Skip to Content
 

 

   

 

 

Fondo libros 2023-24

Publicada a ORDE do 10 de maio de 2023 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2023/24.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 21 de xuño de 2023

     Acceso á aplicación      

     Acceso á Orde.

     Acceso aos formularios: Anexo I e Anexo II 

 

    Documentación a presentar:

 • Solicitude (Anexo I)
 • Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar)
 • Copia do libro de familia ou documento equivalente onde figuren o alumno e demais membros computables da unidade familiar.
 • En casos de separación ou divorcio, sentenza xudicial ou convenio regulador onde conste a custodia da/o menor.
 • Poderase acreditar, excepcionalmente, o número de membros computables da unidade familiar do seguinte xeito:
  • Certificado ou volante de convivencia.
  • Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
 • Certificado de discapacidade do/a alumno/a ou de calquera membro da familia non expedido pola administración autonómica.
 • Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar.
 • Resolución xudicial de incapacitación con patria de potestade prorrogada ou rehabilitada.
 • Resolución administrativa ou xudicial acxreditativa da situación de acollemento ou certificado do centro de menores, para alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
 • Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que a nai, pai ou a/o titora ou titor legal carezan de DNI ou NIE.

     Comprobación de datos:

     Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente do Anexo I e achegar unha copia dos documentos.

 • DNI ou NIE da persoa solicitante.
 • DNI ou NIE da persoa representante.

 

AdxuntoTamaño
AnuncioG0655-100523-0001_gl.pdf1.16 MB
Anexo I.pdf1.61 MB


page | by Dr. Radut