Skip to Content

PARTICIPACIÓN NO PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS

Prazo de presentación:

Do 14/11/2020 - 26/11/2020 (ambos incluídos)

O prazo para presentar as solicitudes será de diez (10) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da orde no DOG.

Alumnado: Educación Secundaria Obrigatoria

Presentación de solicitudes:

1. Deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.

2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.

3. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Este formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:

a) No centro docente.

b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal 

AUTORIZACIÓN DÍA NON LECTIVO

A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN RESOLVE AUTORIZAR COMO DÍA NON LECTIVO

 

O LUNS 2 DE NOVEMBRO DE 2020

 

(NON HABERÁ CLASES)

SERVIZO DE COMEDOR

 O servizo de comedor dará comenzo

o 5 de outubro de 2020.

PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO LIBROS - CURSO 2020/2021

A listaxe definitiva do alumnado de ESO

coa relación de libros que recibe polo

Fondo de Libros está publicada no

taboleiro da entrada do centro.

Pódese vir polo centro a consultala ou coa chave 365.

PROTOCOLO DE INICIO DE CURSO

Os días 23, 24 e 25 de setembro o alumnado comenzará o curso escolar segundo os protocolos que se adxuntan:

O día 23 para o alumnado de 1º e 2º da ESO, e 1º de Bacharelato. Pincha no enlace para ver o contido

O día 24 para o alumnado de 3º da ESO e 2º de Bacharelato. Pincha no enlace para ver o contido

O día 25 para o alumnado de 4º da ESO. Pincha no enlance para ver o contido

O día 28 para o alumnado usuario do servizo de comedor. Pincha no enlace para ver o contido

Calquera dúbida contactar co centro vía telefónica ou polo correo corporativo.

 

COMUNICACIÓN ÁS FAMILIAS

ORGANIZACIÓN DO COMENZO DO CURSO

MÉRCORES

DÍA 23

1º ESO

2º ESO

1º BACH

XOVES

DÍA 24

3º ESO

2º BACH

VENRES

DÍA 25

4 ºESO

IMPORTANTE NA CASA

ANTES DE VIR AO CENTRO EDUCATIVO PASAR OBRIGATORIAMENTE CADA MAÑÁ A ENQUISA EPIDEMIOLÓXICA

ENQUISA CLÍNICO EPIDEMIOLÓXICA – COVID 19

Presentou nas últimas dúas semanas?

SI

NON

SINTOMAS RESPIRATORIOS

Febre maior de 37,5ºC

 

 

Tos seca

 

 

Dificultade respiratoria

 

 

OUTROS SÍNTOMAS

Fatiga severa (cansanzo)

 

 

Dor muscular

 

 

Falta de olfato

 

 

Falta de gusto

 

 

Ter diarrea

 

 

Ten actualmente algún dos síntomas? Sinalar cales e cando comezaron:

 

 

SI

NON

TIVO CONTACTO nas últimas dúas semanas?

Cunha persoa COVID-19 positivo confirmado?

 

 

Cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola COVID-19?

 

 

CONVIVIU nas últimas dúas semanas?

Cunha persoa COVID-19 positivo confirmado?

 

 

Cunha persoa en illamento por sospeita de infección pola COVID-19?

 

 

En caso de presentar polo menos un dos síntomas que aparencen na enquisa

NON ENVIAR AO ALUMNO ÁS CLASES

Obrigatorio:

- Solicitar consulta co seu médico ou pediatra

- Contactar co EQUIPO COVID do centro educativo

 

IMPORTANTE NO CENTRO

OBRIGATORIO O USO DE MÁSCARA DE PROTECCIÓN

MANTER A DISTANCIA DE SEGURIDADE DE 1,5 m

DISPENSAR XELHIDROALCÓHOLICO

 

SEGUIREMOSVOS MANTENDO INFORMADOS

MODIFICACIÓN DAS DATAS DE COMEZO DO CURSO 2020-2021

O inicio de curso pasará aos  días 23, 24 e 25 de setembro,  co obxecto de facilitar a adaptación e organización do centro para reforzar as medidas sanitarias.

PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE ESO

Premios extraordinarios de ESO ao rendemento académico 2019/20

Data de celebración: 15 de setembro de 2020
Para o alumnado do IES Agra de Leborís

Lugar: 15005749: IES Universidade Laboral
Culleredo - O Burgo - A Coruña

Resolución  do  7  de  setembro  de  2020,  da  Dirección  Xeral  de  Educación, Formación   Profesional   e   Innovación   Educativa,   pola   que   se  procede  a establecer  os  lugares  en  que  se  realizará  a  proba  para  a  concesión  dos premios  extraordinarios  de  educación  secundaria  obrigatoria  ao  rendemento académico  correspondentes  ao  curso  2019/20.

FESTIVO LOCAL_8 DE SETEMBRO DE 2020

O 8 DE SETEMBRO DE 2020

o centro educativo permanecerá pechado

por ser festivo local

Distribuir contido

 by Dr. Radut