Secretaría

REAPERTURA DO PRAZO DE ADMISION

Reactívase o prazo de presentación de solicitudes de admisión en base á Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade a diversos acordos do Centro de Coordinación Operativa da situación de emerxencia sanitaria no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia (Cecop), do 5 de maio de 2020. 
Resolución reactivación do prazo de presentación de solicitudes de admisión. 

O novo prazo de admisión comprenderá dende o luns 11 ata o luns 18 de maio,  ámbolos dous incluídos.

 

A presentación poderase facer:

A. De xeito telemático a través do portal ADMISIÓN ALUMNADO con certificado dixital ou chave 365.

 

B. De forma presencial. Dada a situación de alarma na que nos atopamos, o procedemento para facelo de xeito presencial será o seguinte:

1. Solicitar cita previa ( 986 70 83 62 // 618 55 45 94) -non atenderase sen cita previa-

Só permítese a entrada de unha única persoa para facer os trámites. Aconséllanse medidas de protección individual (mascarilla)

2. Cubrir a solicitude de xeito telemático en ADMISIÓN ALUMNADO 

e confirmar borrador ou ben traer cuberta, impresa e asinada a solicitude

FORMULARIO EN GALEGO

 

FORMULARIO EN CASTELÁN

(no caso de separación ou non unión por matrimonio ou parella de feito precísase a sinatura de ámbolos dous pais/nais ou titores legais)

3. Traer copia do DNI  de ámbolos dous pais/nais ou titores legais.

4. Traer copia do DNI do menor ou da folla do libro de familia.

(Excepcionalmente faranse as copias no centro educativo)

 5. Traer cubertos e asinados os seguintes documentos:  

 

 

 

 (Excepcionalmente cubriranse no centro educativo)

 

XUNTANZAS COAS FAMILIAS

XUNTANZAS COAS FAMILIAS

VIDEOCONFERENCIAS WEBEX 27-10-2020 

HORARIO DAS XUNTANZAS:

16:30  ESCOLA DE BARCIELA

URL: https://meetingsemea22.webex.com/meet/pr1638675003

16:30  ESCOLA DE POUSADA

URL:https://meetingsemea30.webex.com/meet/pr1635863752

17:00 ESCOLA DE FIGUERIDO

URL: https://meetingsemea27.webex.com/join/pr1635763539

17:00 ESCOLA DE PAREDES

URL: https://meetingsemea30.webex.com/meet/pr1637204278

17:30 ESCOLA DE BÉRTOLA

URL: https://eduxunta.webex.com/join/fatimapeleteiro

 

 

PROCESO DE RENOVACIÓN DA COMPOSICIÓN DO CONSELLO ESCOLAR 2020

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR ADIADAS

VER RESOLUCIÓN POLA QUE DE ADÍAN AS ELECCIÓNS POR MOR DA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓXICA.

  Segundo a RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2018, conjunta de la Dirección General de Centros y Recursos Humanos y de la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que se establece el calendario para la celebración de elecciones de miembros de los consejos escolares de centros docentes sostenidos con fondos públicos corresponde facer unha renovación parcial dos membros do Consello Escolar.

Procede nste caso renovar 2 representantes do Claustro de mestres e mestras e a totalidade dos representantes das familias (3), puidendo a ANPA designar directamente un de estes tres representantes.

 

Segundo o Artigo 2º da citada Resolución a elección dos representantes dos distintos sectores da comunidade educativa no Consello Escolar celebrarase ao efecto entre os días 23 e 27 de novembro, ambos os dous incluídos. Será responsabilidade da Xunta Electoral fixar a data definitiva das votacións, que probablemente se celebrará o martes día 24 de novembro de 2020.

A Xunta electoral estará formada pola directora, unha mestra/a e unha nai/pai elixidos en sorteo público.

VER CENSO NAIS/PAIS

Para poder constituir a Xunta electoral, entre os días 2 e 5 de novembro, procederase a un sorteo público o vindeiro martes 20 de outubro ás 13:45 na escola de Bértola tal e como se informa na seguinte circular:

VER CIRCULAR

 

PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19

“PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 

CRA PLURILINGÜE DE VILABOA

CONSUELO GONZÁLEZ MARTÍNEZ 

NO CURSO 2020-2021”

 

Ver PLAN DE ADAPTACIÓN

 

 

 

Ver PROGRAMA DE ACOLLIDA

 

 

Ver PLAN DE CONTINXENCIA

 

 

LISTAXE DE ADMITIDOS E PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

Todas as solicitudes de admisión presentadas resultaron admitidas.

VER DE LISTAXE ADMITIDOS

 

A partir do 1 de xuño

 

Cita previa para entregar

 

 

a documentación para a formalización de matrícula:

 

 • ·       Teléfono: 986 70 83 62 // 618 55 45 94
 • ·       Whatapp: 618554594

 

(Entregarase na SEDE DO CRA de VILABOA Toural nº 13)

 

DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

 

 •   

  2 fotografías tamaño carné (co nome do neno/a escrito no reverso)

 •   

  Copia do Boletín de Vacinas. (fotocopia o copia escaneada remitida por whatsapp 618 55 45 94 ou mail cra.vilaboa@edu.xunta.gal)

 •   

  2 Fotocopias da tarxeta de prestación sanitaria.  (ou copia escaneada remitida por whatsapp 618 55 45 94 ou mail cra.vilaboa@edu.xunta.gal)

 •   

  Certificado médico de non padecer enfermidades infecto contaxiosas.

 •   

  No caso de que o neno padeza algunha enfermidade que a escola deba coñecer como a Epilepsia, Diabete ou  alerxias que poidan desencadear unha anafilaxia, قشر الموز deberase presentar tamén un certificado médico ao respecto para incluír o neno  no programa de Alerta escolar.

 • Instancia Matrícula facilitada no centro para a súa sinatura.(Estará preparada e cuberta xa polo centro para a súa sinatura)

 


LISTAXE ADMITIDOS

CRISE SANITARIA COVID-19

Queridas familias:


Polo momento as escolas e a sede do CRA permanecerán pechadas por mor da prórroga do estado de alarma.

Estamos operativos de 09:00 a 14:00 a través do teléfono do centro:

986 70 83 62

618 55 45 94


Durante este tempo o profesorado traballará dende as súas casas. Somos conscientes de que é difícil non caer na tentación e abuso das pantallas, e por iso queremos contribuír.

A Nosa nube dixital ( http://escolasnanube.edu.xunta.es/vilaboa/index.php ) e o  SYMBALOO PLURINFANTIL https://www.symbaloo.com/mix/plurinfantil   https://www.symbaloo.com/mix/plurinfantilii  e AUDICIÓN E LINGUAXE https://www.symbaloo.com/mix/audicionelinguaxenaca encheranse de propostas .

         

Como alternativa ás pantallas cada semana o profesorado fará propostas vivenciais a través dos blogs:


http://aescoladebarciela.blogspot.com

http://escoladebertolavilaboa.blogspot.com

https://aescoladefigueirido-ana.blogspot.com

http://aescoladeparedes.blogspot.com

http://pousadaescola.blogspot.com

https://psicomotricidadenorural.blogspot.com

 

Trátase de tarefas voluntarias.


Gustaríanos que nos enviedes unha imaxe/collage ou pequeno vídeo de cada unha das propostas. Iremos subindo as imaxes recibidas ás redes sociais e servirán para facer unha publicación semanal no blog de cada escola con todas as recibidas. Entendemos que sodes conscientes de que  unha única imaxe/colllage ou pequeno vídeo de cada unha das propostas ao teléfono do centro (618 55 45 94) é suficiente.

Compartiremos as vosas imaxes a través dos BLOGS das escolas e as nosas páxinas de Facebook CRA de Vilaboa. Consuelo González Martínez e Instagram @cravilaboa

 

Podedes empregar igualmente os nosos correos electrónicos:

cra.vilaboa@edu.xunta.gal

vilaboa.cra@gmail.com

escoladepousada@gmail.com

escolabertola@gmail.com

 

Compartiremos as vosas imaxes a través dos BLOGS das escolas e as nosas páxinas de Facebook CRA de Vilaboa. Consuelo González Martínez e Instagram @cravilaboa


Un saúdo de todas as mestras e mestres. Moito ánimo!


#QuédateNaCasa

 

 

ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

PENDENTE DE VISTO E PRACE DA INSPECCIÓN EDUCATIVA.

DOCUMENTOS DE CENTRO

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL

 

PROXECTO EDUCATIVO

 

ENQUISA CONVIVENCIA 2019

 

ENQUISA CONVIVENCIA 

CONVIVENCIA

ATA O 17 DE MARZO DE 2019

De acordo co establecido no Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011, do 30 de xuño, de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar, constituíuse o Consello para a Convivencia Escolar da Comunidade Autónoma de Galicia e aprobouse a Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020: educonvives.gal.

No marco desta Estratexia, o Eixe 1 está dedicado á diagnose e seguimento da convivencia escolar, realizouse en 2015 unha diagnose inicial que permitiu identificar os puntos fortes e febles na xestión da convivencia e na resolución de conflitos nos centros educativos, para a elaboración do plan de convivencia. Transcorrido un período significativo, e ao obxecto de facer un seguimento do clima escolar da nosa comunidade e guiar as accións de mellora que cumpran, faise necesario repetir o proceso referido.

A recollida de datos farase mediante unha ferramenta informática en liña, de xeito automatizado e totalmente anónimo.

As familias que desexen participar teñen que cubrir unha enquisa por cada centro no que teña matriculado algún fillo ou filla, independentemente do número de nenos e nenas que cursen estudos no mesmo centro.

O código de acceso para cubrir a enquisa solicitaráselle á TITORA na ESCOLA. 

A súa opinión é moi importante e valiosa para mellorar a convivencia escolar polo que lle solicitamos que preste atención e responda con responsabilidade. Este código servirá tan só unha vez; se tivese algún problema con ela ou precisase unha nova pode poñerse en contacto coa dirección do centro.

  ACCESO ENQUISA FAMILIAS  

 

Distribuir contido