EXPERTOS DA UE URXEN Á XUNTA A CUMPRIR NIVEIS APROPIADOS NO ENSINO DO GALEGO