse a día de hoxe, 24 de abril de 2024, o sorteo para outorgar o premio entre o alumnado participante na saída do "Camiño de Santiago", resultando o boleto número 0414.

Parabéns á persoa agraciada! Xa pode pasar por dirección para recoller o premio.

2º Bacharelato: notas e ABAU

O alumnado de 2º Bacharelato deberá acudir á entrega de notas o xoves 16 ás 9h e, a continuación, pasar pola secretaría para:

  • indicar se van a facer a ABAU ou non
  • recoller os impresos para pagar as taxas do Título de bacharelato e/ou a ABAU no banco/caixa (Banco Santander/ABANCA)
  • recoller os Impresos de Pre-matrícula da ABAU.

Se algún alumno tiver dúbidas sobre as materias nas que matricularse para realizar a ABAU pode consultar nese día ou o luns 20 en orientación ou xefatura de estudos.

 

PREZOS TÍTULO BACHARELATO E ABAU

OLLO!!!! Non pagar antes do xoves, 16 de maio

 

 

O alumnado, para ter dereito ós prezos de familia numerosa, ten que presentar o Libro de Familia numerosa  actualizado (non é o libro de familia).

Matrícula gratuita ABAU: Persoas con discapacidade (>= 33%), vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero e persoas beneficiarias da prestación do ingreso mínimo vital.

Os fillos de pais/nais que sexan funcionarios das 3 Universidades de Galicia terán matrícula gratuita. Deberán acreditar a súa vinculación mediante certificación dos respectivos Servizos de Persoal e fotocopia do libro de familia.

Traede 2 fotocopias do DNI.

Último día de presentación do pago das taxas para a ABAU: LUNS, 20 de maio

 

Exames 2º Bacharelato extraordinaria

Achégase o calendario das probas extraordinarias de 2º Bacharelato e pendentes de 1º Bacharelato para o 2023-2024. A inasistencia aos mesmos pode ser considerada como abandono da materia a efectos de titulación.

 

2º Bacharelato extraordinaria: notas e ABAU

O alumnado de 2º Bacharelato deberá acudir á entrega de notas o venres 14 de xuño ás 8h30 e, a continuación, pasar pola secretaría para:

  • indicar se van a facer a ABAU ou non
  • recoller os impresos para pagar as taxas do Título de bacharelato e/ou a ABAU no banco/caixa (Banco Santander/ABANCA)
  • recoller os Impresos de Pre-matrícula da ABAU.

Se algún alumno tiver dúbidas sobre as materias nas que matricularse para realizar a ABAU pode consultar nese día ou o luns 20 en orientación ou xefatura de estudos.

 

PREZOS TÍTULO BACHARELATO E ABAU

OLLO!!!! Non pagar antes do venres 14 de xuño

 

 

O alumnado, para ter dereito ós prezos de familia numerosa, ten que presentar o Libro de Familia numerosa  actualizado (non é o libro de familia).

Matrícula gratuita ABAU: Persoas con discapacidade (>= 33%), vítimas de terrorismo ou de violencia de xénero e persoas beneficiarias da prestación do ingreso mínimo vital.

Os fillos de pais/nais que sexan funcionarios das 3 Universidades de Galicia terán matrícula gratuita. Deberán acreditar a súa vinculación mediante certificación dos respectivos Servizos de Persoal e fotocopia do libro de familia.

Traede 2 fotocopias do DNI.

Último día de presentación do pago das taxas para a ABAU: LUNS, 17 de xuño

 

 

1º Bach: Calendario exames extraordinarios

Publícanse as datas, horas e aulas dos exames da convocatoria extraordinaria de 1º Bacharelato: